Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ľudmila Mitková

Na Katedre ekonómie a financií pôsobí od svojho doktorandského štúdia, kde sa v rámci svojej dizertačnej práci venovala rodovým rozdielom v manažérskom prostredí. Problematike rovnosti príležitostí sa naďalej venuje vo svojich publikáciách a pri vedení záverečných prác. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Seminár k bakalárskej práci a aj výberový predmet Vybrané špecifiká trhu práce, ktorý má okrem rodových rozdielov na trhu práce a v podnikaní priblížiť aj problematiku medzigeneračných rozdielov či zosúladenia pracovného a rodinného života. Aktuálne je spoluriešiteľkou APVV projektu „Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup“ (APVV-14-0647). V minulosti participovala aj na projektoch zo schémy KEGA a Grundtvig. Absolvovala aj dve Erasmus+ mobility v maďarskom Debrecíne.