Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+ stáž absolventa

Absolventská stáž - Výzva na ABSOLVENTSKÚ STÁŽ 2023/2024

Absolventská stáž cez program Erasmus+ je určená pre študentov končiaceho ročníka (Bc., Mgr., PhD.).

Prihlášku na absolventskú stáž vypĺňate priamo na stránkach workspaceeurope.
Prihlasovanie na absolventskú stáž 2023 je otvorené.
Prihlásujte sa cez internship portál https://wse.solidintern.com/login

Administratívne Erasmus+ stáž absolventa zabezpečuje konzorcium WorkSpace Europe.

Absolvent kontaktujte Referát medzinárodných vzťahov (natalia.gaherovafm.uniba.sk) len jeden krát počas administrácie Erasmus+ stáže absolventa - kvôli podpisu na dohodu o stáži, kde je potrebný podpis fakultného a univerzitného koordinátora pre mobilitu Erasmus+.

So všetkými podrobnejšími otázkami sa študent môže obrátiť priamo na WorkSpace Europe.

Základné otázky o Erasmus+ stáži

Ako sa prihlásiť?

Prihlášku na absolventskú stáž vypĺňate priamo na stránkach workspaceeurope.
Prihlasovanie na absolventskú stáž 2023 je otvorené.
Prihlásujte sa cez internship portál https://wse.solidintern.com/login

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Doba trvania stáže:

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii. Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov mobility ste v rámci Erasmus+ ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a (na štúdiu a/alebo na stáži).

Počet financovaných mesiacov:

Max. 5 mesiacov

520 – 620 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)

Počet odpracovaných hodín:

35 – 40 h týždenne

Kedy môžem vycestovať?

po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia)

Aké stáže ponúka program?

•     Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko, Srbsko

•    Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ALE prihlásiť sa musíte ešte ako študent

Prihláška a výber na Erasmus+ stáž absolventa

V čase keď je otvorená výzva na Erasmus+ stáž absolventa môže študent osloviť organizáciu, v ktorej je oprávnený vykonávať stáž cez program Erasmus+ (v zásade všetky organizácie okrem inštitúcií Európskej únie). Nájdenie organizácie už v tomto čase však nie je nevyhnutné a je možné si podať prihlášku na stáž aj bez akceptačného listu. Študent si pokojne môže podať prihlášku bez toho, aby mal organizáciu na vykonanie stáže nájdenú. Následne, keď je na stáž akceptovaný môže využiť možnosť zoznam organizácií, ktoré hľadajú stážistov na stránke WorkSpace Europe.

Prihláška na Erasmus+ stáž absolventa sa podáva online priamo na stránke WorkSpace Europe.

Prihláška na stáž pozostáva len zo samotného formulára prihlášky. V prípade, že sa na stáž absolventa prihlási viac študentov, ako je dostupných finančných prostriedkov, od prihlásených študentov dodatočne vypýtame doplňujúce dokumenty. 

Výber študentov na Erasmus+ stáž absolventa robí príslušná fakulta, na ktorej študent študuje. Výsledky výberu na Erasmus+ stáž absolventa sú zaslané priamo emailom jednotlivým uchádzačov vo vopred stanovenom termíne (v súčasnej výzve budú výsledky oznámené v polovici mája 2021), ktorý je uchádzačom oznámený emailom po spracovaní ich prihlášky.

Informácie o Erasmus+ stáži absolventa

Erasmus+ stáž absolventa je určená pre absolventov všetkých vysokých škôl, t.j. základnou podmienkou absolvovania stáže je fakt, že v čase nástupu na stáž už študent ukončil štúdium na vysokej školy (štúdium sa končí dňom vykonania štátnej skúšky).

Stáž absolventa je financovaná Európskou Komisiou. Minimálna dĺžka stáže musí byť 60 pracovných dní, maximálna dĺžka stáže je 12 mesiacov. Zároveň stáž musí byť ukončená najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia štúdia študenta (vykonania štátnej skúšky). Stáž môže začať kedykoľvek medzi ukončením štúdia a uplynutím 12-mesačnej lehoty.

Finančná podpora udeľovaná Európskou Komisiou nie je spravidla udeľovaná na celú obdobie stáže, najčastejšie sa grant poskytoval na dobu 3- 5 mesiacov stáže.

V rámci programu Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do tohto konzorcia je zapojená aj UK.

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+.

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom konzorcia, musí prejsť riadnym výberovým konaním na svojej fakulte na UK (podmienka pre zaradenie do užšieho výberu vo WorkSpaceEurope).

Po tom, ako je študent vybratý fakultou na Erasmus+ stáž absolventa bude študent na mobilitu nominovaný na WorkSpace Europe, ktoré študentovi sprostredkuje zoznam organizácií, v ktorých môže stážovať (prípadne si budúci absolvent hľadá stáž sám). Keďže sa jedná o stáž absolventa budúci absolvent musí prejsť riadnym prijímacím konaním v danej organizácii (prijímacie konanie najčastejšie pozostáva z jedného, prípadne viacerých kôl Skype pohovoru s budúcim absolventom).