Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

POSTUP na Erasmus+ stáž

Milí študenti,

Cez projekt ERASMUS+ je možné absolvovať okrem mobility štúdium aj mobilitu stáž (na bakalárskom stupni, magisterskom stupni štúdia ako aj na doktorandskom stupni štúdia). Na stáž sa môžu prihlásiť interní ako aj externí študenti. 

Aktuálna výzva je otvorená od  1. februára 2021 do 9. mája 2021. 

Každá mobilita počas bakalárskeho, magisterského stupňa ako aj počas doktorandského štúdia nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Čiže ak ste napríklad boli na mobilite Erasmus+ štúdium vo 4. ročníku na 5 mesiacov, máte nárok ísť v 5. ročníku na mobilitu štúdium na 5 mesiacov, ale na stáž by vám zostali už len 2 mesiace. Takže sa môžete uchádzať o 2 mesačnú stáž. V prihláške preto jasne vyznačte presný počet mesiacov a dní, ktoré ste už na mobilite absolvovali, čiže napríklad 4 mes., 20 dní. Bude to podklad pre ďalšie výpočty.  

Prihláška na stáž musí obsahovať:
1-krát štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku
1-krát motivačný list v anglickom jazyku
1-krát Prihláška na SMT na ak. rok 2021/2022 - vyplniť v počítači, elektronicky podpísať (Návod na vytvorenie elektronického podpisu)


Kompletnú dokumentáciu odoslať mailom na: natalia.gaherovafm.uniba.sk do 9. 5. 2021.