Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce voľby do AS FM UK 2023

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na funkčné obdobie od 7. marca do 31. októbra 2023

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na funkčné obdobie od 7. marca do 31. októbra 2023

Za členov Akademického senátu FM UK v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty na funkčné obdobie od 7. marca do 31. októbra 2023 boli zvolení:
doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

 

 

Rozhodnutie o zaradení kandidátov do doplňovacích volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu podľa Článku 16 odsek 1 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave Fakulty managementu zo dňa 25. septembra 2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 8. marca 2021 (ďalej len „Zásady volieb do Akademického senátu FM UK„) takto rozhodla.

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu do doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na funkčné obdobie od 7. marca 2023 do 31. októbra 2023 konaných dňa 6. marca 2023 od 10.00 do 14.00 hod. v budove Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v miestnosti č. 14 na 4. poschodí

troch členov za zamestnaneckú časť zaraďuje týchto kandidátov:

  1. Mgr. Andrea Gažová, PhD.
  2. doc. RNDr. Michal Greguš PhD.
  3. Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.
  4. Ing. Miloslav Chalupka, PhD.
  5. Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
  6. Mgr. Magdaléna Musilová, PhD.
  7. doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. 


Odôvodnenie  
Volebnej komisii Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu boli od 14. do 28. februára 2023 doručené návrhy kandidátov do doplňovacích volieb troch členov Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu za zamestnaneckú časť.
Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu doručené návrhy preskúmala. Konštatovala, že doručené návrhy vyššie uvedených kandidátov spĺňajú predpísané náležitosti a preto kandidátov zaradila do zoznamu kandidátov.

Na základe týchto skutočností Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Poučenie
Podľa Článku 17 odsek 1 Zásad volieb do Akademického senátu FM UK proti rozhodnutiu Volebnej komisie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave Fakulty managementu o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek člen akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave Fakulty managementu podať námietku v lehote 48 hodín od zverejnenia kandidátky na webovom sídle fakulty.

V Bratislave dňa 1. marca 2023
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.
predseda VK AS FM UK

celé znenie rozhodnutia

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FM UK - MAREC 2023

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu vyhlasuje doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na funkčné obdobie od 7. marca 2023 do 31. októbra 2023 za zamestnaneckú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu.

celé znenie UZNESENIA

FORMULÁR Návrh kandidáta