Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Po návrate

Po návrate zo stáže

ŠTUDENT PREDKLADÁ na zahraničné oddelenie Fakulty managementu UK (do 30 dní od ukončenia pobytu):

 

·         3. časť Learning Agreement – časť vyplnená po mobilite:   Certifikát o absolvovaní stáže, Hodnotenie ( uznanie vydáva fakulta).

·         Protokol o uznaní stáže - fakulta uznáva zahraničnú odbornú stáž v plnej miere v zmysle Vnútorného predpisu 3/2016 ako súčasť štúdia a je povinná zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu).

·         Certifikát zo  stáže – Confirmation of stay

·         Správa – študent po návrate z mobility vypĺňa správu prostredníctvom Mobility Tool. Každý študent dostane automaticky e-mail (na mailovú adresu uvedenú v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory) – avízo na vyplnenie správy, jeden deň po dátume stanovenom ako dátum ukončenia mobility. Správy sú generované systémom pre každého študenta osobitne. Študent je po návrate z mobility povinný túto správu vyplniť v opačnom prípade môže byť študentovi udelená sankcia podľa "Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory", článok 7.

·         OLS - jazykový test pred a po mobilite - študent pred vycestovím a po návrate z mobility je povinný vyplniť online jazykový test, ktorý je študentovi zaslaný na email ktorý uviedol v zmluve. Študent je povinný tento test vyplniť pre úplne uznanie stáže.