Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

POSTUP na Erasmus+ stáž

Milí študenti,
cez projekt ERASMUS+ je možné absolvovať aj mobilitu štúdium aj mobilitu stáž, na magisterskom stupni štúdia. Táto mobilita nesmie presiahnuť 12 mesiacov spolu na obidve jej formy.

Čiže ak ste napríklad boli na mobilite štúdium vo 4. ročníku na 5 mesiacov, máte nárok ísť v 5. ročníku na mobilitu štúdium na 5 mesiacov, ale na stáž by vám zostali už len 2 mesiace. Takže sa môžete uchádzať o 2-mesačnú stáž.
V prihláške jasne vyznačte presný počet mesiacov a dní, ktoré ste už na mobilite absolvovali, čiže napríklad 4 mes., 20 dní. Bude to podklad pre ďalšie výpočty.

Deadline na podanie prihlášok je 28. apríla 2020

Podmienky, ktoré študent musí splniť na stáž:
• ukončené bakalárske štúdium
• dobré študijné výsledky 
• angažovanosť pre FM UK

Prihláška musí obsahovať:

• 1-krát Prihláška na výberové konanie na ak. rok 2020/2021 - vyplniť v počítači a odoslať mailom na: natalia.gaherovafm.uniba.sk)
následne vytlačiť a podpísať (pokyny na vyplnenie prihlášky)
• 2-krát štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku. Nezabudnite na dátum a podpis.
• 2-krát motivačný list v anglickom jazyku. Znova nezabudnite na dátum a podpis.
• 1-krát výpis známok všetkých absolvovaných ročníkov vrátane zimného semestra 2019/2020 po anglicky zo študijného oddelenia.
• 1-krát výpis známok z bakalárskych štátnic po anglicky.
Študenti 3. ročníka poskytnú výpis po úspešnom výberovom konaní a absolvovaní štátnic.

Zvláštne upozornenie

Nezabudnite prosím, každú prihlášku je nutné poslať elektronicky na email natalia.gaherovafm.uniba.sk, a ostatnú dokumentáciu pošlite prosím klasickou poštou, alebo kompletne a svedomito naskenovanú v prílohách vašich emailov.
Prihlášky spolu s ostatnou dokumentáciou posielajte poštou na adresu:

Mgr. Natália Gahérová
Oddelenie medzinárodných vzťahov
Fakulta managementu UK
Odbojárov 10/A
820 05 Bratislava 25


Ďalšie dokumenty a doklady sa vybavujú až po úspešnom výberovom konaní :)