Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Počas pobytu a po pobyte

Počas pobytu na stáži

V prípade akýchkoľvek problémov obojstranného dodržiavania podmienok stanovených v Training Agreemente ihneď kontaktujte svoju fakultu.

Po návrate zo stáže

ŠTUDENT PREDKLADÁ na zahraničné oddelenie Fakulty managementu UK (do 30 dní od ukončenia pobytu):

  • Certifikát zo zahraničnej stáže o splnení podmienok uvedených v Training Agreement, ktorý bude potvrdzovať presnú dĺžku pobytu tak, aby pokrývala obdobie mobility uvedené v Zmluve o poskytnutí grantu. V prípade, že zahraničná organizácia nevydáva svoje vlastné potvrdenia, použije študent na získanie tohto Certifikátu formulár Placement Certificate_e (v angličtine), ktorý si dá podpísať a opečiatkovať pracovníkom - odborným poradcom študenta počas jeho stážového pobytu. Certifikát je potrebné si vybaviť ešte pred návratom domov.
  • Výpis výsledkov - hodnotenie práce študenta (forma nie je predpísaná).
  • Správu študenta - študent Správu vypĺňa elektronicky on-line na webovej stránke Národnej agentúry: http://web.saaic.sk/erasmus a Potvrdenie o vyplnení alebo vytlačenú správu doručí na OMV RUK.

OMV RUK/LLP – ERASMUS VYDÁVA Potvrdenie o absolvovanej stáži, ak si študent splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí grantu.

FAKULTA UZNÁVA zahraničnú odbornú stáž v plnej miere v zmysle Vnútorného predpisu 4/2007 ako súčasť štúdia a je povinná zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu).

Tlačivo na uznanie stáže treba vyplniť elektronicky a poslať mailom v rovnakom formáte (MS WORD document) na Mgr. Lucia Vilčeková, PhD. - prodekanka pre medzinárodné vzťahy, následne prísť osobne. 

Odporúčanie: Študent má možnosť vybaviť si Europass, v ktorom mu bude zaznamenané úspešné absolvovanie stáže. Bližšie info nájdete na web stránkach EuropskaUnia, resp. na stránke SAAIC.