Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Postup po návrate z mobility

ŠTUDENT PREDKLADÁ na zahraničné oddelenie Fakulty managementu (do 30 dní od ukončenia pobytu):

  • Learning Agreement na rok 2020/2021
    Ak ste nerobili changes, aj tak musíte doniesť prázdne nevypísané strany, samozrejme malá hlavička vpravo hore, kde sa píše Vaše meno musí byť vypísaná, aby sa dali jednotlivé dokumenty identifikovať. Stranu s tabuľkou E potvrdí zahraničná univerzita, kde Vám podľa Transcripts of Records, ak ho ešte budú vydávať, vyplnia predmety, ktoré ste absolvovali a ich hodnotenie. Rovnako Vám potvrdia aj dĺžku pobytu, stranu s tabuľkou F potvrdí vysielajúca fakulta (FM UK). Na tejto strane vyplníte len tabuľku s uznanými predmetmi a hlavičku dokumentu vpravo hore - vypísaním vašeho mena a vysielajúcou fakultou. Ak si študent predlžuje pobyt o ďalší semester, predkladá na zahraničné oddelenie uznanie známok za každý semester, ak to zahraničná univerzita tak vyžaduje.
  • Transcript of Records - výpis študijných výsledkov na zahraničnej univerzite.
    Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa musia doniesť minimálne 15 kreditov za semester z povinných predmetov a voliteľne povinných predmetov.
    Študenti doktorandského štúdia predkladajú potvrdenie, že pracovná náplň pobytu bola zhodná s dohodnutým plánom (posudok zodpovedného pedagóga - forma nie je určená). Na základe toho im prizná domáca fakulta 15 kreditov
  • Potvrdenie o pobyte na zahraničnej univerzite (v prípade, že zahraničná univerzita nemá vlastné tlačivo, či potvrdenie môžete použiť naše)

Správa študenta
Študent po návrate z mobility vypĺňa správu prostredníctvom Mobility Tool. (Túto neodovzdáva v tlačenej podobe.) Každý študent dostane automaticky e-mail (na mailovú adresu uvedenú v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku) avízo na vyplnenie správy, jeden deň po dátume stanovenom ako dátum ukončenia mobility. Správy sú generované systémom pre každého študenta osobitne.