Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Učiteľská mobilita

Učiteľská mobilita (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti. Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (tj. nie na dohodu).

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko učiteľa (fakulta) musí mať podpísanú platnú bilaterálnu dohodu (BA) s prijímajúcou inštitúciou.

Aktuálne zoznamy bilaterálnych dohôd, ktoré sa neustále dopĺňajú novými môžete nájsť na stránke UK pre všetky fakulty: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/medziinstitucionalne-zmluvy/

Aktuálne bilaterálne dohody platné rovnako pre študentov ako aj učiteľov Fakulty managementu sú: https://www.fm.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus-studium/zoznam-univerzit-erasmus-partnerske-univerzity/

Mobilitu je možné absolvovať v rámci akademického roka, v zásade od začiatku októbra aktuálneho kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Nakoľko časť mobility je financovaná aj z dotačných prostriedkov, mobility  treba ukončiť najneskôr do 30.11. kalendárneho roka.

Učiteľská mobilita nie je obmedzená v počte vycestovaní v rámci jedného akademického roka.

Ďalšie informácie ohľadom učiteľskej mobility, podmienky a postup nájdete na stránkach UK
v časti: 
Medzinárodné vzťahy > ERASMUS+ > Učitelia (STA)

Všeobecné podmienky a realizácia pobytu


Výberové kritériá pre učiteľské mobility

  • prihliadanie na mladých učiteľov po absolvovaní štúdia PhD.
  • počet mobilít učiteľa v minulosti, zvýšený je žiadúci
  • viacročná spolupráca vo výučbe predmetu na zahraničnej univerzite
  • prínos mobility pre FM UK

Výsledky výberového konania STA učiteľská mobilita na akademický rok 2016/2017

Výsledky výberového konania STA učiteľská mobilita na akademický rok 2017/2018

Fakulta FM UK posunula výsledky výberu na rektorát. Výsledky výberového konania sa v závislosti od počtu STA na celej UK môžu zmeniť tak, že jednotlivé fakulty budú musieť počty učiteľov krátiť z dôvodu financií.