Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Finančné krytie

Finančné krytie

Finančné krytie - podľa rozdelenia krajín na skupiny nájdete na stránkach UK: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/studenti-studium-sms/vyska-grantu/

bližšie informácie o výške grantu a spôsobe vyplácania: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/studenti-studium-sms/vyska-grantu/

 

<output>

V akademickom roku 2020/2021 sa grant na UK vypláca v dvoch splátkach: 90 % pred pobytom a 10 % po skončení pobytu. Podmienky na vyplatenie grantu sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi UK (zastúpenou inštitucionálnym koordinátorom) a študentom. 

Príklad: Študent ide na štúdium do Litvy na 3 mesiace a 15 dní, spolu je to 105 dní (3x30 = 90 dní +15 dní). Grant sa vyráta nasledovne: Litva patrí do druhej skupiny, grant na mesiac je 470 eur, 470 eur/30dní x 105dní = 1 645 eur (zaokrúhľuje sa na celé euro). Pred pobytom dostane študent 90 % z celkovej sumy, tj. 1 481 eur a po pobyte zvyšných 10 % 164 eur.

</output>