Realizácia pobytu

Pred pobytom

O možnosti a termíne prihlásiť sa na učiteľskú mobilitu v rámci programu Erasmus+ informuje záujemcov OMV RUK prostredníctvom fakultných koordinátorov a svojej web stránky.  Spravidla sa počas akademického roka vypisuje jeden termín podávania prihlášok na učiteľskú mobilitu (v mesiacoch apríl – máj). Fakultný koordinátor je povinný zabezpečiť zverejnenie výzvy na fakulte spolu s kritériami a fakultnými podmienkami, ktoré sú rozhodujúce pre pridelenie mobility.

Prihláška

Dokumenty na odovzdanie:

Za doručenie kompletnej prihlášky na OMV RUK v určenom termíne a v predpísanej forme zodpovedá fakultný koordinátor. Individuálne podané prihlášky bez súhlasu koordinátora nebudú akceptované.

Výberové konanie

Výberové konanie prebieha v súčinnosti inštitucionálneho koordinátora, fakultných koordinátorov a OMV RUK Erasmus+ na spoločnom zasadaní. O jeho výsledku je povinný informovať fakultný koordinátor uchádzačov zo svojej fakulty.

Vybratí uchádzači

Učitelia, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní predkladajú prostredníctvom fakultného koordinátora na OMV RUK Erasmus+  nasledovné dokumenty v primeranom časovom predstihu, najneskôr však štyri týždne pred vycestovaním:

 • Rozvrh
 • Zmluva o fin. podpore (2x originál) 2016/2017
  (na základe potvrdeného Informačného listu vyplní učiteľ  Zmluvu o fin. podpore, dátumy potvrdené RUK OMV E+ v IL musia byť totožné s dátumami uvedenými v Zmluve)
 • Kópiu Európskeho zdravotného preukazu

 následne na fakulte:

 • Súhlas vedenia fakulty
 • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu - vystavuje zodpovedný pracovník cez Informačný Systém SOFIA na základe Zmluvy o finančnej podpore (uviesť v CP poistenie)

O prerušení alebo zrušení pobytu učiteľa, prípadne o iných zmenách, je učiteľ povinný požiadať (so zdôvodnením) ešte pred nástupom na mobilitu v písomnej podobe (faxom, mailom alebo poštou) na OMV RUK Erasmus

Po pobyte

Zamestnanec je povinný do 10 dní po návrate z mobility:

 • odovzdať na fakulte všetky doklady potrebné k vyúčtovaniu zpc,
 • odovzdať na fakulte Certifikát o absolvovaní učiteľskej mobility od zahraničnej univerzity s uvedeným termínom  výkonu práce (forma nie je určená),
 • vyplniť Správu z pobytu v Mobility Tool+.

V prípade, že zamestnanec nevyčerpal celú sumu grantu má nárok na jeho celú výšku a takto mu bude jeho zpc aj vyúčtovaná (t. j. bez preplatku).

V prípade, že náklady boli vyššie ako poskytnuté granty (posudzujú sa osobitne pre individuálnu podporu a na cestu), je fakulta povinná na základe vyúčtovania doplatok vyplatiť zamestnancovi cez pokladňu alebo prevodom na osobný bankový účet).

Fakulta je povinná:

 • preposlať každé vyúčtovanie na RUK OMV E+ do jedného mesiaca od ukončenia zpc,
 • v prípade doplatku, priložiť k vyúčtovaniu výdavkový pokladničný doklad/výpis bankového účtu a následne zaslať na RUK OMV Erasmus+.