About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ABC Súťažná politika / Daniela Zemanovičová
  In: Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie. - ISBN 978-80-7380-498-5. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 92-122 [1,5 AH]
 2. ABC Liberalizácia trhov a kontrola štátnej pomoci / Daniela Zemanovičová
  In: Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie. - ISBN 978-80-7380-498-5. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 123-153 [1,6 AH]
 3. ABC Politika ochrany životného prostredia / Daniela Zemanovičová
  In: Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie. - ISBN 978-80-7380-498-5. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 196-215 [1 AH]
 4. ABC Energetická politika / Daniela Zemanovičová
  In: Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie. - ISBN 978-80-7380-498-5. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 216-243 [1,2 AH]
 5. ACD Kontrola v manažmente / Daniela Zemanovičová
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 286-306 [1,24 AH]
 6. ACD Organizačné prostredie / Daniela Zemanovičová
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 77-94 [1,10 AH]
 7. ACD Manažment v globálnom prostredí / Daniela Zemanovičová
  In: Manažment. - ISBN 978-80-89037-58-2. - [Bratislava] : [Ofprint JH], 2017. - S. 95-113 [1,18 AH]
 8. ADC Ekonomická transformácia v SR po 10 rokoch / Daniela Zemanovičová
  In: Finance a úvěr. - Roč. 50, č. 10 (2000), s. 539-549
 9. ADC Regulačné bariéry pre hospodársku súťaž / Daniela Zemanovičová, Eugen Jurzyca
  In: Finance a úvěr. - Roč. 49, č. 9 (1999), s. 212-226
 10. ADD Ekonomické aspekty korupcie / Daniela Zemanovičová
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 50, č. 3 (2002), s. 182-196
 11. ADD Regulačné bariéry / Daniela Zemanovičová, Eugen Jurzyca
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 47, č. 1 (1999), s. 81-106
 12. ADD Konkurenčné bariéry / Daniela Zemanovičová
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 45, č. 11 (1997), s. 950-960
 13. ADE Súťažná politika v SR po 20 rokoch / Daniela Zemanovičová
  In: Antitrust. - Č. 3 (2011), s. 127-131
 14. ADE Ako hodnotiť kvalitu súťažnej autority / Daniela Zemanovičová
  In: Antitrust. - Č. 1 (2011), s. 29-30
 15. ADE Súťažná advokácia v čase hospodárskej krízy / Daniela Zemanovičová
  In: Antitrust. - Č. 1 (2010), s.11-13
 16. ADE Nezávislosť súťažných autorít / Daniela Zemanovičová
  In: Antitrust. - Č. 3 (2012), s. 106-111
 17. ADF Riziká a dôsledky cenovej regulácie / Daniela Zemanovičová
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 26, č. 1 (1997), s. 32-41
 18. ADF Ekonomické aspekty konfliktu záujmov / Daniela Zemanovičová
  In: Ekonomické rozhľady. - Roč. 31, č. 2 (2002), s. 175-187
 19. ADF Definovanie sociálnych služieb vo verejnom záujme / Daniela Nováčková, Daniela Zemanovičová
  In: Manažment podnikania a vecí verejných. - Roč. 10, č. 29 (2015), s. 55-69
 20. ADF Corruption as distortion of business environment / Siráňová Ivana, Zemanovičová Daniela
  In: Comenius management review. - Roč. 10, č. 2 (2016), s. 5-17
 21. AEC Európske súťažné pravidlá a ich vplyv na súťažnú politiku na Slovensku / Daniela Zemanovičová
  In: Slovenská republika - členský štát EÚ. - ISBN 978-80-7380-520-3. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 216-232
 22. AEC Slovak Republic / Danica Paroulková, Daniela Zemanovičová
  In: Competition cases from the European Union : the ultimate guide to leading cases from the EU, member states and EFTA. - ISBN 978-0-414-04330-5. - London : Sweet and Maxwell, 2010. - S. 1091-1111
 23. AEC Uplatňovanie viac ekonomického prístupu pri aplikácii súťažných pravidiel Európskej únie / Daniela Zemanovičová
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 257-267
 24. AED Optimálne pokuty za kartelové dohody : prípad Slovenska / Richard Kališ, Martin Lábaj, Daniela Zemanovičová
  In: Economic analysis & policy group (EAPG Working paper series) [elektronický zdroj]. - Bratislava : Solim, 2016. - No. 11 (2016), s. 2-32 [online]
 25. AED Sankcionovanie podnikateľov za kartelové dohody / Daniela Zemanovičová
  In: Ekonomické a manažérske výzvy podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3768-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 132-143 [CD-ROM]
 26. AED Transparentnosť a korupcia 2003 / Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová
  In: Slovensko 2003 : súhrnná správa o stave spoločnosti. - ISBN 80-88935-57-1. - Bratislava : IVO, 2003. - S. 721-739
 27. AED Economic competition / Daniela Zemanovičová
  In: Economic policy in Slovakia 1990-1999. - ISBN 80-967382-6-7. - Bratislava : Center for social and media analysis, 2000. - S. 265-292
 28. AED Transparentnosť a korupcia 2002 / Daniela Zemanovičová, Emília Sičáková-Beblavá
  In: Slovensko 2002 : súhrnná správa o stave spoločnosti 2. - ISBN 80-88935-40-7-1. - Bratislava : IVO, 2002. - S. 349-375
 29. AED Transparentnosť a korupcia 2000 / Daniela Zemanovičová, Emília Sičáková-Beblavá
  In: Slovensko 2000 : súhrnná správa o stave spoločnosti. - ISBN 80-88935-17-2. - Bratislava : IVO, 2000. - S. 731-749
 30. AED Mimovládne organizácie / Daniela Zemanovičová, Andrea Gajdošová, Emília Sičáková-Beblavá
  In: Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003 : (hodnotiaca správa). - ISBN 80-89041-74-4. - Bratislava : TIS, 2004. - S. 233-239
 31. AED Vybrané problémy - financovanie politických strán na Slovensku / Daniela Zemanovičová, Emília Sičáková-Beblavá, Branislav Pavlovič
  In: Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003 : (hodnotiaca správa). - ISBN 80-89041-74-4. - Bratislava : TIS, 2004. - S. 241-257
 32. AEE Antimonopoly office of the Slovak Republic / Daniela Zemanovičová
  In: Competition and Antitrust Review. - ISBN 978-184374-605-8. - London : Euromoney Yearbooks, 2009. - S. 109
 33. AEF Korupcia - stav v SR, príčiny a dôsledky / Daniela Zemanovičová, Emilia Beblavá
  In: Protikorupčné nástroje. - ISBN 80-89041-67-1. - Bratislava : TIS, 2003. - S. 9-47
 34. AEF Ovládnutie štátu zo strany firiem / Daniela Zemanovičová
  In: Protikorupčné nástroje. - ISBN 80-89041-67-1. - Bratislava : TIS, 2003. - S. 227-247
 35. AEF Voľnosť v rozhodovaní ako zdroj korupcie / Daniela Zemanovičová, Emilia Beblavá
  In: Protikorupčné nástroje. - ISBN 80-89041-67-1. - Bratislava : TIS, 2003. - S. 273-302
 36. AEF Financovanie politických strán a politických aktivít v SR / Daniela Zemanovičová, Emilia Beblavá
  In: Protikorupčné nástroje. - ISBN 80-89041-67-1. - Bratislava : TIS, 2003. - S. 303-326
 37. AEF Protikorupčné stratégie / Daniela Zemanovičová
  In: Protikorupčné nástroje. - ISBN 80-89041-67-1. - Bratislava : TIS, 2003. - S. 403-429
 38. AFB Inštitucionálny rámec pre efektívnu aplikáciu súťažných pravidiel / Daniela Zemanovičová
  In: Ochrana hospodárskej súťaže - právny rámec pre ekonomiku, ekonomický rámec pre právo [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-355-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 8-11 [CD-ROM]
 39. AFB Vplyv formálnych a neformálnych pravidiel na dodržiavanie etických princípov podnikania / Daniela Zemanovičová
  In: Právna a ekonomická dimenzia slobody jednotlivca v súčasnom európskom a medzinárodnom práve. - ISBN 978-80-7160-352-8. - Bratislava : Praf UK, 2013. - S. 7-17
 40. AFC Protikonkurenčné dohody podnikateľov v procese verejného obstarávania BID RIGGING / Daniela Zemanovičová
  In: Sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence. - ISBN 978-80-88064-14-5. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. - S. 274-281
 41. AFC Preukazovanie a sankcionovanie zneužívania dominantného postavenia = Proving and sanctioning of the abuse of dominant position / Daniela Zemanovičová, Lívia Vašáková
  In: Sborník příspěvků z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88064-25-1. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016. - S. 384-398 [CD-ROM]
 42. AFD Services of general economic interest and application of competition rules / Daniela Zemanovičová, Daniela Nováčková
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 2. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 879-892
 43. AFD Efektívne sankcionovanie kartelových dohôd / Daniela Zemanovičová
  In: Aktuálne otázky súťažného práva v Európskej únii a na Slovensku. - ISBN 978-80-7160-408-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 80-86
 44. AFD Hospodárska kríza a súťažná politika = Economic crisis and competition policy / Daniela Zemanovičová
  In: Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-2978-5. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. - S. 507-511 [CD-ROM]
 45. AFD Independent regulatory institutions in the global economy / Daniela Zemanovičová, Lívia Vašáková
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 5. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 2498-2504
 46. AFD Nezávislé regulačné inštitúcie - predpoklad efektívnej regulácie / Daniela Zemanovičová
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 304-315 [CD-ROM]
 47. AFD Etické dilemy v podnikaní / Daniela Zemanovičová
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-20-6. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2013. - S. 192-199 [CD-ROM]
 48. AFD Korupcia, klientelizmus a podnikanie na Slovensku / Daniela Zemanovičová
  In: Podnikateľské prostredie v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy V.. - ISBN 80-225-1734-8. - Bratislava : Ekonóm, 2003. - S. 177-180
 49. AFD Ako postupovať pri tvorbe protikorupčnej stratégie / Daniela Zemanovičová
  In: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2003. - ISBN 80-225-1759-3. - Bratislava : Ekonóm, 2003. - S. 195-199
 50. AFD Protimonopolný úrad / Daniela Zemanovičová
  In: Efektívnosť právnej úprava ochrany hospodárskej súťaže - Návrhy De Lege Ferenda. - ISBN 978-80-7160-446-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017. - S. 48-54
 51. AGI Politické strany a financie - tajomstvo alebo dôvera? / Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová
  Prešov : Róbert Vico, 2002
 52. BAB Krajinka rovných a rovnejších? : Slovensko a korupcia. / Daniela Zemanovičová, Emília Beblavá
  Bratislava : Kalligram, 2003
 53. BAB Národná správa o ľudskom rozvoji : Slovenská republika 2001-2002. / Kolektív autorov
  Bratislava : Centrum pre hospodársky rozvoj a Rozvojový program OSN, 2003
 54. BAB Zásahy verejnej správy do hospodárskej súťaže = Public administration restrains to economic competition / Daniela Zemanovičová ... [et al.]
  Bratislava : Centrum pre hospodársky rozvoj, 1998
 55. BAB Regulatory barriers to economic competition in transitional countries / Daniela Zemanovičová ... [et al.]
  Bratislava : Centrum pre hospodársky rozvoj, 1998
 56. BAB Organizačné a procesné zabezpečenie verejného obstarávania na Slovensku : komparatívna analýza. / Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová
  Bratislava : Transparency International Slovensko, 2013
 57. BAB Prideľovanie licencií v SR súťažným spôsobom / Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová
  Bratislava : CPHR, 1998
 58. BAB Manuál pre tvorbu verejnej politiky / Miroslav Beblavý... [et al.]
  Bratislava : Róbert Vico, 2002
 59. BAB Podoby korupcie na Slovensku I / Emília Sičáková-Beblavá ... [et al.]
  Bratislava : CPHR, Transparency International Slovensko, 1999
 60. BAB Konflikt záujmov, etika a etický kódex vo verejnej správe / Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová
  Bratislava : Transparency International Slovensko, 2000
 61. BAB Národná správa o ľudskom rozvoji : Slovenská republika 1999. / Kolektív autorov
  Bratislava : UNDP, 1999
 62. BBB Hodnotenie úrovne a dynamiky efektívnosti podnikov v závislosti od vlastníctva a privatizačnej metódy / Daniela Zemanovičová, Vagáč, Luboš
  In: Spôsoby a priebeh privatizácie v Slovenskej republike. - Bratislava : Centrum pre hospodársky rozvoj, 1996. - S. 39-75
 63. BDE Ochrana konkurencie vo Francúzsku / Daniela Zemanovičová
  In: Národní hospodářství. - Roč. 65, č. 9 (1993), s. 33-36
 64. BDF Inštitucionálne zabezpečenie verejného obstarávania / Daniela Zemanovičová
  In: Verejné obstarávanie : právo a prax. - Roč. 2, č. 1 (2015), s. 21-30
 65. BDF Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní - prečo a ako sa brániť / Daniela Zemanovičová, Ondrej Blažo
  In: Verejné obstarávanie : právo a prax. - Roč. 1, č. 3-4 (2014), s. 5-12
 66. BDF Férová hra kartely a ich odhaľovanie / Daniela Zemanovičová
  In: Revue priemyslu. - Č. 10 (2007), s. 26-27
 67. BDF Súťažiť bez dopingu / Daniela Zemanovičová
  In: Revue priemyslu. - Č. 9 (2007), s. 8
 68. BDF Štát a trh nedokonalé alternatívy / Daniela Zemanovičová
  In: OS. - Č. 3 (2000), s. 40-42
 69. BDF Implementácia bankrotov v SR a ČR / Daniela Zemanovičová
  In: Finančný poradca podnikateľa. - Č. 2-3 (1997), s. 98-115
 70. BEE La création des joint-ventures en Slovaquie / Daniela Zemanovičová
  In: La Slovaquie en mutation. - ISBN 2-86561-218-X. - Grenoble : Groups de Recherche et d´Etudie en Gestion, 1997. - S. 33-51
 71. BEE Corruption and Anti-corruption Policy in Slovakia / Emília Sicáková-Beblavá, Daniela Zemanovicová, Pavel Nechala
  In: Monitoring the EU Accession Proces: Corruption and Anti-corruption Policy. - Budapest : Open Society Institute, 2002. - S. 520-567
 72. BEF Samospráva a korupcia / Daniela Zemanovičová, Vladimír Pirošík
  In: Protikorupčné opatrenia na úrovni samosprávy : podklady k tréningom. - ISBN 80-89041-70-8. - Bratislava : TIS, 2003. - S. 21-29
 73. BEF Ako postupovať pri tvorbe protikorupčnej stratégie / Daniela Zemanovičová
  In: Protikorupčné opatrenia na úrovni samosprávy : podklady k tréningom. - ISBN 80-89041-70-8. - Bratislava : TIS, 2003. - S. 113-123
 74. BEF Problémy reštrukturalizácie slovenských podnikov / Daniela Zemanovičová, Eugen Jurzyca
  In: Slovenské ekonomické fórum. - Bratislava : M.E.S.A. 10, 1998. - S. 81-87
 75. BEF Protimonopolný úrad SR a komunikácia s médiami / Daniela Zemanovičová
  In: Investigatívna žurnalistika. - ISBN 80-89104-59-2. - Bratislava : Odbor boja proti korupcii Úradu vlády SR, 2004. - S. 102-106
 76. BEF Oficiálna politická stratégia boja proti korupcii v SR v roku 2003 / Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová, Pavel Nechala
  In: Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003 : (hodnotiaca správa). - ISBN 80-89041-74-4. - Bratislava : TIS, 2004. - S. 31-42
 77. FAI Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003 : (hodnotiaca správa). / Edit. Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová
  Bratislava : TIS, 2004
 78. FAI Protikorupčné nástroje / edit. Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová
  Prešov : Róbert Vico, 2003
 79. GII Regulácia musí byť nezávislá / Daniela Zemanovičová
  In: SME. - Roč. 24, č. 203 (2016), s. 9
 80. GII Ako sprehľadniť tendre / Danica Paroulková, Daniela Zemanovičová
  In: SME. - roč. 23, č. 248 (2015), s. 13
 81. GII Komparace instituciálního zabezpečení a fungování regulace veřejných zakázek na Slovensku a v Česku / Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová
  Bratislava : Transparency International Slovensko, 2013
 82. GII Organizační a procesní zajištění veřejných zakázek v ČR : komparativní analýza. / Martin Kameník, Emilia Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová
  Praha : Oživení, 2013
 83. GII Komparácia legislatívy a implementácie bankrotov v SR a ČR / Daniela Zemanovičová, Lucia Žitňanská
  Bratislava : Centrum pre hospodársky rozvoj, 1996