Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Dagmar CAGÁŇOVÁ, prof. v odbore Ekonomika a manažment podniku, pôsobí ako splnomocnenkyňa dekana pre grantovú činnosť na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluzakladateľkou Európskej aliancie pre inovácie na Slovensku, členkou International Advisory Council na Danubius University, členkou riadiaceho výboru E-COST (European Collaboration in Science and Technology) TN 1301 Sci Generation, členkou výkonného výboru Danubius Academic Consortium (Academic Network for Integral Innovation), členkou riadiaceho výboru Dunajskej stratégie Prioritná os 7: Vedomostná spoločnosť – veda, výskum, inovácie a IKT za Slovenskú republiku, ako aj členkou iATDi (International Association for Technological Development and Innovations). Jej profesijné zameranie, výskumné témy a medzinárodná spolupráca sa sústreďujú najmä na interkultúrny a inovačný manažment, manažérske zručnosti, komunikáciu v manažmente a marketingu, medzinárodné vzťahy a diverzitu, mobilitu a inteligentné mestá a rodovú rovnosť i diverzitu. D. Cagáňová je členkou 15 redakčných rád časopisov, spolueditorkou Special issue karentovaných časopisov (MONET, WINET, Sustainability), organizátorkou a členkou riadiaceho výboru mnohých domácich a medzinárodných summitov a konferencií, pôsobila aj ako školiteľka na PhD. študijných programov a podieľala sa na  45 domácich a medzinárodných projektoch ako členka tímu, ako aj hlavná riešiteľka týchto projektov. D. Cagáňová je spolueditorkou publikácií Internet of Things, IoT Infrastructures 2014, časť 2, Smart City 360 Degrees 2015, Internet of Things, časť 1 a 2 vydaných vo vydavateľstve Springer a editorka v spoluautorstve vedeckej monografie Mobility Internet of Things 2018, Smart Technology Trends in Industrial and Business Management 2019, Advances in Industrial Internet of Things, Engineering and Management 2021 a Industry 4.0 in Smart Cities 2022 rovnako vydaných vydavateľstvom Springer.  Do dnešného dňa publikovala 367 publikácií, 7 vedeckých monografií, 17 článkov v karentovaných časopisoch s IF, 89 publikácií je evidovaných v databáze WOS a 131 v databáze SCOPUS. Celkový počet citácií je 680, z toho 359 v evidovaných v citačných databázach WOS a SCOPUS, h-index vo WOS je 9 a SCOPUS h-index 12.

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

Stav

Názov projektu

Garant

Rola

Od-Do

Druh

Hlavné pracovisko

Ukončený úspešne

Budovanie laboratória programového riadenia výrobných systémov (3/7131/09)

doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

Spoluriešiteľka

2009-2011

KEGA

UVSM MTF

Úspešne ukončený

Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu (26110230115)

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

Zástupkyňa vedúcej projektu

2014-2015

ESF: SOP Ľudské zdroje

UPIM MTF

Ukončený úspešne

Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univerzitami regiónu V4 (V4, Grant No. 21310155)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná  riešiteľka

2013-2015

V4

UPIM MTF

Ukončený úspešne

Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia. (1/0787/12)

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Spoluriešiteľka

2012-2014

VEGA

UPIM MTF

Ukončený úspešne

Implementácia predmetu Výrobná logistika do vyučovacieho procesu (SK-HU-0011-08)

doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

Spoluriešiteľka

2012-2014

APVV - Bilaterálna spolupráca

UVSM MTF

Ukončený úspešne

INTEREG: Medzinárodný projekt Slovensko/ Rakúsko: Výmena poznatkov v rámci alternatívnych ekonomických systémov za účelom rozvoja udržateľného regiónu akronym ALTECS, (N00154)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná riešiteľka za MTF STU

2013-2014

INTERREG: Iný medzinárodný

UPIM MTF

Ukončený úspešne

JV Európa: Medzinárodná spolupráca vzdelávacích a výskumných inštitúcií so subdodávateľmi a iných organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle, akronym AUTOCLUSTERS, (SEE/A/594/1.2/X)

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Projektová manažérka

2009-2012

Juhovýchodná Európa (SEE)

UPIM MTF

Ukončený úspešne

Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja (1/0156/08)

doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

Spoluriešiteľka

2008-2010

VEGA

UPIM MTF

Ukončený úspešne

Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyselných podnikoch v SR (1/1203/12)

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

Spoluriešiteľka

2012-2014

VEGA

UPIM MTF

Ukončený úspešne

Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&I (TN1301  Sci - Generation)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Členka riadiaceho výboru za SR

Hlavná riešiteľka za MTF STU

2013-2017

COST

UPIM MTF

Ukončený úspešne

Social Innovation for Youth Social Entrepreneurship (INNOVAT) (565888-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná riešiteľka

2015-2017

ERASMUS+

UPIM MTF

Ukončený úspešne

Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth (YounGO) (2015-3-ES02-KA205-006835)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná riešiteľka

2015-2017

ERASMUS+

UPIM MTF

Riešený

Systémová identifikácia hlavných faktorov a procesov komplexnejšej úspešnosti inovácií priemyselne orientovaných malých a stredných podnikov v SR. (1/0418/16)

doc. Ing. Marek Jemala, PhD.

Spoluriešiteľka

2016-2018

VEGA

UPIM MTF

Ukončený úspešne

Upínacie zariadenia v inteligentných výrobných systémoch (1/0163/10)

doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

Spoluriešiteľka

2010-2011

VEGA

UVSM MTF

Ukončený úspešne

Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava (037STU-4/2012)

prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Spoluriešiteľka

2012-2014

KEGA

UPIM MTF

Ukončený úspešne

Zlepšenie rodovej diverzifikácie (rovnosti zastúpenia žien a mužov) v manažmente inštitúcií materiálového výskumu. (Diversity)

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

Spoluriešiteľka

2009-2011

7. rámcový program

UIAM MTF

Riešený

CultOpen- rozmanitosť a interkultúrne kompetencie v kontexte prisťahovaleckej krízy(BMBF - Bundesministerium Fur Bildung und Forschung)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná riešiteľka za MTF STU

2017-2019

Iný medzinárodný

UPIM MTF

 

Riešený

 

 

Automobilová Junior Akadémia

(AJA)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná riešiteľka

2016

2017 20182019

 

Iný domáci

UPIM MTF, všetky ústavy MTF STU, PSA, ZAP, TTSK

Riešený

 

 

Návrh metodiky merania indexu pracovného komfortu priemyselnej prevádzky s orientáciou na kombináciu a rekombináciu faktorov (1/0947/17)

doc. Ing.
Alena Paulíková, PhD.

Spoluriešiteľka

2017-2019

VEGA

UPIM MTF

Riešený

 

Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-04-1718)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Garantka za MTF STU,

Hlavná riešiteľka

2017-2018

Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl

UPIM MTF

Riešený

 

 

Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-013-1718)

prof.h.c. prof. Karol Velíšek, CSc.

Garantka za MTF STU,

Hlavná riešiteľka

2017-2018

Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl

UPIM MTF

Riešený

H2020/Project ID: 721019

Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids  (H2020: FASTGRID)

Dr. Ing. Marcela Pekarčíková

Koordinácia s EK

2017-2021

H2020

UMAT MTF

Úspešne ukončený

Projekt Professional MBA Automotive industry

Prof. Sihn

Učebné materiály, účasť na FIBAAA akreditácii, lektorská činnosť

2009-2011

INTERREG
SK-AT

STU

Úspešne ukončený

AC Centrope, č. N 00017

Autoklaster Západné Slovensko, Ing. Štefan Chudoba, PhD.

Asistentka projektu, lektorská činnosť, manuály k tréningom pre členov Autoklastra

2009-2011

INTERREG

SK-AT

Autoklaster Západné Slovensko, MTF STU, Automotive Cluster Vienna Region

Úspešne ukončený

Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce -Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Členka tímu expertov inovátorov aktivity 1.3.5 odborných aktivít

2013-2015

Národný projekt

CVTI

Úspešne ukončený

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

CVTI

Členka komisie Expertnej skupiny pre spoluprácu vysokých škôl s podnikovou sférou národného projektu

2013-2015

Národný projekt - Operačný program Vzdelávanie

MTF

Úspešne ukončený

EDU-LAB – New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education(v rámci Dunajského nadnárodného programu)

TU Košice, Nemecká obchodná komora, ZAP

Členka Expertnej skupiny, stakeholderka za MTF STU

2017-2019

INTERREG

TU Košice, Nemecká obchodná komora, ZAP

Úspešne ukončený

Racionalizácia a skvalitnenie študijného programu Priemyselné manažérstvo s cieľom podpory kariérneho rastu

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

Spoluriešiteľka

2012-2013

ESF: SOP Ľudské zdroje

UPIM

Úspešne ukončený

European Alliance for Innovation Slovakia (EAI SK)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Garantka STU

2014-2017

Iný medzinárodný

STU

Riešený

Elektronická platforma na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti vzdelávania

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná riešiteľka

2018-2020

KEGA

UPIM, UK

Úspešne ukončený

Udržateľná a vysokovýkonná výroba založená na redukovaní komplexnosti

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná riešiteľka

2016-2016

APVV - inštitucionálny

UPIM

Riešený

H2020 - Smerové kompozity prostredníctvom výrobných inovácií (DiCoMI)

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.

Riešiteľka

2018-

2022

H2020_

MSCA-

RISE2917

UVTE

Riešený

Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná riešiteľka za MTF STU

2019-2021

VEGA

SAV, UPIM,

CJHVAŠ

 

 

Riešený

Enhance skills and competences to boost material innovations and eco innovations in automotive industry (acronym Driven by Danube)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná riešiteľka za MTF STU

2018-2019

INTERREG

CVTI

Riešený

H2020/Linking research and innovation for gender equality (acronym CALIPER)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná riešiteľka za MTF STU do júla 2022

2020-2023

H2020

UPIM

Riešený

Digital Wellbeing for Higher Education Lecturers

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Hlavná riešiteľka za MTF STU do Júla 2022

2022 - 2024

Erasmus+

STU

Riešený

Implementácia inovatívnych metód výučby a MM príručky pre oblasť rozhodovania a uplatňovania analytických metód vo výučbe vybraných predmetov priemyselného inžinierstva

 

Doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová

Členka projektového tímu

2021-2023

KEGA

UPIM MTF STU

Pedagogická činnosť

Súčasnosť:

 • Komunikácia v manažmente a marketingu (druhý stupeň štúdia, denná a externá forma štúdia)

Predchádzajúca kontinuálna pedagogická činnosť od roku 1995 do 2022:

 • Manažérske zručnosti - 2. stupeň, prednášky, garantka predmetu
 • Medzinárodné vzťahy a diverzita - 2. stupeň, prednášky, garantka predmetu
 • Inovačný manažment - 2. stupeň, prednášky, cvičenia, garantka predmetu
 • Interkultúrny manažment - 2. a 3. stupeň, prednášky, cvičenia, garantka predmetu
 • Globálny komparatívny manažment - 3. stupeň, prednášky, cvičenia, garantka predmetu
 • Kreativita manažéra a jej rozvoj - 3.stupeň, prednášky, garantka predmetu
 • Výskumná práca I., II.,III., VI., VII. - 3. stupeň, prednášky, cvičenia
 • Multikultúrny manažment - 3. stupeň, prednášky, cvičenia, garantka predmetu
 • Medzinárodný programový manažment - 3. stupeň, prednášky, cvičenia
 • Personálny manažment - 1. stupeň, (2010-2014), prednášky a cvičenia
 • Manažment ľudských zdrojov - 2. stupeň, (2011-2015), prednášky a cvičenia
 • Základy manažmentu - 1. stupeň  (2012 - 2015), prednášky
 • Interkultúrny manažment - 3. stupeň, (2011-2013), prednášky a garantka
 • Odborná prax - 2.stupeň (2014-2015), garant
 • Professional Automotive MBA - (2011,2012), prednášky a cvičenia, STU
 • Anglický jazyk na špecifické účely (1995-2008), 1. stupeň, cvičenia
 • Anglický jazyk - 3. stupeň (2011-2016)- prednášky, cvičenia
 • Jazyk anglický - (2011-2013) 1. stupeň, garantka

Vybrané publikačné výstupy

ORCID: 0000-0002-6834-6126

ResearcherID: D-2946-2017 

Scopus Author ID: 55890032400 

h-index WOS 9

h-index SCOPUS 12

 

Štatistika publikačnej činnosti k 31.7.2022 (367):

AAA         Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách     (5)

AAB         Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách     (2)

ACA         Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách     (2)

ACB         Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách     (2)

ADC         Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch    (18)

ADE         Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch     (14)

ADF         Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch     (28)

ADM        Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS(8)

ADN         Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS    (5)

AEC         Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách     (22)

AED         Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách     (5)

AFA         Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách     (1)

AFC         Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách     (105)

AFD         Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách     (60)

AFG         Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií     (6)

AFH         Abstrakty príspevkov z domácich konferencií     (3)

AFK          Postery zo zahraničných konferencií    (3)

BAA          Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách     (1)

BAB         Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BCI          Skriptá a učebné texty                (6)

BDE         Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (1)

BDF         Odborné práce v ostatných domácich časopisoch     (5)

BEE          Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)     (1)

BEF         Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)     (3)

BFA          Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie)      (2)

BFB         Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)     (3)

DAI          Dizertačné a habilitačné práce    (1)

EAJ          Odborné preklady publikácií    (5)

FAI          Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)    (15)

GAI          Správy     (3)

GII           Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií     (31)

 

Štatistika citácií k 31.7.2022 (685)

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

345

2

Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

14

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

233

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

93

 

Vybrané publikácie

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01 BABČANOVÁ, Dagmar - ŠUJANOVÁ, Jana - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - HORŇÁKOVÁ, Natália - HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta. Qualitative and quantitative analysis of social network data intended for brand management. In Wireless Networks. Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1693-1700. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11276-019-02052-0 ; SCOPUS: 2- s2.0-85067810195 ; WOS: 000642559700014 ; CC: 000642559700014.

ADC02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - STAREČEK, Augustín - HORŇÁKOVÁ, Natália - RIDZOŇOVÁ HLÁSNIKOVÁ, Petra. The analysis of the Slovak citizens ́ awareness about the smart city concept. In ACM Mobile Networks and Applications. Vol. 24, iss. 6 (2019), s. 2050-2058. ISSN 1383-469X (2019: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.573 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11036-018-01210-6 ; SCOPUS: 2-s2.0-85059663979 ; WOS: 000506633700031 ; CC: 000506633700031.

ADC03 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - RIDZOŇOVÁ HLÁSNIKOVÁ, Petra - VRAŇAKOVÁ, Natália - CHLPEKOVÁ, Andrea. Intellectual capital as a key factor in the automotive industry. In ACM Mobile Networks and Applications. Vol. 24, iss. 6 (2019), s. 2024-2031. ISSN 1383-469X (2019: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.573 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/ s11036-018-01206-2 ; SCOPUS: 2-s2.0-85059678299 ; WOS: 000506633700027 ; CC: 000506633700027.

ADC04 DIAZ CAZANAS, R. - DELGADO SOBRINO, Daynier Rolando - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - KOŠŤÁL, Peter - VELÍŠEK, Karol. Joint programming of production-maintenance tasks: a simulated annealing - based method. In International Journal of Simulation Modelling. Vol. 18, iss. 4 (2019), s. 666-677. ISSN 1726-4529 (2019: 2.492 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.624 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.2507/IJSIMM18(4)503 ; SCOPUS: 2-s2.0-85077641241 ; WOS: 000500961000010 ; CC: 000500961000010.

ADC05 GYURÁK BABEĽOVÁ, Zdenka - STAREČEK, Augustín - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - FERO, Martin - ČAMBÁL, Miloš. Perceived Serviceability of Outplacement Programs as a Part of Sustainable Human Resource Management. In Sustainability [elektronický zdroj]. Vol. 11, iss. 17 (2019), s. 1-21. ISSN 2071-1050 (2019: 2.576 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.581 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/su11174748 ; SCOPUS: 2- s2.0-85071989250 ; WOS: 000486877700236 ; CC: 000486877700236.

ADC06 GYURÁK BABEĽOVÁ, Zdenka - STAREČEK, Augustín - KOLTNEROVÁ, Kristína - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Perceived Organizational Performance in Recruiting and Retaining Employees with Respect to Different Generational Groups of Employees and Sustainable Human Resource Management. In Sustainability [elektronický zdroj]. Vol. 12, iss. 2 (2020), s. 1-23. ISSN 2071-1050 (2020: 3.251 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.612 - SJR, Q1 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/su12020574 ; SCOPUS: 2-s2.0-85079741396 ; WOS: 000516824600132 ; CC: 000516824600132.

ADC07 HOLOTA, Tomáš - HOLOTOVÁ, Mária - NAGYOVÁ, Ľudmila - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Sustainable mobility in urban conditions- multimodal approach for greener cities: insights from Slovakia. In Wireless Networks. Január (2022), s. 1-12. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/ s11276-021-02860-3 ; SCOPUS: 2-s2.0-85122235609 ; WOS: 000738496200002.

ADC08 HORŇÁKOVÁ, Natália - JURÍK, Lukáš - HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - BABČANOVÁ, Dagmar. AHP method application in selection of appropriate material handling equipment in selected industrial enterprise. In Wireless Networks. Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1683-1691. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11276-019-02050-2 ; SCOPUS: 2-s2.0-85068042391 ; WOS: 000642559700013 ; CC: 000642559700013.

ADC09 JURÍK, Lukáš - HORŇÁKOVÁ, Natália - ŠANTAVÁ, Eva - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - SABLIK, Jozef. Application of AHP method for project selection in the context of sustainable development. In Wireless Networks. Vol. 28, iss. 2 (2022), s. 893-902. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/ s11276-020-02322-2 ; SCOPUS: 2-s2.0-85083374017 ; WOS: 000556988900001 ; CC: 000757860700023.

ADC10 PAVLENDOVÁ, Gabriela - ŠUJANOVÁ, Jana - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - NOVÁKOVÁ, Renata. Smart cities concept for historical buildings. In Mobile Networks and Applications. Vol. 25, iss. 3 (2020), s. 876-881. ISSN 1383-469X (2020: 3.426 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.445 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11036-020-01521-7 ; SCOPUS: 2- s2.0-85080046275 ; WOS: 000515952400001 ; CC: 000515952400001.

ADC11 SANIUK, Sebastian - SANIUK, Anna - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Cyber Industry Networks as an environment of the Industry 4.0 implementation. In Wireless Networks. Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1649-1655. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11276-019-02079-3 ; SCOPUS: 2- s2.0-85068827012 ; WOS: 000642559700009 ; CC: 000642559700009.

ADC12 STACHO, Zdenko - STACHOVÁ, Katarína - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Participation of all Employee Categories in Innovation Processes in Slovak Organisations. In Mobile Networks and Applications. Vol. 25, iss. 3 (2020), s. 853-859. ISSN 1383-469X (2020: 3.426 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.445 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11036-020-01518-2 ; SCOPUS: 2-s2.0-85081575639 ; WOS: 000518062000001 ; CC: 000537464800002.

ADC13 STACHOVÁ, Katarína - STACHO, Zdenko - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - STAREČEK, Augustín. Use of digital technologies for intensifying knowledge sharing. In Applied Sciences. Vol. 10, iss. 12 (2020), s. 1-14. ISSN 2076-3417 (2020: 2.679 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.435 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.3390/app10124281 ; SCOPUS: 2- s2.0-85087212761 ; WOS: 000549519900001 ; CC: 000549519900001.

ADC14 STRAKA, Martin - KHOURI, S. - ROSOVÁ, Andrea - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - ČULKOVÁ, K. Utilization of Computer Simulation for Waste Separation Design as a Logistics System. In International Journal of Simulation Modelling. Vol. 17, iss. 4 (2018), s. 583-596. ISSN 1726-4529 (2018: 1.825 - IF, Q3 - JCR Best Q, 0.683 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.2507/IJSIMM17(4)444 ; SCOPUS: 2-s2.0-85058932750 ; WOS: 000456675700002 ; CC: 000456675700002.

ADC15 ŠPIRKOVÁ, Daniela - HURNA, Soňa - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. The effect of asbestos used in buildings on the air quality. In Przemysl chemiczny. Vol. 97, iss. 7 (2018), s. 1138-1143. ISSN 0033-2496 (2018: 0.428 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.203 - SJR, Q3 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.15199/62.2018.7.21 ; SCOPUS: 2-s2.0-85061384175 ; WOS: 000443795000024 ; CC: 000443795000024.

ADC16  ŠVAČ, Vladimír - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Managerial Skills for Innovation Support. In Mobile Networks and Applications. Vol. 25, iss. 3 (2020), s. 925-931. ISSN 1383-469X (2020: 3.426 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.445 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/ s11036-020-01517-3 ; SCOPUS: 2-s2.0-85081286905 ; WOS: 000516995800001 ; CC: 000539617000001.

ADC17 TREMBOŠOVÁ, Miroslava - DUBCOVÁ, Alena - NAGYOVÁ, Ľudmila - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Development of retail network on the example of three regional towns comparison in West Slovakia. In Wireless Networks. Vol. 28, iss. 2 (2022), s. 903-913. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/ s11276-020-02272-9 ; SCOPUS: 2-s2.0-85079701151 ; WOS: 000520063700001 ; CC: 000757860700024.

ADC18 VRAŇAKOVÁ, Natália - KOLTNEROVÁ, Kristína - CHLPEKOVÁ, Andrea - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Application of exact methods in employee selection in accordance with the age management concept. In ACM Mobile Networks and Applications. Vol. 24, iss. 6 (2019), s. 2038-2042. ISSN 1383-469X (2019: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.573 - SJR, Q2 - SJR Best Q). V databáze: DOI: 10.1007/s11036-018-01207-1 ; SCOPUS: 2- s2.0-85059633572 ; WOS: 000506633700029 ; CC: 000506633700029.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - BAWA, Manan - ŠUJANOVÁ, Jana - SANIUK, Anna. Innovation in Industrial Enterprises and Intercultural Management. 1. vyd. Zielona Góra : University od Zielona Góra, 2015. 126 s. ISBN 978-83-933843-4-1.

AAA02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - BAWA, Manan - DELGADO SOBRINO, Daynier Rolando - SANIUK, Anna. Internet of Things and Smart City. 1. vyd. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. 138 s. ISBN 978-83-65200-07-5.

AAA03 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - SANIUK, Anna - ŠUJANOVÁ, Jana - HORŇÁKOVÁ, Natália - ŠVAČ, Vladimír. Managerial Skills in Industrial Praxis. 1. vyd. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. 127 s. ISBN 978-83-65200-08-2.

AAA04 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - SZILVA, Ivan. Proposal of a Knowledge Management Tool for Tacit and Explicit Knowledge Capture within the Assembly Process. 1. vyd. Ostrava : Ámos, 2018. 118 s. ISBN 978-80-906362-3-1.

AAA05 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - PECHANOVÁ, Ľubica - HORŇÁKOVÁ, Natália. Communication in Multicultural Teams in Industrial Enterprises. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 121 s. ISBN 978-80-7380-788-7.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 BALOG, Michal - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - ŠUJANOVÁ, Jana. Management of Regional Development - Promotion of Innovation Processes. Bratislava : Slovak university of technology in Bratislava, 2014. 82 s. ISBN 978-80-89708-04-8.

AAB 02CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Od analýzy potrieb k návrhu programu kurzu angličtiny na špecifické účely. 1.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 111 s. ISBN 80-227-2528-5.

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA01 CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Innovation Management. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. 181 s. ISBN 978-80-7380-819-8.

ACA02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - CHROMJAKOVÁ, Felicita - ŠUJANOVÁ, Jana. Industry 4.0 and Circular Economy. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2020. 242 s. ISBN 978-80-7454-969-4.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - CHMELÍKOVÁ, Gabriela - BERNÁT, Libor. Rétorika : Nadstavbový modulárny kurz. 1. vyd. Trnava : Totem, 2014. 55 s. ISBN 978-80-971360-4-8.

ACB02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - ŠUJANOVÁ, Jana - WOOLLISCROFT, Paul. Multicultural and intercultural management within a global context. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 140 s. ISBN 978-80-227-4439-3.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - GRGAČ, Peter - GEBURA, Marek - OSLANEC, Peter. Úvod do materiálového inžinierstva. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2009. 82 s. Dostupné na internete: <https://is.stuba.sk>. ISBN 978-80-8096-104-6.

BCI02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - BUJNOVÁ, Eleonóra - PAVLENDOVÁ, Gabriela. Záverečný projekt. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2011. 64 s. Dostupné na internete: <https://is.stuba.sk>. ISBN 978-80-8096-137-4.

BCI03 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - ŠUJANOVÁ, Jana - BEDNÁRIKOVÁ, Mária. Úvod do vedeckej práce. Základy metodológie vedy a tvorba odborného textu. 1. vyd. Trnava : Totem, 2016. 88 s. ISBN 978-80-89708-06-2.

BCI04 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - HORŇÁKOVÁ, Natália - POLIAKOVÁ, Adela. Managerial skills. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2020. 145 s. CD-ROM. ISBN 978-80-554-1707-3.

BCI05 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - HORŇÁKOVÁ, Natália - POLIAKOVÁ, Adela. Manažérske zručnosti. 1. vyd. Ostrava : Amos, 2020. 157 s. ISBN 978-80-906362-8-6.

BCI06 HORŇÁK, František - ŠUJANOVÁ, Jana - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - PAVLENDOVÁ, Gabriela. Manažment vysokých škôl : Nadstavbový modulárny kurz. Cvičebnica [elektronický zdroj]. 1.vyd. Trnava : Totem, 2014. CD-ROM, 66 s. ISBN 978-80-89708-01-7.