Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Pred vycestovaním - Žiadosť o grant

Po akceptácii zahraničnou univerzitou (čím sa rozumie získanie Akceptačného listu a odsúhlaseného LA) sa študent ďalej riadi pokynmi prijímajúcej univerzity (ubytovanie, Welcome Week a iné). Zdrojom získania bližších informácií a pomoci pri organizácii pobytu môže byť organizácia Erasmus Student Network.

Možnosť privátneho ubytovania v 118 krajinách, ktoré ponúka svetová organizácia ESN pod názvom Housing Anywhere nájdete na stránkach www.housinganywhere.com

Na zahraničné oddelenie FM UK študent odovzdá najmenej 6 týždňov pred vycestovaním všetky nižšie uvedené dokumenty fakultnému koordinátorovi, ktorý je zodpovedný za ich doručenie na OMV RUK/ Erasmus+. Dokumenty prosím odovzdávajte až po skomletizovaní, nie po jednom.

 • Informačný list 2017/2018
 • <output>Zmluva na akademický rok 2017/2018 bude zverejnená v priebehu júla 2017.</output>
  <output>Zmluva na akademický rok 2017/2018 bude zverejnená v priebehu júla 2017.</output>
  <output>Zmluva na akademický rok 2017/2018 bude zverejnená v priebehu júla 2017.</output>
  <output>Zmluva na akademický rok 2017/2018 bude zverejnená v priebehu júla 2017.</output>
  Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (2x) - Študent je povinný vyplniť všetky interaktívne polia tlačiva zmluvy elektronicky! Do zmluvy sa okrem vlastnoručného podpisu nesmie nič vpisovať rukou.
  Najnovšiu verziu programu Adobe Reader získate na oficiálnej stránke Adobe Reader
 • Všeobecné podmienky (sú súčasťou zmluvy - treba ich 2x vytlačiť a pripnúť ku zmluve)
 • Erasmus+ chartu študenta po novom dokladovať netreba.
 • Confirmation  (2x) - je dokument potvrdzujúci študentovi, že má status Erasmus+ študenta počas mobility. Slúži na získanie víz a ďalšie účely v zahraničí. Výber vhodnej jazykovej mutácie je na študentovi: Confirmation e (v angličtine), Bescheinigung_d (v nemčine), Confirmation_f (vo francúzštine).
 • Learning Agreement na ak. rok 2018/2019 - 1x – podpísaný všetkými troma stranami (študent, fakultný koordinátor - PhDr. Viera Bennárová a zahraničná škola)
  Ak nemáte potvrdený LA zo zahraničnej školy, potom vypíšete ešte raz Learning Agreement, prvé dve strany a podpísaný donesiete (neopakujte mi, že ste uz LA odovzdavali, to my vieme)
 • Akceptačný list, ak ste nedostali v papierovej forme, stačí aj potvrdenie mailom zo zahraničnej univerzity (vytlačiť a priložiť)

Tieto dokumenty (Learning Agreement a akceptačný list) môže dostať poštou aj fakulta naspäť potvrdené, vtedy študenta informujeme mailom, že sú uložené u nás.

 • kópiu Európskeho preukazu poistenca zdravotnej poisťovne - EHIC (povinné) a odporúča sa aj komerčné poistenie (dobrovoľné). Študentovi sa odporúča uzavrieť aj nasledovné druhy poistenia:
  ◦   poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  ◦   poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  ◦   poistenie právnej ochrany 
 • Harmonogram štúdia na zahraničnej univerzite - stačí si vytlačiť informácie od zahr. univerzity, ktoré ste dostali mailom alebo harmonogram štúdia z web stránky zahraničnej uni.
 • Potvrdenie o zápise na štúdium na daný akademický rok, v ktorom študent absolvuje Erasmus+ mobilitu - zo študijného oddelenia
 • Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri)