Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pred vycestovaním na stáž

Po úspešnom výberovom konaní študent musí vyplniť a zaslať minimálne 2 mesiace pred vycestovaním potvrdené nasledovné dokumenty: 

 • Absolventi - v rámci nového programového obdobia Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do konzorcia WorkSpace Europe sa v prvom roku zapojilo sedem popredných štátnych a súkromných univerzít a vysokých škôl na Slovensku, vrátane UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou  zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+. Viac informácii nájdete na stránke: http://www.workspaceeurope.sk/

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

PO AKCEPTÁCII ZAHRANIČNOU ORGANIZÁCIOU

Pod akceptáciou zahraničnou organizáciou sa rozumie získanie podpísaného a odsúhlaseného Learing Agreementu for Traineeship.

Študent si ďalej zabezpečuje svoj pobyt po organizačnej stránke (ubytovanie, víza - informácie: SAAIC, MZV SR, nakoľko bezvízový styk je v zásade len do 90 dní).

Najmenej 6 týždňov pred vycestovaním odovzdá študent na zahraničné oddelenie všetky nižšie uvedené dokumenty.

 • kópiu komerčného poistenia, ktoré spĺňa podmienky Národnej agentúry - povinné (za poistenie preberá plnú zodpovednosť študent)

  1. Union – www.erapo.sk
  2. Groupama - https://online.groupama.sk/

 • <output>NOVINKA: kópiu komerčného poistenia ERAPO, balík standard alebo premium, ktorý zahŕňa všetky potrebné poistenia, na celú dĺžku mobility - povinné (za poistenie preberá plnú zodpovednosť študent). Viac informácii TU.</output>
  <output>NOVINKA: kópiu komerčného poistenia ERAPO, balík standard alebo premium, ktorý zahŕňa všetky potrebné poistenia, na celú dĺžku mobility - povinné (za poistenie preberá plnú zodpovednosť študent). Viac informácii TU.</output>

 bližšie informácie o povinnom komerčnom poistení na stránke UK

  • poistenie liečebných nákladov
  • poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)
  • poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity
  • poistenie právnej ochrany
 • potvrdenie o zápise na akademický rok 2021/2022
 • potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky (len študenti posledného ročníka čerpajúci grant v letnom semestri)

Fakultný koordinátor posiela všetky vaše dokumenty na rektorát UK - Oddelenie medzinárodných vzťahov.

<output>Po podpise OMV študentovi zašle na domácu adresu študentaPo</output>

Po podpise OMV RUK zašle študentovi na adresu trvalého pobytu:

 • Podpísanú Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory
 • Confirmation o statuse Erasmus+ študenta
 • Erasmus+ chartu študenta
 • Všeobecné podmienky Erasmus+

UPOZORNENIE: Ak študent vycestuje bez prevzatia riadne uzavretej zmluvy (podpísanej inštitucionálnym koordinátorom), nemôže si nárokovať priznanie grantu.