Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Postup pre študentov vybraných na Erasmus+ štúdium

Po ukončení výberového konania sú študenti oficiálne nominovaní na zahraničné univerzity zahraničným oddelením vysielajúcej fakulty. Zahraničné oddelenie posiela svojim partnerským oddeleniam zoznamy nominovaných študentov spolu s ich kontaktnými údajmi. Zahraničná univerzita zvykne odpovedať priamo študentom a posiela im pokyny, ako sa majú prihlásiť na Erasmus+ štúdium na danej univerzite. My odporúčame nájsť si všetky relevantné informácie na webstránke danej univerzity.

Presný postup na prihlásenie sa na Erasmus+ štúdium má každá univerzita nastavený podľa svojich pravidiel.

Približný postup je nasledovný:

1. Nominácia zahraničným oddelením FM UK (príde vám o tom info mailom – dávame vás do kópie)

2. Zabezpečiť si informácie o postupe pri prihlasovaní na webovej stránke zahraničnej univerzity  

3. Online prihlásenie (application) - stále častejšie, ale nie pre všetky univerzity. Poslanie požadovaných dokumentov elektronicky. Ak sa treba prihlásiť online, dodržte termíny.

4. Poslanie prihlášky a všetkých potrebných dokumentov na zahraničnú univerzitu poštou.
Naše zahraničné oddelenie posiela tieto dokumenty za Vás, len ich treba priniesť.
Väčšinou ide o prihlášku, Learning Agreement - 3 krát vytlačený a Vami podpísaný, my priložíme dokumenty, ktoré ste už odovzdali: CV, motivačný list, výpisy známok. Ak univerzita vyžaduje, tak aj ďalšie dokumenty - väčšinou ide o kópiu pasu, strany, kde je Vaša fotografia, ID karty, Európsku kartu poistenca, fotografiu (pasový formát). Pri univerzitách, ktoré zároveň študentom vybavujú ubytovanie je zahrnutá aj prihláška na ubytovanie.
Presný zoznam požadovaných dokumentov má každá univerzita iný.

5. Learning Agreement na ak. rok 2018/2019
Študent pred vycestovaním vyplní len časť Section to be completed BEFORE THE MOBILITY (prvé 2 strany). Tlačivo Learning agreement použijete len to, ktoré je na našej webovej stránke.
Študent na všetkých stupňoch štúdia (Bc., Mgr., PhD.) si zapíše v tabuľke A predmety v hodnote minimálne 20 ECTS kreditov, odporúčame viac kreditov za 1 semester.
Aktuálne v ak. roku 2018/2019 musí študent priniesť minimálne 15 kreditov. Ak študent získa počas mobility menej ako 15 ECTS kreditov, uplatňujú sa v rámci UK sankcie.
V tabuľke B si vyplní povinné a voliteľne povinné predmety na našej fakulte za semester, ktorý absolvuje na zahraničnej univerzite aj s počtom kreditov. Študenti bakalárskeho stupňa majú možnosť si zapísať aj jazyk, opäť minimálne 20 kreditov, zapísať ale odporúčame viac.

6. Študent  si ubytovanie musí zabezpečiť sám, v prípade, že ho zahraničná univerzita nezabezpečuje. Pomôže mu zahraničná univerzita informáciami o možnostiach, mnohé to robia cez ubytovacie agentúry, prípadne majú výborné typy naši študenti, ktorí sa už pobytu ERASMUS+ zúčastnili, najmä ubytovanie na privátoch.
7. Pre niektoré krajiny si treba vybaviť víza alebo špeciálne povolenia. Odporúčame si tiež vybaviť komerčné zdravotné poistenie.
Skúste si kliknúť aj na Preveruj cestovné poistenie a požiadať o kalkuláciu.
Odporúčame využiť niektorý z balíkov poistenia ERAPO určeného priamo pre pobyty Erasmus+. Študentovi sa odporúča uzavrieť nasledovné
druhy poistenia:

  • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany

<output>Odporúčame využiť niektorý z balíkov poistenia ERAPO určeného priamo pre pobyty Erasmus+. Študentovi sa odporúča uzavrieť nasledovné druhy poistenia:

  • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany

</output>

8. Študenti, ktorí poberajú sociálne štipendium, musia odovzdať aj potvrdenie zo študijného oddelenia o poberaní štipendia (prípadne stačí čitateľná kópia rozhodnutia o poberaní soc. štip.). Potvrdenie musí byť platné pre akademický rok, v ktorom cestujú na mobilitu.

9. Študenti, ktorí odchádzajú na Erasmus+ štúdium, sa musia zapísať do ďalšieho ročníka. Pred alebo pri zápise musia vyplniť, nechať si potvrdiť od vedúcej zahraničného oddelenia FM UK a odovzdať žiadosť o individuálny študijný plán (IŠP). Formulár Žiadosť o... je k dispozícii na študijnom oddelení.
Vyplňte približne nasledovne: žiadosť o IŠP...z dôvodu účasti na Erasmus+ programe...kedy, kde, názov zahraničnej univerzity.

Tu nájdete informácie poskytované Oddelením medzinárodných vzťahov RUK na stránkach Univerzity.