Všeobecné podmienky

Mobilitu je možné absolvovať v rámci akademického roka, v zásade od septembra aktuálneho kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Predpokladom realizácie mobility Erasmus+ je úspešné absolvovanie výberového konania, vyhlasovaného na fakulte, na pokyn OMV RUK, spravidla 1x ročne.

Odporúčané kritériá - pedagógovia:

a. výučba v cudzom jazyku na UK,

b. frekvencia zahraničných ciest,

c. využívanie iných typov mobilít,

d. angažovanosť v starostlivosti o zahraničných študentov na fakulte,

e. angažovanosť v projektoch a implementácií výsledkov na fakulte,

f. prínos pre pracovisko,

g. počet plánovaných hodín výučby,

h. kvalita prihlášky (akceptačný list, program výučby,...).

Nakoľko časť mobility je financovaná aj z dotačných prostriedkov, mobility treba ukončiť najneskôr do 30.11. kalendárneho roka.

Dĺžka pobytu

Maximálna dĺžka pobytu, do ktorej sa započítavajú dní aktivity aj dni na cestu sa určuje podľa nasledovnej tabuľky (vychádzajúc zo vzdialenosti podľa web linku http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Vzdialenosť Dĺžka mobility
<100 km 3 dni
100 km - 500 km 4 dni
>500 km 5 dní

Minimálna dĺžka mobility sú 2 dni (bez dní cesty), maximálna možná dĺžka mobility je 5 dní (vrátane dní na cestu).

Pracovný výkon

Učiteľ je povinný odučiť minimálne 8 hodín za týždeň (podmienka platí aj pri minimálnej dĺžke mobility = 2 dni).

Finančné prostriedky

RUK OMV Erasmus+ vyplatí učiteľovi na jeho účet pred cestou v jednej sume grant na individuálnu podporu spolu s grantom na cestu.

Grant na individuálnu podporu:

pokrýva náklady na ubytovanie, stravné ( v zmysle Zákova č. 283/2002 Z.. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), miestna doprava, iné nevyhnutné výdavky súvisiace s mobilitou.

Grant na individuálnu podporu na deň v EUR sa určuje podľa nasledovnej tabuľky:

Skupina 1

Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko,

Spojené kráľovstvo

120
Skupina  2Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,

Maďarsko, Island, Taliansko, Nórsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko

Poľsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Turecko
105
Skupina  3

FYROM- Macedónsko, Nemecko,

Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Španielsko

90
Skupina  4

Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko

75

 

Grant na cestu:

pokrýva výdavky na cestu a určuje sa podľa nasledovnej tabuľky: 

VzdialenosťSuma v EUR
100 - 499 km180
500 - 1 999 km275
2 000 - 2 999 km360
3 000 - 3 999 km530
4 000 - 7 999 km820
8 000 km a viac1100

Oficiálny výpočet vzdialeností sa vypočítava na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Zamestnanec je povinný si zakúpiť vrámci zmluvy o verejnom obstarávaní cestovné lístky všetkých typov výhradne cez CK Millennium Travel, s.r.o. Adresa: Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, t.č.: 02/ 5464 2266 (67).

Čiastka poukázaná učiteľovi na účet = (počet dní x individuálna podpora na deň podľa prijímajúcej krajiny) + čiastka na cestu

Ide o podporné granty, ktoré nemusia pokrývať všetky výdavky spojené s mobilitou.

Učiteľ je povinný dodržiavať zásady hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov a využívať možné zľavy pri cestovnom a ubytovaní.

OMV RUK Erasmus+ upozorňuje, že granty sa udeľujú len do vyčerpania finančných prostriedkov pridelených na príslušnú mobilitu v danom akademickom roku z Národnej agentúry.

Jazyková príprava

Pre učiteľskú mobilitu sa vyžaduje odborná znalosť cudzieho jazyka, v ktorom sa uskutočňuje prednášková činnosť na zahraničnej partnerskej univerzite. Vyučujúci preukazuje svoju jazykovú schopnosť v prihláške na mobilitu, a následne v detailnej podobe v Teaching programe / Programe výučby.
Pred realizáciou zahraničnej mobility pedagogických pracovníkov sa neposkytuje osobitná jazyková príprava zo strany univerzity. Univerzita rešpektuje odborné a jazykové kapacity pedagógov, ktorí predmet zahraničnej mobility realizujú vo forme prednáškovej činnosti na UK.