Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce voľby do AS UK a AS FM UK 2021 Študentská časť

Doplňujúce voľby do AS FM UK za študentskú časť

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „VK AS FM UK“)

v y h l a s u j e

doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“) na funkčné obdobie od 30. októbra 2021 do 31. októbra 2023 za študentskú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) v celkovom počte jeden člen.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu elektronicky dňa 29. októbra 2021 od 09.00 do 12.00 hod. prostredníctvom systému Microsoft Teams a MS Forms

Návrhy kandidátov je možné doručiť do 23. októbra 2021 do 23.59 hod. tak, že navrhovateľ svoj návrh odošle v elektronickej podobe predsedovi volebnej komisie na adresu volbyasfmukfm.uniba.sk z adresy elektronickej pošty, ktorú mu pridelila univerzita alebo fakulta, pričom text návrhu na kandidáta je k dispozícii na webovej stránke FM UK.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 25. októbra 2021.

 

 

Zoznam kandidátov v doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FM UK

 

v Bratislave, dňa 7. októbra 2021

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.

       predseda VK AS FM UK

Doplňujúce voľby do AS UK volebný obvod FM UK za študentskú časť

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „VK AS FM UK“)

v y h l a s u j e

doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave za volebný obvod Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“) na funkčné obdobie od 30. októbra 2021 do 31. októbra 2023 za študentskú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) v celkovom počte jeden člen.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu elektronicky dňa 29. októbra 2021 od 09.00 do 12.00 hod. prostredníctvom systému Microsoft Teams a MS Forms

Návrhy kandidátov je možné doručiť do 23. októbra 2021 do 23.59 hod. tak, že navrhovateľ svoj návrh odošle v elektronickej podobe predsedovi volebnej komisie na adresu volbyasfmuk@fm.uniba.sk z adresy elektronickej pošty, ktorú mu pridelila univerzita alebo fakulta, pričom text návrhu na kandidáta je k dispozícii na webovej stránke FM UK.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 25. októbra 2021.

Zoznam kandidátov v doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS UK za volebný obvod FM UK

 

v Bratislave, dňa 7. októbra 2021

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.

       predseda VK AS FM UK