Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Mária Barteková

PhDr. Mária Barteková pôsobí ako denná doktorandka na Fakulte Managementu, Univerzita Komenského v Bratislave. Počas svojho doktorandského štúdia viedla cvičenia z predmetov Ekonómia I a II, Peniaze a bankovníctvo a Finančný manažment. V rámci svojho bakalárskeho a magisterského štúdia získavala skúsenosti a praktické vedomosti z oblasti financií na finančnom oddelení (v Kompetenčnom centre) spoločnosti Siemens, s.r.o. a neskôr ako členka medzinárodného projektového tímu v spoločnosti First Data Slovakia, s.r.o.

Od roku 2015 na poste členky rady Fondu na podporu vzdelávania a neskôr aj predsedníčky rady fondu sa zaoberá problematikou študentských pôžičiek na Slovensku a v zahraničí. V dizertačnej práci sa zameriava na analýzu súčasného stavu študentského pôžičkového systému na Slovensku a prognózy vývoja vzhľadom na legislatívne zmeny poskytovania študentský pôžičiek pre vysokoškolákov. Venuje sa zostaveniu podkladových materiálov pre zásadnú reformu študentského pôžičkového systému na Slovensku zastúpeného Fondom na podporu vzdelávania.

V rámci svojich dobrovoľníckych a reprezentatívnych aktivít zastáva post členky študentskej časti akademického senátu Fakulty managementu UK, post členky študentskej časti akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave a zastáva mandát za Fakultu managementu UK v Bratislave v Študentskej rade vysokých škôl.