Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Ján Ganobčík

Je absolventom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, v študijnom programe Manažment a ekonómia VS., kde neskôr získal aj titul philosophiae doctor (PhDr.). Svoje vzdelanie následne rozšíril štúdiom manažérskeho programu Master of Science (MSc.) v Českej republike. Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Katedre marketingu Fakulty managementu. Vedomosti zo štúdia sa snaží zúročiť vo svojom výskume zameranom na environmentálne označovanie produktov, čo je v súlade s jeho dizertačnou prácou s názvom Environmentálne označovanie produktov ako nástroj európskej environmentálnej politiky na ochranu životného prostredia. Ján je spoluautorom viacerých výskumných prác, ako aj členom riešiteľských kolektívov VEGA.

Oblasti výskumu, participácia na projektoch

- Manažérska a marketingová výkonnosť

- Elektronizácia

- Environmentálne označovanie produktov

- člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA č. 1/0720/19|13. Inovačné stratégie v regionálnej politike so zameraním na rozvoj kultúrnych inštitúcií, 2019 – 2021.

Pedagogická činnosť

- Marketing

- eGovernment

- Informatika