Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Janka Kottulová

Mgr. Janka Kottulová, PhD. je absolventkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Na tejto fakulte obhájila aj svoju dizertačnú prácu zameranú na využitie štrukturálnych fondov EÚ na podporu rodovej rovnosti na trhu práce. Od roku 2011 pôsobí na fakulte ako odborná asistentka a je zapojená do výuky predmetov zameraných na ekonómiu a medzinárodné ekonomické vzťahy. Vo svojej výskumnej činnosti sa sústreďuje na problematiku rodovej rovnosti v rôznych segmentoch trhu práce. Okrem pôsobenia na Fakulte managementu, pracuje aj ako projektová manažérka v rámci iniciatívy EURAXESS Slovensko, kde sa venuje problematike podpory mobility a kariérneho rozvoja výskumných pracovníkov v kontexte Európskeho výskumného priestoru. Ma bohaté skúsenosti so zapojením v projektoch na národnej (štrukturálne fondy EÚ, KEGA) aj medzinárodnej úrovni (rámcové programy EÚ).  Ako projektová manažérka a odborná pracovníčka participovala vo viacerých projektoch zameraných na rodovú rovnosť, manažment vedy a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume.