Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pred vycestovaním - Žiadosť o grant

Postup po akceptácií zahraničnou univerzitou

Pod akceptáciou zahraničnou univerzitou sa rozumie získanie Akceptačného listu a odsúhlaseného Learning Agreement for Studies. Študent sa ďalej riadi pokynmi prijímajúcej univerzity (ubytovanie, Welcome Week a iné). Zdrojom získania bližších informácií a pomoci pri organizácii pobytu môže byť organizácia Erasmus Student Network.

Možnosť privátneho ubytovania v 118 krajinách, ktoré ponúka svetová organizácia ESN pod názvom Housing Anywhere nájdete na stránkach www.housinganywhere.com

Grant (finančnú podporu na vašu mobilitu ERASMUS+ štúdium) môžete mať na svojom účte pred vycestovaním len v prípade, že vygenerovaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory bude doručená na rektorát UK 6 týždňov pred Vašim plánovaným vycestovaním.

V súvislosti s vyššie uvedeným, odporúčame minimálne 8 týždňov pred vycestovaním nahrať do softvéru Mobility Online nižšie uvedené dokumenty. 

  • Learning Agreement for Studies 2021/2022 (1x) – podpísaný a potvrdený všetkými stranami (študent, domáca fakulta - Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., zahraničná univerzita - od zahr. uni. stačí sken s podpisom) - iba prvú časť (Before Mobility)
  • kópiu Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP), príp. aj komerčného poistenia. Odporúčame využiť niektorý z balíkov poistenia ERAPO určeného priamo pre pobyty Erasmus+. Študentovi sa odporúča uzavrieť nasledovné druhy poistenia:
   • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
   • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
   • poistenie právnej ochrany
  • Akademický kalendár štúdia na zahraničnej univerzite (stačí prinscreen zo stránky zahraničnej univerzity)
  • Oznámenie o akceptácii (akceptačný list - vo forme dokumentu, mailu a pod.)
  • Potvrdenie o návšteve školy na akademický rok 2021/2022 (vydáva študijné oddelenie - ak vycestujete na mobilitu pred riadnym zápisom, je nutné, aby ste absolvovali predzápis na fakulte)
  • Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri - nahrať ako jeden dokument v časti potvrdenie o návšteve školy)

  Po nahratí všetkých dokumentov a vyplnení osobných a ďalších údajov v Mobility Online Vám bude na email zaslaná Zmluva o poskytnutí finančnej podpory.

  Študent je povinný si Zmluvu prečítať, dvakrát vytlačiť a obe zmluvy doručiť spolu s potvrdením o statuse študenta "Confirmation" na Oddelenie programu Erasmus+ na rektorát UK

  • Confirmation (potvrdenie dostupné v troch jazykoch) je dokument potvrdzujúci študentovi, že má status Erasmus+ študenta počas mobility. Slúži na získanie víz a ďalšie účely v zahraničí.
   Dokument "Confirmation" treba uložiť do počítača a otvoriť pomocou programu Acrobat Reader, následne vyplniť elektronicky všetky dostupné polia (okrem posledných dvoch - dĺžku pobytu a sumu - vypĺňa OMV RUK)
   Výber vhodnej jazykovej mutácie je na študentovi: Confirmation (v angličtine), Bescheinigung (v nemčine), Confirmation (vo francúzštine)

Podpísané zmluvy a confirmation je možné doručiť na OEP RUK poštou, alebo prostredníctvom zahraničného oddelenia fakulty, na ktorej študuje.

Po podpise OMV študentovi zašle na domácu adresu študenta:

  • Podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory
  • Confirmation o statuse Erasmus+ študenta
  • Erasmus+ chartu študenta
  • Všeobecné podmienky Erasmus+

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), poruší pravidlá programu a nemôže si nárokovať priznanie grantu.

Na základe odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR radíme študentom, aby sa pred cestou na mobilitu zaregistrovali na stránke MZV SR pre prípad pomoci v núdzových situáciách. REGISTRÁCIA TU

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránkach Univerzity: Oddeleníe medzinárodných vzťahov RUK na stránkach Univerzity.