Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Výsledky výberového konania na Erasmus+ štúdium

Výsledky výberového konania na Erasmus+ mobilitu

Milí študenti, srdečne Vám všetkým blahoželáme k úspechu vo výberovom konaní na mobilitu ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2018/2019


Väčšina z Vás sa umiestnila na škole prvého výberu, niektorí druhého a niektorí tretieho výberu, napriek tomu sa všetci prihlásení niekam dostali. Tento rok prevládol výber na školy do Portugalska, ale miesta natiahnuť nevieme, dopyt prevažoval ponuku, je zaujímavé každoročne pozorovať Vašu voľbu. Na šťastie máme naozaj veľký výber škôl, takže sa každý niekam nakoniec umiestnil a budúci akademický rok strávi  jeden semester na škole v zahraničí.


Výsledky výberového konania na ERASMUS+ ŠTÚDIUM na ak. rok 2018/2019

Váš výber je viac menej záväzný, samozrejme, kto nebude môcť vycestovať z rôznych dôvodov, má na to právo, len to musí písomne oznámiť, čo možno v najkratšom čase. Výber je definitívny, takže zahraničné univerzity by Vás mali bez problémov akceptovať, naše oddelenie ich bude o nominácii informovať.Tak, ako je napísané na našej stránke, grant Vám nepokryje celé náklady na pobyt, tak rátajte s tým, že si musíte zobrať aj Vaše zásoby. Grant Vám bude vyplatený pred odchodom na dve splátky, a to pred pobytom 90% grantu a po návrate z mobility a splnení všetkých podmienok zvyšných 10%. Výška grantu je určená podľa rozdelenia jednotlivých krajín. Bližšie informácie o finančnom krytí nájde na stránke UK: Finančné krytie

Chcem Vás vopred upozorniť, že povinné je poistenie Európska karta poistenca (modrá), ale je dobré sa aj komerčne pripoistiť a zahrnúť do poistenia aj poistenie za nezavinené škody. Nie sú to až tak veľké peniaze, ale poistka je určitý druh zábezpeky. Informáciu o zvýhodnenom komerčnom poistení pre študentov UK nájdete na stránke v časti Postup pre študentov vybraných na mobilitu.

Dôležité informácieVäčšina univerzít využíva on-line application form aj on-line accommodation form. Je Vašou prvoradou povinnosťou si pozrieť stránku danej univerzity, zistiť spôsob prihlásenia sa a hlavne si skontrolovať deadline, ten je veľmi dôležitý, lebo po termíne mnohé univerzity už prihlášky akceptovať nebudú. Nezabúdajte však, že sa vyžadujú aj písomné podklady.
Deadline si všímajte naozaj pozorne, niektoré univerzity majú apríl, niektoré prvý máj a podobne. Samozrejme, že okrem on-line prihlášky, je potrebné všetky podklady, ktoré zahraničná univerzita žiada doniesť na naše zahraničné oddelenie v takom čase, aby sme Vaše dokumenty mohli odoslať načas poštou. (príklad: Ak je deadline 15. máj, tak to znamená, že Vaše dokumenty musia byť na zahraničnej univerzite do 15. mája, čiže nám ich musíte doniesť minimálne 10 dní pred uvedeným deadlinom.)


Dôležitá informácia, do piatku 6. apríla 2018 je potrebné na naše oddelenie doručiť v dvoch origináloch prihlášku na ERASMUS, ktorú posielame na rektorát, poriadne vyplňte všetky kolónky a nezabudnite ju podpísať.

Táto prihláška je povinná, kto ju nedoručí, považujeme, že sa pobytu vzdáva, nemusíte ju doručiť osobne.


S pozdravom,
PhDr. Viera Bennárová
vedúca zahraničného oddelenia, ERASMUS+ fakultný koordinátor

P.S. Všetky Vaše prípadné otázky smerujte na môj e-mail: viera.bennarovafm.uniba.sk