Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce voľby do AS FM UK 2022

Zoznam kandidátov

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

oznamuje, že 

do doplňujúcich volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu na funkčné obdobie od 12. marca 2022 do 31. októbra 2023 za zamestnaneckú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu v celkovom počte jeden člen boli navrhnutí títo kandidáti: 

1.       Ing. Mgr. Juraj Chebeň, PhD.

2.       Mgr. Lucia Kohnová, PhD.   

3.       Mgr. Magdaléna Musilová, PhD. 

4.       doc. Mgr. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD.   

 

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu dňa

11. marca 2022 od 9.00 do 15.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí.  

 

V Bratislave dňa 8. marca 2022

 

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r. 

       predseda VK AS FM UK

Celé znenie oznámenia

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FM UK

Volebná komisia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

 v y h l a s u j e

doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „AS FM UK“) na funkčné obdobie od 12. marca 2022 do 31. októbra 2023, a to za zamestnaneckú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej len „FM UK“) v celkovom počte:

 -        jeden člen za zamestnaneckú časť akademickej obce FM UK

Doplňujúce voľby sa uskutočnia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu dňa 11. marca 2022 od 9.00 do 15.00 hod. v miestnosti č. 14 na 4. poschodí. 

Návrhy kandidátov je možné podávať písomne v listinnej podobe, pričom formulár návrhu kandidáta je k dispozícii na webovej stránke FM UK.

Návrhy kandidátov je možné doručiť do 7. marca 2022 do 12.00 hod.  prostredníctvom podateľne FM UK v zalepenej obálke na meno doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., predseda VK AS FM UK. Mimo úradných hodín podateľne môžete vhodiť zalepenú obálku s návrhmi kandidátov za členov AS FM UK do schránky podateľne.

Zoznam kandidátov bude zverejnený na webovej stránke FM UK od 8. marca 2022.

 V Bratislave, dňa 21. februára 2022

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. v. r.

       predseda VK AS FM UK

 

UZNESENIE "Vyhlásenie volieb"

FORMULÁR "Návrh kandidáta"