Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Finančné krytie

Grant, ktorý študent dostane na Erasmus stáž v zahraničí, predstavuje pre študenta čistý príjem a nepodlieha daňovým zákonom SR. Je to iba podporný grant, takže nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou spoluúčasťou.

Odporúča sa, aby študent pri dohadovaní podmienok stáže trval na finančnom ohodnotení / bonuse zo strany prijímajúcej inštitúcie (ubytovanie, strava, ...).

Maximálnu výšku grantu stanovuje EK prostredníctvom NA, krajiny sú rozdelené do troch skupín a jednotlivé sadzby platia pre všetky vysoké školy na Slovensku, aby bola zachovaná rovnosť podmienok študenta voči študentovi v rámci programu Erasmus+.

ZÁKLADNÉ GRANTY 

SKUPINA KRAJINY 2020/2021
1 Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo        720 € / mesiac
2 Belgicko, Cyprus, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko 720 € / mesiac
3 Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Severné Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Turecko, Srbsko 670 € / mesiac

Výpočet grantu na obdobie mobility je určený násobkom počtu dní a 1/30 mesačného grantu  určeného pre príslušnú prijímajúcu krajinu. Podmienky vyplatenia grantu študentovi sú uvedené v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, ktorá sa uzatvára medzi UK (zastúpenou Inštitucionálnym koordinátorom) a študentom.   

Príklad pre akademický rok 2020/2021: študent ide na stáž do Litvy na 2 mesiace a 15 dní (to je 75 dní). Grant sa vyráta nasledovne: Litva patrí do tretej skupiny, grant na mesiac je 670 Eur - 670 Eur/30dní * 75dní = 1675 Eur.

GRANT PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI
Študenti so špeciálnymi potrebami môžu získať okrem základného grantu aj dodatočný grant od NA. Prihlášky treba adresovať  na OPE do 7. septembra 2020. Následne OMV odošle sumárnu prihlášku za UK Národnej agentúre do 1. októbra 2020, ktorá o navýšení grantu rozhodne. Pridelený dodatočný grant podlieha vyúčtovaniu – t.j. po skončení mobility musí študent vydokladovať celkovú výšku reálnych nákladov počas stáže.

Prihlášku a viac informácii nájdete v časti Mobilita osôb so špeciálnymi potrebami na webe UK: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/mobilita-osob-so-specialnymi-potrebami/

SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ
Študenti poberajúci sociálne štipendiá v akademickom roku 2020/2021 nemajú nárok na finančnú podporu nad rámec mesačného grantu.  

NULOVÝ GRANT
Nulový grant je možné poskytnúť študentovi, ktorý nepožaduje žiadnu finančnú podporu. V takomto prípade študent získava status Erasmus študenta a má rovnaké povinnosti ako študenti s prideleným grantom.