Učiteľská mobilita

Učiteľská mobilita (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti. Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (tj. nie na dohodu).

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko učiteľa (fakulta) musí mať podpísanú platnú bilaterálnu dohodu (BA) s prijímajúcou inštitúciou.

Mobilitu je možné absolvovať v rámci akademického roka, v zásade od začiatku októbra aktuálneho kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Nakoľko časť mobility je financovaná aj z dotačných prostriedkov, mobility  treba ukončiť najneskôr do 30.11. kalendárneho roka.

Učiteľská mobilita nie je obmedzená v počte vycestovaní v rámci jedného akademického roka.

Výberové kritériá pre učiteľské mobility

  • prihliadanie na mladých učiteľov po absolvovaní štúdia PhD.
  • počet mobilít učiteľa v minulosti, zvýšený je žiadúci
  • viacročná spolupráca vo výučbe predmetu na zahraničnej univerzite
  • prínos mobility pre FM UK

Učiteľská mobilita v rámci programu ERASMUS v roku 2011/2012

Učiteľská mobilita v rámci programu ERASMUS v roku 2012/2013