Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Rita Szarková

Mgr. Rita Szarková je internou doktorandkou v odbore manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Na Katedre ekonómie a financií pôsobí od roku 2015. Vysokoškolský titul získala na FMUK, štúdium absolvovala s vyznamenaním a s akademickou pochvalou rektora za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole. Zaoberá sa problematikou kapitálovej štruktúry z pohľadu účtovníctva a s témou daňových únikov a podvodov. Spolupracuje na zabezpečení povinných predmetov: Základy účtovníctva, Postupy účtovania pre podnikateľov, Finančné účtovníctvo a Manažérske účtovníctvo. V roku 2016 získala Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK.