Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Viera Ölvecká

Ing. Viera Ölvecká, PhD., je odbornou asistentkou na Katedre ekonómie a financií FM UK pre výučbu ekonomických predmetov. Je absolventkou VŠE Fakulty riadenia v Bratislave, kde taktiež absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium na Národohospodárskej fakulte. Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl absolvovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala na FMUK v Bratislave. Niekoľko rokov pracovala v ekonomickej oblasti v štátnych a súkromných podnikoch. Zabezpečovala prednášky v špecializovanom znaleckom štúdiu Ekonomika a riadenie podnikov. Vo  vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike majetkovej a finančnej štruktúry v podnikoch. Bola v rokoch 2009-2012 spoluriešiteľ výskumného projektu VEGA 1/1109/12 „Indikátory hodnotenia majetkovej, finančnej a dôchodkovej situácie podnikateľských subjektov v podmienkach globalizácie.“V súčasnosti je spoluriešiteľ výskumného projektu VEGA č. 1/0218/16 „Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia v skupine podnikov stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.“ Riešenie projektu (2016-2018). Vo svojej pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Základy účtovníctva, Postupy účtovania pre podnikateľov, Nákladové účtovníctvo, Finančné účtovníctvo a účtovná závierka, Účtovníctvo na PC.