Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce voľby do AS UK a AS FM UK 2021

Doplňujúce voľby do AS FM UK za zamestnaneckú časť

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „VK AS FM UK“)

 v y h l a s u j e

  doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“) na funkčné obdobie od 13. októbra 2021 do 31. októbra 2023, a to za zamestnaneckú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) v celkovom počte:

 -        jeden člen za zamestnaneckú časť akademickej obce FM UK

 Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu dňa 12. októbra 2021 od 9.00 do 15.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí. 

Návrhy kandidátov je možné podávať písomne v listinnej podobe, pričom formulár návrhu kandidáta je k dispozícii na webovej stránke FM UK.

Návrhy kandidátov je možné doručiť do 6. októbra 2021 do 12.00 hod.  prostredníctvom podateľne FM UK v zalepenej obálke na meno doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., predseda VK AS FM UK. Mimo úradných hodín podateľne môžete vhodiť zalepenú obálku s návrhmi kandidátov za členov AS FM UK do schránky podateľne.

 Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 7. októbra 2021.

Zoznam kandidátov na členov do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

 

V Bratislave, dňa 21. septembra 2021

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.

       predseda VK AS FM UK

Doplňujúce voľby do AS UK volebný obvod FM UK za zamestnaneckú časť

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „VK AS FM UK“)

 v y h l a s u j e

 doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu (ďalej len „AS UK“) na funkčné obdobie od 13. októbra 2021 do 31. októbra 2023, a to za zamestnaneckú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) v celkovom počte:

-        jeden člen za zamestnaneckú časť akademickej obce FM UK

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu dňa 12. októbra 2021 od 9.00 do 15.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí. 

Návrhy kandidátov je možné podávať písomne v listinnej podobe, pričom formulár návrhu kandidáta je k dispozícii na webovej stránke FM UK.

Návrhy kandidátov je možné doručiť do 6. októbra 2021 do 12.00 hod.  prostredníctvom podateľne FM UK v zalepenej obálke na meno doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., predseda VK AS FM UK. Mimo úradných hodín podateľne môžete vhodiť zalepenú obálku s návrhmi kandidátov za členov AS UK do schránky podateľne.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 7. októbra 2021.

Zoznam kandidátov na členov do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu

 

V Bratislave, dňa 21. septembra 2021

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.

       predseda VK AS FM UK