Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Postup pre študentov vybraných na Erasmus+ štúdium

Presný postup na prihlásenie sa na Erasmus+ štúdium má každá univerzita nastavený podľa svojich pravidiel.

Približný postup je nasledovný:

1. Nominácia zahraničným oddelením FM UK (príde vám o tom informácia mailom na váš univerzitný/fakultný email – dávame vás do kópie)

2. Zahraničná univerzita vám pošle pokyny a informácie ako postupovať pri prihlásení sa na ERASMUS+ štúdium (väčšinou tiež online systém a požiadavka na vloženie konkrétnych dokumentov - rovnako ako do Mobility Online)

3. Akceptácia zahraničnou univerzitou - Pod akceptáciou zahraničnou univerzitou sa rozumie získanie Akceptačného listu a odsúhlaseného Learning Agreement for Studies.