Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+ krátkodobá stáž pre doktorandov

Krátkodobá stáž, v trvaní 5-30 dní. Pobyt je určený na nadväzovanie kontaktov, výskum alebo inú vedeckú aktivitu. 

Prihlášku nájdete na stránke www.moja.uniba.sk v sekcii "MOBILITY". Vaša mobilita bude následne spracovaná v systéme mobility online - SOP. Prihlásiť sa je možné počas celého roka.

Predpokladom realizácie krátkodobej mobility doktorandov je absolvovanie úspešného výberového konania.

Kritériom pre úspešné výberové konanie je napísať motivačný list priamo do systému mobility online – SOP. Po podaní prihlášky následne fakultný koordinátor ohodnotí motivačný list pričom minimálny počet bodov pre úspešné výberové konanie je 5 bodov (50%).

Základné sadzby individuálnej podpory pre krátkodobé mobility doktorandov: 1. až 14. deň stáže – mobility sú hradené 70 Eurami a 15.až 30.  deň je hradený vždy 50 Eurami bez ohľadu nato, v akej krajine EÚ by krátkodobá stáž prebiehala.

  • Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 5 - 14 dní a 150 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní 15 - 30 dní.   
  • Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program.  

Dokumenty pred cestou: 

  • Learning agreement for traineeship (dokument je na stiahnutie v systéme Mobility online) po stiahnutí dokument skontrolujete, vyplníte a následne podpísaný všetkými stranami vložíte do systému (akceptujeme aj elektronický podpis).
  • Kópiu Európskeho preukazu poistenca (EPZP)
  • Kópiu komerčného poistenia - odporúčame Erapo,Groupama (musí zahŕňať všetky potrebné poistenia na celú dĺžku mobility) 

o   poistenie liečebných nákladov

o   poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi)

o   poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity

o   poistenie právnej ochrany

  • Potvrdenie o zápise na akademický rok 2021/2022 (2022/2023 v prípade, ak sa prihlasujete na mobilitu v ďalšom akademickom roku)

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Natália Gahérová
+421 2 90212027
natalia.gaherovafm.uniba.sk