Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

pokyny na vyplnenie prihlášky

Pokyny na vyplnenie prihlášok:
o E-mail:
- školský e-mail – zahraničné oddelenie bude s Vami komunikovať primárrne cez školský e-mail;
- súkromný e-mail;
o Štátna príslušnosť: dôležitý údaj kvôli oficiálnym záznamom; pozor nie národnosť;
o Ročník: v akademickom roku 2017/2018;
o Stáž:
- krajina stáže: krajiny EÚ a Turecko;
- dĺžka trvania stáže musí byť minimálne 2 mesiace;
- približný začiatok: mesiac a rok v rámci akademického roku 2018/2019;
o Priemery: vyplňte priemery podľa výpisu známok zo študijného oddelenia;