Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Postup pre študentov vybraných na Erasmus+ štúdium

Presný postup na prihlásenie sa na Erasmus+ štúdium má každá univerzita nastavený podľa svojich pravidiel.

Približný postup je nasledovný:

1. Nominácia zahraničným oddelením FM UK (príde vám o tom informácia mailom na váš univerzitný/fakultný email – dávame vás do kópie)

2. Zahraničná univerzita vám pošle pokyny a informácie ako postupovať pri prihlásení sa na ERASMUS+ štúdium (väčšinou tiež online systém a požiadavka na vloženie konkrétnych dokumentov - rovnako ako do Mobility Online)

3. Akceptácia zahraničnou univerzitou - Pod akceptáciou zahraničnou univerzitou sa rozumie získanie Akceptačného listu a odsúhlaseného Learning Agreement for Studies.


Študenti FMFI, ktorí uspeli vo výberovom konaní na FM UK,  sú povinní bezodkladne informovať svoju fakultu o tejto skutočnosti a sú povinní sledovať stránku fakulty a riadiť sa tými pokynmi, ktoré sú uvedené tam.

https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/mobility/erasmus-studium-sms/


Externí študenti 

Pre externých študentov vybraných na Erasmus mobilitu štúdium - stáž platí nasledovné:

  •           študentovi zostáva na FM UK status externého študenta (aj keď počas Erasmus mobility v zahraničí bude študovať dennou formou),
  •           odvody, zdravotné poistenie a iné prípadné poplatky rieši študent individuálne, so svojím zamestnávateľom, alebo vo vlastnej réžii v súlade so Zákonníkom práce a ďalšími relevantnými predpismi,
  •           študent pred vycestovaním na mobilitu musí byť zapísaný do ďalšieho ročníka štúdia a  uhradiť školné v plnom rozsahu.