Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Partnerské univerzity

Partnerstvo FM UK a ILR School, Cornell University, USA

V marci 1993 bola iniciovaná partnerská spolupráca vo vzdelávaní medzi FM UK a školou ILR na Cornell University s finančnou podporou Nadácie Andrewa F. Mellona. Pod hlavičkou CEHREI sa táto partnerská spolupráca rozvinula do silného a vzájomne prospešného vzťahu, ktorý dúfame, že bude pokračovať aj v budúcnosti. V rámci tejto partnerskej spolupráce obe univerzity začali pracovať na prehĺbení všeobecného chápania prospešnosti manažmentu ľudských zdrojov a manažmentu v podnikoch. Zástupcovia oboch inštitúcií spolu úzko spolupracovali na prehĺbení vedomostí, zlepšení vyučovania a praktickom uplatnení v tejto oblasti. V mechanizme tohto rastu a rozvoja bol zahrnutý spoločný študijný program, spolupráca pri vyučovaní, podieľanie sa na zdrojoch a výskumné a študijné pobyty vybraných učiteľov a študentov oboch inštitúcií.

Takmer po troch rokoch plánovania projektu, vyučovania a rozvoja študijného programu, letných výmenných stáží a začatí spoločného výskumu partnerská spolupráca s CEHREI pomohla k rozvoju vzťahov medzi učiteľmi a katedrami oboch inštitúcií. FM UK takto podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogického zboru, kvalifikovaných a dvojjazyčne zdatných absolventov magisterského štúdia manažmentu a rozvoj takej podpornej infraštruktúry akými sú knižnica a Centrum manažérskeho rozvoja a aplikovaného výskumu. Tieto výsledky prinášajú prospech nielen pedagogickému zboru fakulty a jej študentom, ale aj vzrastajúcim potrebám slovenských podnikateľských a manažérskych kruhov. ILR/Cornell prehĺbila celkový pohľad pedagógov a študentov, ktorí mali možnosť naučiť sa viac o rôznych prístupoch k manažmentu ľudských zdrojov, obohatila si svoje zdroje a vedomosti prostredníctvom medzikultúrnych skúseností, vyučovania a profesionálneho dialógu a doplnila si svoje knižničné fondy.

Počas prvých troch rokov projektu pedagógovia a študenti prenikli do problematiky jednotlivých oblastí ľudských zdrojov a napriek tomu, že v minulosti nemali pedagógovia možnosť vzdelávania v tejto oblasti, v súčasnosti vnášajú nové pohľady do vyučovania výskumu, čím sa zvyšuje záujem študentov. Pedagógovia CEHREI a študenti, ktorí prejavili záujem, lepšie pochopili úlohu HRM na Slovensku, mnohí sú motivovaní pokračovať vo svojej kariére vo vzdelávaní, podnikoch a iných organizáciách a mnohí prejavili záujem zúčastňovať sa špecializovanejších kurzov v budúcnosti.

Výsledky CEHREI v posledných rokoch zahŕňajú:

spoluprácu pri rozvíjaní a výučbe 9 kurzov
zainteresovanosť viac ako 15 pedagógov z Cornellu a pedagógov FM UK a ich asistentov vo výučbe
možnosť letných vzdelávacích výmenných programov a návštev podnikov pre 7 pedagógov FM UK a 4 študentov ako aj letné pracovné výmenné letné pracovné výmenné programy pre 4 študentov ILR/Cornell
zainteresovanosť viac ako 17 amerických a viac ako 12 slovenských podnikov pri poskytovaní pomoci pri výučbe praktických skúsenostiach, prípadových štúdií, odborných vedomostí a partnerskej podpory
organizovanie 3 seminárov rozvoja manažmentu na Slovensku
účasť slovenských pedagógov vo viac ako 11 profesionálnych výukových programov rozvoja manažmentu
poskytnutie viac ako 1438 kníh, 100 textov, 150 skrípt a malá zbierka knižných sprievodcov pre knižnicu
zabezpečenie troch vzdelávacích seminárov pre pedagógov a študentov zameraných na rozvoj konzultačných schopností

CEHREI nedávno podporu od Nadácie Andrew W. Mellona na pokračovania partnerskej spolupráce v budúcnosti. To znamená, že počas nasledujúceho roka bude rozbehnutých niekoľko nových aktivít, ktoré zahŕňajú možnosť magisterského štúdia na ILR/Cornell pre dvoch študentov FM UK a doktorandského štúdia pre jedného študenta FM UK, podpora spoločného IRL/FM UK výskumných projektov a prehĺbených partnerských vzťahov. Spoločná snaha o doplnenie knižného fondu FM UK o témy manažmentu ľudských zdrojov. Projekt poskytuje výhody pre oboch partnerov pri zvyšovaní akademickej úrovne a poskytovaní profesionálnych služieb ich regionálnym a národným manažérskym kruhom. Prehĺbenie vzťahov a užšia spolupráca medzi školami a podnikmi tvoria pevný základ a predpoklady pre lepšie vzdelanie, ktoré úzko súvisí s dobrým praktickým uplatnením. Toto je naša misia.

Linda Gasser
Executive Director, CEHREI

Weekend Executive Master of Business Administration - WEMBA

Program pre manažérov z praxe

Fakulta managementu Univerzity Komenského v spolupráci s Joseph M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh a s podporou grantu Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) ponúkala od roku 1996 štúdium v programe WEMBA. Od roku 2001 je novou partnerskou univerzitou Webster University, St. Louis, Missouri.

Organizácia štúdia formou interaktívnych prednášok v angličtine umožňuje získať medzinárodný diplom Master of Business Administration (MBA) bez prerušenia kariéry. Obsah štúdia s prihliadnutím k špecifikám strednej a východnej Európy je zostavený tak, aby si manažéri s bohatými skúsenosťami z praxe ďalej prehĺbili teoretické znalosti a praktické skúsenosti s cieľom uspieť aj v rýchlo a neprestajne sa meniacich podmienkach medzinárodných trhov.

Charakteristika programu WEMBA:
• flexibilný rozvrh dovoľuje pokračovať v práci na plný úväzok

• študijný program je vytvorený podľa vzoru veľmi úspešného programu MBA na Webster University
• rozvíjajú sa kľúčové manažérske zručnosti  integrovaným, riadiacim prístupom s
dôrazom na rozvoj kritického myslenia a konštruktívnych riešení pre moderný manažment
posilnením ústnych a písomných komunikačných schopností v angličtine
• rozširujú sa možnosti ďalšieho rozvoja i zmeny kariéry

Kritériá pre uchádzačov o štúdium v programe WEMBA:
Uchádzači musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na úrovni bakalára. Prax je vítaná.

Účastníci programu WEMBA potrebujú prístup k osobnému počítaču a softvéru ako je Windows a Microsoft Office - Word, Excel, Statgraphics, príp. iné.

Termíny odovzdania prihlášok:
Kompletný súbor materiálov zahŕňajúci prihlášku, životopis, anglický preklad vysokoškolského diplomu overený notárom, anglický preklad výpisu skúšok overený notárom, výsledky testov TOEFL a GMAT, kópiu pasu alebo občianskeho preukazu ako aj dva odporúčacie listy a motivačný list v anglickom jazyku (esej v rozsahu min. 400 slov), je nutné poslať alebo inak doručiť do kancelárie min. dva týždne pred začiatkom trimestra (trimester začína v apríli, septembri, a januári).

Popis programu:
WEMBA je víkendová forma vzdelávania určená pre vrcholových výkonných pracovníkov. Interaktívne prednášky prebiehajú každý druhý týždeň v piatok od 14:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 16:00 hod. v priebehu 2 a ⅓ roka, okrem letných a zimných prázdnin.
V programe vyučujú americkí profesori z Webster University spoločne so slovenskými učiteľmi, ktorí pre tento účel absolvovali odborné stáže.

Zoznam predmetov pre WEMBA program:
Povinné predmety: 
Marketing
Organizational Behavior and Leadership
Finance
Advanced Corporate Finance
Applied Business Statistics
Operation and Project Management
Managerial Economics
Business Policies and Strategies
Business
Accounting Theory and Practice
Current Economic Analysis

Voliteľné predmety:
Cross-Cultural Management
Business Communication
Corporate Responsibility and Society
Issues in Business: Net Integration (E-Commerce)

Absolventi WEMBA programu získajú diplom MBA americkej univerzity.

Poplatky za štúdium:
Celkové 2 a ⅓ ročné školné v programe WEMBA je 17 000,- EUR a pokrýva náklady programu, učebnice, inštruktážny materiál, jedlá a občerstvenie počas vyučovania.
Za cestovné a iné náklady je zodpovedný účastník  programu alebo jeho sponzor.
 
Súčasti prihlášky na štúdium v programe WEMBA:

  • štruktúrovaný životopis v angličtine, popisujúci predchádzajúce štúdiá a profesionálne skúsenosti;
  • charakteristika súčasného pracovného zaradenia a riadiacej zodpovednosti v rámci organizácie;
  • vysokoškolský diplom (notárom overený preklad do anglického jazyka)
  • oficiálny výpis zo skúšok počas vysokoškolského štúdia (notárom overený preklad do anglického jazyka)
    výsledky testov TOEFL a GMAT (ak ich uchádzač absolvoval a sú maximálne 2 roky staré),

MBA program vždy pred začiatkom každého trimestra robí prijímacie testy, ktoré sa skladajú práve z týchto 2 testov, teda ak uchádzač predtým nerobil TOEFL ani GMAT test, tak sa môže zúčastniť týchto testov a po ich úspešnom absolvovaní a doložení ostatných dokumentov môže začať študium MBA programu.

  • dva odporúčacie listy, z toho jeden podľa možností od súčasného zamestnávateľa
  • motivačný list v anglickom jazyku (esej v min. rozsahu 400 slov)

Kontaktná adresa:  
Programy MBA
http://www.mba.sk/

Fakulta managementu Univerzity Komenského
Odbojárov 10, P.O. Box 95
820 05 Bratislava 25
 
Tel.: +421 2 50 117 521
E-mail: mbamba.sk