Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

POSTUP na Erasmus+ stáž

Milí študenti,
cez projekt ERASMUS+ je možné absolvovať aj mobilitu štúdium aj mobilitu stáž, na magisterskom stupni štúdia. Táto mobilita nesmie presiahnuť 12 mesiacov spolu na obidve jej formy.

Čiže ak ste napríklad boli na mobilite štúdium vo 4. ročníku na 5 mesiacov, máte nárok ísť v 5. ročníku na mobilitu štúdium na 5 mesiacov, ale na stáž by vám zostali už len 2 mesiace. Takže sa môžete uchádzať o 2-mesačnú stáž.
V prihláške jasne vyznačte presný počet mesiacov a dní, ktoré ste už na mobilite absolvovali, čiže napríklad 4 mes., 20 dní. Bude to podklad pre ďalšie výpočty.

Deadline na podanie prihlášok je 30. apríla 2019

Podmienky, ktoré študent musí splniť na stáž:
• ukončené bakalárske štúdium
• dobré študijné výsledky 
• angažovanosť pre FM UK

Prihláška musí obsahovať:

• 1-krát Prihláška na výberové konanie na ak. rok 2019/2020 - vyplniť v počítači a odoslať mailom na: natalia.gaherovafm.uniba.sk)
následne vytlačiť a podpísať (pokyny na vyplnenie prihlášky)
• 2-krát štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku. Nezabudnite na dátum a podpis.
• 2-krát motivačný list v anglickom jazyku. Znova nezabudnite na dátum a podpis.
• 1-krát výpis známok všetkých absolvovaných ročníkov vrátane zimného semestra 2018/2019 po anglicky zo študijného oddelenia.
• 1-krát výpis známok z bakalárskych štátnic po anglicky.
Študenti 3. ročníka poskytnú výpis po úspešnom výberovom konaní a absolvovaní štátnic.

Zvláštne upozornenie:
Prihlášky odovzdávajte Natálii Gahérovej v kancelárii zahraničného oddelenia (3. poschodie č. d. 337) a len vtedy, ak obsahujú všetky potrebné dokumenty.
V prípade jej neprítomnosti odovzdajte prihlášku v zalepenej obálke adresovanej na Zahraničné oddelenie v podateľni (2. poschodie).
Ďalšie dokumenty a doklady sa vybavujú až po úspešnom výberovom konaní.