Faculty of ManagementComenius University Bratislava

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. 

Dagmar CAGÁŇOVÁ, prof. in Business Economics and Management, acts as the Deans Ambassador / Representative for grant activity at the Faculty of Management, Comenius University in Bratislava, Slovakia. She is also the co-founder of the European Alliance for Innovation in Slovakia, an International Advisory Council member of Danubius University, management committee member of E-COST (European Collaboration in Science and Technology) TN 1301 Sci Generation, the executive committee member in Danubius Academic Consortium (Academic Network for Integral Innovation), a steering committee member of Danube strategy Priority Axis 7: Knowledge society- science, research, innovation and ICT for the Slovak Republic, as well as a member of iATDi (International Association for Technological Development and Innovations). Her professional interests, research topics, and international collaborations are mainly focused on Intercultural and Innovation Management, Managerial Skills, Communication in Management and Marketing, International Relationships and Diversity, Mobility and Smart Cities, and Gender Diversity. She has been the member of 15 journal editorial boards, co-editor of current content Special issues journals (MONET, WINET, Sustainability), an organiser, and a steering committee member of numerous domestic and international summits and conferences, acted as tutor on PhD study programmes and has participated in 45 domestic and international projects as a team member and as the project head. She is the co-editor of Internet of Things, IoT Infrastructures 2014, part 2, Smart City 360 Degrees 2015, Internet of Things 2015, part 1 and 2 published by Springer and editor in co-authorship of the of Springer scientific monograph Mobility Internet of Things 2018, Smart Technology Trends in Industrial and Business Management 2019, Advances in Industrial Internet of Things, Engineering and Management 2021 and Industry 4.0 in Smart Cities 2022. To date, she has published 367 publications, 7 scientific monographs, 17 papers in current content journals with IF, 89 papers in databases WOS and 131 in databases SCOPUS and has over 680 citations, 359 of them in quotation databases WOS and SCOPUS, h-index in WOS is 9 and SCOPUS h-index 12.

Projects

Progress

Project name

Supervisor

Role

From - To

Type

Main workplace

Completed

Budovanie laboratória programového riadenia výrobných systémov (3/7131/09)

doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

Team member

2009-2011

KEGA

UVSM MTF

Completed

Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu (26110230115)

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

Vice-project head

2014-2015

ESF: SOP Ľudské zdroje

UPIM MTF

Completed

Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univerzitami regiónu V4 (V4, Grant No. 21310155)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head

2013-2015

V4

UPIM MTF

Completed

Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia. (1/0787/12)

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Team member

2012-2014

VEGA

UPIM MTF

Completed

Implementácia predmetu Výrobná logistika do vyučovacieho procesu (SK-HU-0011-08)

doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

Team member

2012-2014

APVV - Bilaterálna spolupráca

UVSM MTF

Completed

INTEREG: Medzinárodný projekt Slovensko/ Rakúsko: Výmena poznatkov v rámci alternatívnych ekonomických systémov za účelom rozvoja udržateľného regiónu akronym ALTECS, (N00154)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head for MTF STU

2013-2014

INTERREG: Iný medzinárodný

UPIM MTF

Completed

JV Európa: Medzinárodná spolupráca vzdelávacích a výskumných inštitúcií so subdodávateľmi a iných organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle, akronym AUTOCLUSTERS, (SEE/A/594/1.2/X)

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Project manager

2009-2012

Juhovýchodná Európa (SEE)

UPIM MTF

Completed

Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja (1/0156/08)

doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

Team member

2008-2010

VEGA

UPIM MTF

Completed

Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyselných podnikoch v SR (1/1203/12)

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

Team member

2012-2014

VEGA

UPIM MTF

Completed

Next Generation of Young Scientist: Towards a Contemporary Spirit of R&I (TN1301  Sci - Generation)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Steering committee member for SR

/Project head for MTF STU

2013-2017

COST

UPIM MTF

Completed

Social Innovation for Youth Social Entrepreneurship (INNOVAT) (565888-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head

2015-2017

ERASMUS+

UPIM MTF

Completed

Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth (YounGO) (2015-3-ES02-KA205-006835)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head

2015-2017

ERASMUS+

UPIM MTF

Completed

Systémová identifikácia hlavných faktorov a procesov komplexnejšej úspešnosti inovácií priemyselne orientovaných malých a stredných podnikov v SR. (1/0418/16)

doc. Ing. Marek Jemala, PhD.

Team member

2016-2018

VEGA

UPIM MTF

Completed

Upínacie zariadenia v inteligentných výrobných systémoch (1/0163/10)

doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

Team member

2010-2011

VEGA

UVSM MTF

Completed

Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava (037STU-4/2012)

prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Team member

2012-2014

KEGA

UPIM MTF

Completed

Zlepšenie rodovej diverzifikácie (rovnosti zastúpenia žien a mužov) v manažmente inštitúcií materiálového výskumu. (Diversity)

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík

Team member

2009-2011

7. rámcový program

UIAM MTF

Completed

CultOpen- rozmanitosť a interkultúrne kompetencie v kontexte prisťahovaleckej krízy(BMBF - Bundesministerium Fur Bildung und Forschung)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head for MTF STU

2017-2019

Iný medzinárodný

UPIM MTF

 

Completed

 

Automobilová Junior Akadémia

(AJA)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head

2016

2017 20182019

 

Iný domáci

UPIM MTF, všetky ústavy MTF STU, PSA, ZAP, TTSK

Completed

 

Návrh metodiky merania indexu pracovného komfortu priemyselnej prevádzky s orientáciou na kombináciu a rekombináciu faktorov (1/0947/17)

 

doc. Ing.
Alena Paulíková, PhD.

Team member

2017-2019

VEGA

UPIM MTF

Completed

Teaching and research in advanced manufacturing (CIII-PL-0901-04-1718)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Supervisor for MTF STU,

Project head

2017- 2022

Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl

UPIM MTF

Completed

 

 

Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-013-1718)

 

prof.h.c. prof. Karol Velíšek, CSc.

Member

2017-2018

Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl

UPIM MTF

Completed

Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing (CIII-RO-0013-013-1718)

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head

2018 - 2022

Vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl

MTF

Completed

H2020/Project ID: 721019

Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids  (H2020: FASTGRID)

Dr. Ing. Marcela Pekarčíková

Coordination with EC

2017-2021

H2020

UMAT MTF

Completed

Projekt Professional MBA Automotive industry

Prof. Sihn

Education materials, participation at FIBAAA accreditation, lecturer

2009-2011

INTERREG
SK-AT

STU

Completed

AC Centrope, č. N 00017

Autoklaster Západné Slovensko, Ing. Štefan Chudoba, PhD.

Project assistant, lecturer, author of training manuals to Autocluster members

2009-2011

INTERREG

SK-AT

Autoklaster Západné Slovensko, MTF STU, Automotive Cluster Vienna Region

Completed

Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce -Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Národný ústav celoživotného vzdelávania

Innovator expert team member within professional activity 1.3.5

2013-2015

Národný projekt

CVTI

Completed

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

CVTI

Expert group committee member for collaboration of universities and business partners within national project

2013-2015

Národný projekt - Operačný program Vzdelávanie

MTF

Completed

EDU-LAB – New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education(v rámci Dunajského nadnárodného programu)

TU Košice, Nemecká obchodná komora, ZAP

Expert group member, stakeholder for MTF STU

2017-2019

INTERREG

TU Košice, Nemecká obchodná komora, ZAP

Completed

Racionalizácia a skvalitnenie študijného programu Priemyselné manažérstvo s cieľom podpory kariérneho rastu

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

Team member

2012-2013

ESF: SOP Ľudské zdroje

UPIM

Completed

European Alliance for Innovation Slovakia (EAI SK)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head /Supervisor at STU

2014-2017

Iný medzinárodný

STU

Completed

Elektronická platforma na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti vzdelávania

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head

2018-2020

KEGA

UPIM, UK

Completed

Udržateľná a vysokovýkonná výroba založená na redukovaní komplexnosti

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head

2016-2016

APVV - inštitucionálny

UPIM

In progress

H2020 - Smerové kompozity prostredníctvom výrobných inovácií (DiCoMI)

doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.

Team member

2018-

2022

H2020_

MSCA-

RISE2917

UVTE

Completed

Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head for MTF STU

2019-2021

VEGA

SAV, UPIM,

CJHVAŠ

 

 

Completed

Enhance skills and competences to boost material innovations and eco innovations in automotive industry (acronym Driven by Danube)

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head for MTF STU

2018-2019

INTERREG

CVTI

In progress

H2020/Linking research and innovation for gender equality (acronym CALIPER)

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head for MTF STU until July 2022

2020-2023

H2020

UPIM

In progress

Digital Wellbeing for Higher Education Lecturers

prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Project head for MTF STU until July 2022

2022 - 2024

Erasmus+

STU

In progress

Implementácia inovatívnych metód výučby a MM príručky pre oblasť rozhodovania a uplatňovania analytických metód vo výučbe vybraných predmetov priemyselného inžinierstva

 

Doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová

Team member

2021-2023

KEGA

UPIM MTF STU

Pedagogical activity

Present:

▪ Communication in management and marketing (master degree, full and part time)

Previous continual pedagogical activity from 1995 to 2022:

▪ Management skills – 2nd grade, lectures, course supervisor
▪ International relationships and diversity –2nd grade, lectures, course supervisor
▪ Innovation management – 2nd grade, lectures, workshops, course supervisor
▪ Intercultural management – 2nd and 3rd grade, lectures, workshops, course supervisor
▪ Global comparative management - 3rd grade, lectures, workshops, course supervisor
▪ Creativity of manager and its development - 3rd grade, lectures, workshops, course supervisor

▪ Research paper I, II, III, IV, VII - 3rd grade, lectures, workshops
▪ Multicultural management - 3rd grade, lectures, workshops, course supervisor
▪ International program management - 3rd grade, lectures, workshops

▪ Professional practice – 2nd grade, (2014-2015), course supervisor

▪ Professional practice – 2nd grade (2014-2015), supervisor
▪ Basics of management –1st grade, (2012-2015), lectures
▪ English language – 3rd grade, (2011-2016), lectures, workshops

▪ Management of human resources – 2nd grade, (2011-2015), lectures and workshops

▪ Intercultural management 3rd grade, (2011-2013), lectures, course supervisor
▪ English language – 1st grade, (2011-2013), course supervisor
▪ Professional Automotive MBA – (2011, 2012), lectures, workshops, STU

▪ Personal management – 1st grade, (2010-2014), lectures, workshops ▪ English language for specific purposes – (1995-2008), 1st grade, workshops

Publication activity

ORCID: 0000-0002-6834-6126

ResearcherID: D-2946-2017 

Scopus Author ID: 55890032400 

h-index WOS 9

h-index SCOPUS 12

 

Statistics of publication activity to 31.7.2022 (367):

AAA        Scientific monographs published in foreign publishing houses (5)

AAB        Scientific monographs published in domestic publishing houses (2)

ACA        University textbooks published in foreign publishing houses (2)

ACB        University textbooks published in domestic publishing houses (2)

ADC        Scientific papers in foreign current content journals (18)

ADE        Scientific papers in other foreign journals (14)

ADF        Scientific papers in other domestic journals (28)

ADM       Scientific papers in foreign journals registered in the Web of Science or SCOPUS databases (8)

ADN       Scientific papers in domestic journals registered in the Web of Science or SCOPUS databases (5)

AEC         Scientific papers in foreign reviewed scientific journals, monographs (22)

AED        Scientific papers in peer-reviewed domestic scientific proceedings, monographs (5)

AFA        Published invited lectures at foreign scientific conferences (1)

AFC         Contributions published at international scientific conferences (105)

AFD        Contributions published at domestic scientific conferences (60)

AFG        Abstracts of contributions from foreign conferences (6)

AFH        Abstracts of contributions from domestic conferences (3)

AFK         Posters from foreign conferences (3)

BAA        Professional monographs published in foreign publishing houses (1)

BAB        Professional monographs published in domestic publishing houses (1)

BCI          Scripts and teaching texts (6)

BDE        Professional papers in other foreign journals (1)

BDF         Professional papers in other domestic journals (5)

BEE         Professional contributions in foreign proceedings (conference and non-conference) (1)

BEF         Professional contributions in domestic proceedings (conference and non-conference (3)

BFA         Abstracts of professional papers from foreign events (conferences …) (2)

BFB         Abstracts of professional papers from home events (conferences ...) (3)

DAI         Dissertation and habilitation thesis (1)

EAJ          Professional translations of publications (5)

FAI          Editorial and compilation work of book character (bibliography, encyclopaedias, catalogues, dictionaries, proceedings ...) (15)

GAI         Reports (3)

GII           Various publications and documents that cannot be classified in any of the previous categories (31)

 

Citations to 31.7.2022 (685)

1

Citations in foreign publications registered in Web of Science and SCOPUS index

345

2

Citations in national publications registered in Web of Science and SCOPUS index

14

3

Citations in foreign publications not registered in citation indexes

233

4

Citations in national publications not registered in citation indexes

93

 

Selected publications

ADC Scientific papers in foreign current content journals   

ADC01 BABČANOVÁ, Dagmar - ŠUJANOVÁ, Jana - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - HORŇÁKOVÁ, Natália - HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta. Qualitative and quantitative analysis of social network data intended for brand management. In Wireless Networks. Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1693-1700. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/s11276-019-02052-0 ; SCOPUS: 2- s2.0-85067810195 ; WOS: 000642559700014 ; CC: 000642559700014.

ADC02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - STAREČEK, Augustín - HORŇÁKOVÁ, Natália - RIDZOŇOVÁ HLÁSNIKOVÁ, Petra. The analysis of the Slovak citizens ́ awareness about the smart city concept. In ACM Mobile Networks and Applications. Vol. 24, iss. 6 (2019), s. 2050-2058. ISSN 1383-469X (2019: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.573 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/s11036-018-01210-6 ; SCOPUS: 2-s2.0-85059663979 ; WOS: 000506633700031 ; CC: 000506633700031.

ADC03 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - RIDZOŇOVÁ HLÁSNIKOVÁ, Petra - VRAŇAKOVÁ, Natália - CHLPEKOVÁ, Andrea. Intellectual capital as a key factor in the automotive industry. In ACM Mobile Networks and Applications. Vol. 24, iss. 6 (2019), s. 2024-2031. ISSN 1383-469X (2019: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.573 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/ s11036-018-01206-2 ; SCOPUS: 2-s2.0-85059678299 ; WOS: 000506633700027 ; CC: 000506633700027.

ADC04 DIAZ CAZANAS, R. - DELGADO SOBRINO, Daynier Rolando - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - KOŠŤÁL, Peter - VELÍŠEK, Karol. Joint programming of production-maintenance tasks: a simulated annealing - based method. In International Journal of Simulation Modelling. Vol. 18, iss. 4 (2019), s. 666-677. ISSN 1726-4529 (2019: 2.492 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.624 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.2507/IJSIMM18(4)503 ; SCOPUS: 2-s2.0-85077641241 ; WOS: 000500961000010 ; CC: 000500961000010.

ADC05 GYURÁK BABEĽOVÁ, Zdenka - STAREČEK, Augustín - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - FERO, Martin - ČAMBÁL, Miloš. Perceived Serviceability of Outplacement Programs as a Part of Sustainable Human Resource Management. In Sustainability [elektronický zdroj]. Vol. 11, iss. 17 (2019), s. 1-21. ISSN 2071-1050 (2019: 2.576 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.581 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.3390/su11174748 ; SCOPUS: 2- s2.0-85071989250 ; WOS: 000486877700236 ; CC: 000486877700236.

ADC06 GYURÁK BABEĽOVÁ, Zdenka - STAREČEK, Augustín - KOLTNEROVÁ, Kristína - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Perceived Organizational Performance in Recruiting and Retaining Employees with Respect to Different Generational Groups of Employees and Sustainable Human Resource Management. In Sustainability [elektronický zdroj]. Vol. 12, iss. 2 (2020), s. 1-23. ISSN 2071-1050 (2020: 3.251 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.612 - SJR, Q1 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.3390/su12020574 ; SCOPUS: 2-s2.0-85079741396 ; WOS: 000516824600132 ; CC: 000516824600132.

ADC07 HOLOTA, Tomáš - HOLOTOVÁ, Mária - NAGYOVÁ, Ľudmila - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Sustainable mobility in urban conditions- multimodal approach for greener cities: insights from Slovakia. In Wireless Networks. Január (2022), s. 1-12. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/ s11276-021-02860-3 ; SCOPUS: 2-s2.0-85122235609 ; WOS: 000738496200002.

ADC08 HORŇÁKOVÁ, Natália - JURÍK, Lukáš - HRABLIK CHOVANOVÁ, Henrieta - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - BABČANOVÁ, Dagmar. AHP method application in selection of appropriate material handling equipment in selected industrial enterprise. In Wireless Networks. Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1683-1691. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/s11276-019-02050-2 ; SCOPUS: 2-s2.0-85068042391 ; WOS: 000642559700013 ; CC: 000642559700013.

ADC09 JURÍK, Lukáš - HORŇÁKOVÁ, Natália - ŠANTAVÁ, Eva - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - SABLIK, Jozef. Application of AHP method for project selection in the context of sustainable development. In Wireless Networks. Vol. 28, iss. 2 (2022), s. 893-902. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/ s11276-020-02322-2 ; SCOPUS: 2-s2.0-85083374017 ; WOS: 000556988900001 ; CC: 000757860700023.

ADC10 PAVLENDOVÁ, Gabriela - ŠUJANOVÁ, Jana - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - NOVÁKOVÁ, Renata. Smart cities concept for historical buildings. In Mobile Networks and Applications. Vol. 25, iss. 3 (2020), s. 876-881. ISSN 1383-469X (2020: 3.426 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.445 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/s11036-020-01521-7 ; SCOPUS: 2- s2.0-85080046275 ; WOS: 000515952400001 ; CC: 000515952400001.

ADC11 SANIUK, Sebastian - SANIUK, Anna - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Cyber Industry Networks as an environment of the Industry 4.0 implementation. In Wireless Networks. Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1649-1655. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/s11276-019-02079-3 ; SCOPUS: 2- s2.0-85068827012 ; WOS: 000642559700009 ; CC: 000642559700009.

ADC12 STACHO, Zdenko - STACHOVÁ, Katarína - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Participation of all Employee Categories in Innovation Processes in Slovak Organisations. In Mobile Networks and Applications. Vol. 25, iss. 3 (2020), s. 853-859. ISSN 1383-469X (2020: 3.426 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.445 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/s11036-020-01518-2 ; SCOPUS: 2-s2.0-85081575639 ; WOS: 000518062000001 ; CC: 000537464800002.

ADC13 STACHOVÁ, Katarína - STACHO, Zdenko - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - STAREČEK, Augustín. Use of digital technologies for intensifying knowledge sharing. In Applied Sciences. Vol. 10, iss. 12 (2020), s. 1-14. ISSN 2076-3417 (2020: 2.679 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.435 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.3390/app10124281 ; SCOPUS: 2- s2.0-85087212761 ; WOS: 000549519900001 ; CC: 000549519900001.

ADC14 STRAKA, Martin - KHOURI, S. - ROSOVÁ, Andrea - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - ČULKOVÁ, K. Utilization of Computer Simulation for Waste Separation Design as a Logistics System. In International Journal of Simulation Modelling. Vol. 17, iss. 4 (2018), s. 583-596. ISSN 1726-4529 (2018: 1.825 - IF, Q3 - JCR Best Q, 0.683 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.2507/IJSIMM17(4)444 ; SCOPUS: 2-s2.0-85058932750 ; WOS: 000456675700002 ; CC: 000456675700002.

ADC15 ŠPIRKOVÁ, Daniela - HURNA, Soňa - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. The effect of asbestos used in buildings on the air quality. In Przemysl chemiczny. Vol. 97, iss. 7 (2018), s. 1138-1143. ISSN 0033-2496 (2018: 0.428 - IF, Q4 - JCR Best Q, 0.203 - SJR, Q3 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.15199/62.2018.7.21 ; SCOPUS: 2-s2.0-85061384175 ; WOS: 000443795000024 ; CC: 000443795000024.

ADC16  ŠVAČ, Vladimír - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Managerial Skills for Innovation Support. In Mobile Networks and Applications. Vol. 25, iss. 3 (2020), s. 925-931. ISSN 1383-469X (2020: 3.426 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.445 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/ s11036-020-01517-3 ; SCOPUS: 2-s2.0-85081286905 ; WOS: 000516995800001 ; CC: 000539617000001.

ADC17 TREMBOŠOVÁ, Miroslava - DUBCOVÁ, Alena - NAGYOVÁ, Ľudmila - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Development of retail network on the example of three regional towns comparison in West Slovakia. In Wireless Networks. Vol. 28, iss. 2 (2022), s. 903-913. ISSN 1022-0038 (2020: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.417 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/ s11276-020-02272-9 ; SCOPUS: 2-s2.0-85079701151 ; WOS: 000520063700001 ; CC: 000757860700024.

ADC18 VRAŇAKOVÁ, Natália - KOLTNEROVÁ, Kristína - CHLPEKOVÁ, Andrea - CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Application of exact methods in employee selection in accordance with the age management concept. In ACM Mobile Networks and Applications. Vol. 24, iss. 6 (2019), s. 2038-2042. ISSN 1383-469X (2019: 2.602 - IF, Q2 - JCR Best Q, 0.573 - SJR, Q2 - SJR Best Q). In database: DOI: 10.1007/s11036-018-01207-1 ; SCOPUS: 2- s2.0-85059633572 ; WOS: 000506633700029 ; CC: 000506633700029.

AAA Scientific monographs published in foreign publishing houses    

AAA01 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - BAWA, Manan - ŠUJANOVÁ, Jana - SANIUK, Anna. Innovation in Industrial Enterprises and Intercultural Management. 1. vyd. Zielona Góra : University od Zielona Góra, 2015. 126 s. ISBN 978-83-933843-4-1.

AAA02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - BAWA, Manan - DELGADO SOBRINO, Daynier Rolando - SANIUK, Anna. Internet of Things and Smart City. 1. vyd. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. 138 s. ISBN 978-83-65200-07-5.

AAA03 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - SANIUK, Anna - ŠUJANOVÁ, Jana - HORŇÁKOVÁ, Natália - ŠVAČ, Vladimír. Managerial Skills in Industrial Praxis. 1. vyd. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017. 127 s. ISBN 978-83-65200-08-2.

AAA04 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - SZILVA, Ivan. Proposal of a Knowledge Management Tool for Tacit and Explicit Knowledge Capture within the Assembly Process. 1. vyd. Ostrava : Ámos, 2018. 118 s. ISBN 978-80-906362-3-1.

AAA05 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - PECHANOVÁ, Ľubica - HORŇÁKOVÁ, Natália. Communication in Multicultural Teams in Industrial Enterprises. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. 121 s. ISBN 978-80-7380-788-7.

AAB Scientific monographs published in domestic publishing houses 

AAB01 BALOG, Michal - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - ŠUJANOVÁ, Jana. Management of Regional Development - Promotion of Innovation Processes. Bratislava : Slovak university of technology in Bratislava, 2014. 82 s. ISBN 978-80-89708-04-8.

AAB 02CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Od analýzy potrieb k návrhu programu kurzu angličtiny na špecifické účely. 1.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 111 s. ISBN 80-227-2528-5.

ACA University textbooks published in foreign publishing houses

ACA01 CAGÁŇOVÁ, Dagmar. Innovation Management. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. 181 s. ISBN 978-80-7380-819-8.

ACA02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - CHROMJAKOVÁ, Felicita - ŠUJANOVÁ, Jana. Industry 4.0 and Circular Economy. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2020. 242 s. ISBN 978-80-7454-969-4.

ACB University textbooks published in domestic publishing houses   

ACB01 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - CHMELÍKOVÁ, Gabriela - BERNÁT, Libor. Rétorika : Nadstavbový modulárny kurz. 1. vyd. Trnava : Totem, 2014. 55 s. ISBN 978-80-971360-4-8.

ACB02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - ŠUJANOVÁ, Jana - WOOLLISCROFT, Paul. Multicultural and intercultural management within a global context. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 140 s. ISBN 978-80-227-4439-3.

BCI Scripts and teaching texts

BCI01 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - GRGAČ, Peter - GEBURA, Marek - OSLANEC, Peter. Úvod do materiálového inžinierstva. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2009. 82 s. Online: <https://is.stuba.sk>. ISBN 978-80-8096-104-6.

BCI02 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - BUJNOVÁ, Eleonóra - PAVLENDOVÁ, Gabriela. Záverečný projekt. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2011. 64 s. Online: <https://is.stuba.sk>. ISBN 978-80-8096-137-4.

BCI03 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - ŠUJANOVÁ, Jana - BEDNÁRIKOVÁ, Mária. Úvod do vedeckej práce. Základy metodológie vedy a tvorba odborného textu. 1. vyd. Trnava : Totem, 2016. 88 s. ISBN 978-80-89708-06-2.

BCI04 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - HORŇÁKOVÁ, Natália - POLIAKOVÁ, Adela. Managerial skills. 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2020. 145 s. CD-ROM. ISBN 978-80-554-1707-3.

BCI05 CAGÁŇOVÁ, Dagmar - HORŇÁKOVÁ, Natália - POLIAKOVÁ, Adela. Manažérske zručnosti. 1. vyd. Ostrava : Amos, 2020. 157 s. ISBN 978-80-906362-8-6.

BCI06 HORŇÁK, František - ŠUJANOVÁ, Jana - CAGÁŇOVÁ, Dagmar - PAVLENDOVÁ, Gabriela. Manažment vysokých škôl : Nadstavbový modulárny kurz. Cvičebnica [elektronický zdroj]. 1.vyd. Trnava : Totem, 2014. CD-ROM, 66 s. ISBN 978-80-89708-01-7.