Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledky výberového konania na Erasmus+ štúdium


Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2019/2020

Výsledky dodatočného výberu na ERASMUS+ štúdium na ak. rok 2019/2020

Študenti FMFI, ktorí uspeli vo výberovom konaní na FM UK,  sú povinní bezodkladne informovať svoju fakultu o tejto skutočnosti a sú povinní sledovať stránku fakulty a riadiť sa tými pokynmi, ktoré sú uvedené tam.

https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/mobility/erasmus-studium-sms/


Externí študenti 

Pre externých študentov vybraných na Erasmus mobilitu štúdium - stáž platí nasledovné:
-          študentovi zostáva na FM UK status externého študenta (aj keď počas Erasmus mobility v zahraničí bude študovať dennou formou),
-          odvody, zdravotné poistenie a iné prípadné poplatky rieši študent individuálne, so svojím zamestnávateľom, alebo vo vlastnej réžii v súlade so Zákonníkom práce a ďalšími relevantnými predpismi,
-          študent pred vycestovaním na mobilitu musí byť zapísaný do ďalšieho ročníka štúdia a  uhradiť školné v plnom rozsahu.