Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ing. Natália Horňáková, PhD.

Ing. Natália HORŇÁKOVÁ, PhD. pôsobí ako vedecko-výskumná pracovníčka na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. N. Horňáková je absolventkou doktorandského štúdia v študijnom odbore Priemyselné manažérstvo a jej profesionálne záujmy, výskumné témy/oblasti a medzinárodná spolupráca sa sústreďuje najmä na oblasti ako sú Manažérske zručnosti; Marketing; Inovačný manažment; Podniková logistika; Mobilita a inteligentné mestá; a Diverzita. N. Horňáková je v súčasnosti autorkou a spoluautorkou 55 domácich a zahraničných publikácií, z toho 2 vedeckých monografií a 4 publikácií v karentovaných časopisoch s IF, Mobile Networks and Applications (MONET) a Wireless Networks (WINET), spolueditorkou špeciálnych vydaní karentovaného časopisu MONET s názvom Smart Solutions with the Focus on Innovations from Various Perspectives; Innovative Approaches in IoT, Management and Technology Challenges a karentovaného časopisu Sustainability, ako i editorkou v spoluautorstve vedeckej monografie s názvom Mobility Internet of Things 2018 a kníh Advances in Industrial Internet of Things, Engineering and Management 2021 a Industry 4.0 in Smart Cities 2022 vydaných vo vydavateľstve Springer. Jej WOS h-index je 5 a SCOPUS h-index 5. N. Horňáková bola zástupkyňou hlavnej riešiteľky dvoch zahraničných projektov a členkou riešiteľského tímu viacerých domácich a zahraničných projektov vrátane projektu H2020. N. Horňáková je tiež členkou organizačných a programových výborov prevažne zahraničných a domácich konferencií, ako aj členkou iATDi (International Association for Technological Development and Innovations).

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

1.      Medzinárodné projekty:

-  Erasmus+ projekt: Social Innovation for Youth Social Entrepreneurship, akronym INNOVAT (členka riešiteľského kolektívu, 2015-2017, úspešne ukončený)

-  Erasmus+ projekt: Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth, akronym YounGO (členka riešiteľského kolektívu, 2016-2017, úspešne ukončený)

-  Iný medzinárodný projekt: Cultural Opening - Diversity and Intercultural Competences in the Context of the Refugee (členka riešiteľského kolektívu, 2017-2019, úspešne ukončený)

-  Interreg projekt: Enhance Skills and Competences to Boost Material Innovations and Eco-innovations in Automotive Industry (členka riešiteľského kolektívu, 2018-2019, úspešne ukončený)

-  H2020 projekt: Linking Research and Innovation for Gender Equality, akronym CALIPER (zástupkyňa hlavnej riešiteľky projektu, 2020-august 2022, v štádiu riešenia do roku 2023)

-  Erasmus+ projekt: Digital Wellbeing for Heigher Education Lectures, akronym DWEL (zástupkyňa hlavnej riešiteľky projektu, 2021-august 2022, v štádiu riešenia do roku 2023)

-  Erasmus+ projekt: Knowledge Alliance for Business Opportunity Recognition in SDGs (členka riešiteľského kolektívu, 2021-august 2022, v štádiu riešenia do roku 2023)

 

2.      Domáce projekty:

-  VEGA projekt: Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia (členka riešiteľského kolektívu, 2012-2014, úspešne ukončený)

-  Iný domáci projekt: Automobilová junior akadémia (členka riešiteľského kolektívu, 2015-2021, úspešne ukončený)

-  Inštitucionálny projekt: Udržateľná a vysokovýkonná výroba založená na redukovaní komplexnosti (členka riešiteľského kolektívu, 2016, úspešne ukončený)

-  Inštitucionálny projekt: Verejný portál na podporu prepojenia procesu vzdelávania na vysokých školách s požiadavkami priemyselnej praxe (členka riešiteľského kolektívu, 2016, úspešne ukončený)

-  VEGA projekt: Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch SR (členka riešiteľského kolektívu, 2017-2019, úspešne ukončený)

-  KEGA projekt: Elektronická platforma na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti vzdelávania (členka riešiteľského kolektívu, 2018-2019, úspešne ukončený)

-  Iný domáci projekt: Games Learning vo výučbe „Základov priemyselného inžinierstva“ (členka riešiteľského kolektívu, 2018, úspešne ukončený)

-  VEGA projekt: Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0 (členka riešiteľského kolektívu, 2019-2021, úspešne ukončený)

-  KEGA projekt: Implementácia inovatívnych metód výučby a MM príručky pre oblasť rozhodovania a uplatňovania analytických metód vo výučbe vybraných predmetov priemyselného inžinierstva (členka riešiteľského kolektívu, 2021-2023, v štádiu riešenia)

Pedagogická činnosť

1.      Súčasnosť:

-  Marketing (bakalársky stupeň, denná forma štúdia)

 

2.      Predchádzajúca kontinuálna pedagogická činnosť:

-  Manažérske zručnosti (inžiniersky stupeň, denná forma štúdia)

-  Inovačný manažment (inžiniersky stupeň, denná forma štúdia)

-  Medzinárodné vzťahy a diverzita (inžiniersky stupeň, denná forma štúdia)

-  Odborná prax (inžiniersky stupeň, denná a kombinovaná forma štúdia)

-  Podniková logistika (bakalársky stupeň, denná a kombinovaná forma štúdia)

-  Manažment výroby (inžiniersky stupeň, denná forma štúdia)

-  Manažment výroby a podniková logistika (bakalársky stupeň, denná a kombinovaná forma štúdia)

-  Základy priemyselného inžinierstva (bakalársky stupeň, denná a kombinovaná forma štúdia)

-  Základy manažmentu výroby (bakalársky stupeň, denná a kombinovaná forma štúdia)

Vybrané publikačné výstupy

Vybrané publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - SANIUK, Anna - ŠUJANOVÁ, Jana - HORŇÁKOVÁ, Natália - ŠVAČ, Vladimír. Managerial Skills in Industrial Praxis. 1. vyd. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. 127 s. ISBN 978-83-65200-08-2.

AAA02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - PECHANOVÁ, Ľubica - HORŇÁKOVÁ, Natália. Communication in Multicultural Teams in Industrial Enterprises. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 121 s. ISBN 978-80-7380-788-7.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01 HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta - HORŇÁKOVÁ, Natália - BABČANOVÁ, Dagmar - SAMÁKOVÁ, Jana - MAKYŠOVÁ, Helena [Vidová]. Methodology to improve the maturity of project management at industrial enterprises. In Diverse applications and transferability of maturity models. 1. vyd. Hershey, USA : IGI Global, 2019, S. 316-345. ISBN 978-1-5225-7080-6. V databáze: DOI: 10.4018/978-1-5225-7080-6.ch012.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01 BABČANOVÁ, Dagmar - ŠUJANOVÁ, Jana - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - HORŇÁKOVÁ, Natália - HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta. Qualitative and quantitative analysis of social network data intended for brand management. In Wireless Networks. Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1693-1700. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11276-019-02052-0 ; SCOPUS: 2-s2.0-85067810195 ; WOS: 000642559700014 ; CC: 000642559700014.

ADC02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - STAREČEK, Augustín - HORŇÁKOVÁ, Natália - RIDZOŇOVÁ HLÁSNIKOVÁ, Petra. The analysis of the Slovak citizens ́ awareness about the smart city concept. In ACM Mobile Networks and Applications. Vol. 24, iss. 6 (2019), s. 2050-2058. ISSN 1383-469X (2019: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.573 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11036-018-01210-6 ; SCOPUS: 2-s2.0-85059663979 ; WOS: 000506633700031 ; CC: 000506633700031.

ADC03 HORŇÁKOVÁ, Natália - JURÍK, Lukáš - HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - BABČANOVÁ, Dagmar. AHP method application in selection of appropriate material handling equipment in selected industrial enterprise. In Wireless Networks. Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1683-1691. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11276-019-02050-2 ; SCOPUS: 2-s2.0-85068042391 ; WOS: 000642559700013 ; CC: 000642559700013.

ADC04 JURÍK, Lukáš - HORŇÁKOVÁ, Natália - ŠANTAVÁ, Eva - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - SABLIK, Jozef. Application of AHP method for project selection in the context of sustainable development. In Wireless Networks. Vol. 28, iss. 2 (2022), s. 893-902. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11276-020-02322-2 ; SCOPUS: 2-s2.0-85083374017 ; WOS: 000556988900001 ; CC: 000757860700023.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - HORŇÁKOVÁ, Natália - POLIAKOVÁ, Adela. Managerial skills. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2020. 145 s. CD-ROM. ISBN 978-80-554-1707-3.

BCI02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - HORŇÁKOVÁ, Natália - POLIAKOVÁ, Adela. Manažérske zručnosti. 1. vyd. Ostrava : Amos, 2020. 157 s. ISBN 978-80-906362-8-6.

 

Štatistika: kategória publikačnej činnosti k 31.8.2022

AAA

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách                

2

ABC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch      

4

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch                               

1

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

9

ADN

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

1

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

1

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

15

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách              

8

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií    

1

AFK

Postery zo zahraničných konferencií     

2

BCI

Skriptá a učebné texty

2

BFA

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)                           

1

BFB

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)                                     

1

DAI

Dizertačné a habilitačné práce

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

3

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

2

Súčet

55

 

 

Štatistika: kategória ohlasov k 31.8.2022

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

44

Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

4

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných  indexoch                

29

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných  indexoch

8

Súčet

85