Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

POSTUP na ABSOLVENTSKÚ stáž Erasmus+

V rámci projektu ERASMUS+ majú možnosť prihlásiť sa aj budúci absolventi, ich stáž realizuje konzorcium.
Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou  zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+. Viac informácii nájdete na stránke: www.workspaceeurope.sk

Každý budúci absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Prihlášky na absolventskú stáž si podávate na fakulte, kde prebehne aj výberové konanie a fakulta odovzdá zoznam študentov konzorciu, ktoré stáž zrealizuje.
Potrebné dokumenty už k realizácií konkrétnej stáže musia byť podpísané fakultným koordinátorom.

Deadline na podanie prihlášok je 30. apríla 2019

Prihláška musí obsahovať:

Zvláštne upozornenie:
Prihlášky odovzdávajte Natálii Gahérovej v kancelárii zahraničného oddelenia (3. poschodie č. d. 337) a len vtedy, ak obsahujú všetky potrebné dokumenty.
V prípade jej neprítomnosti odovzdajte prihlášku v zalepenej obálke adresovanej na Zahraničné oddelenie v podateľni (2. poschodie).
Ďalšie dokumenty a doklady sa vybavujú až po úspešnom výberovom konaní.