Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce voľby do AS FM UK

Doplňujúce volby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „VK AS FM UK“)

vyhlasuje

doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“) na funkčné obdobie

od 6. mája 2021 do 31. októbra 2023 

za študentskú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) v celkovom počte traja členovia.

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu elektronicky dňa 5. mája 2021 od 09.00 do 12.00 hod. prostredníctvom systému Microsoft Teams a Google Forms.

Virtuálna volebná miestnosť tu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc3ODc2MTktYjg0Ny00MmQ4LWEzYzItMjhkMzdiZTJmYzJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%229036105e-d1d3-47d3-b48d-80c2f6c5174e%22%7d

Návrhy kandidátov je možné doručiť do 26. apríla 2021 do 23.59 hod. tak, že navrhovateľ svoj návrh odošle v elektronickej podobe predsedovi volebnej komisie na adresu volbyasfmukfm.uniba.sk z adresy elektronickej pošty, ktorú mu pridelila univerzita alebo fakulta, pričom text návrhu na kandidáta je k dispozícii tu.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 30. apríla 2021.

v Bratislave, dňa 12. apríla 2021
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.
predseda VK AS FM UK

Celé znenie vyhlásenia v pdf.

Zoznam kandidátov

Zoznam kandidátov do doplňovacích volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu  podľa Článku 16 odsek 1 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v znení Dodatku č. 1 zo dňa 8. marca 2021

z a r a ď u j e  

do doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na troch členov za študentskú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu konaných elektronicky dňa 5. mája 2021 od 9.00 do 12.00 hod. prostredníctvom systému Microsoft Teams a Microsoft Forms na funkčné obdobie od 6. mája 2021 do 31. októbra 2023 týchto kandidátov:

1.    Mária Bujnová
2.    Klaudia Kontrováczová
3.    Barbora Laurová
4.    Lenka Lehocká
5.    Bc. Marek Nikolas Petríček
6.    Miroslava Zelizňáková

 

 

Virtuálna volebná miestnosť tu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc3ODc2MTktYjg0Ny00MmQ4LWEzYzItMjhkMzdiZTJmYzJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%229036105e-d1d3-47d3-b48d-80c2f6c5174e%22%7dv Bratislave, dňa 30. apríla 2021

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.
       predseda VK AS FM UK

Zoznam kandidátov v pdf