About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Pedagogická komunikácia v základnej škole / Peter Gavora ... [et al.]
  Bratislava : Veda, 1988
 2. ADF Neuromarketing Úvod do problematiky / Magdaléna Samuhelová, Lucia Šimková
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 1 (2016), s. 2-21
 3. ADF Neuromarketing Úvod do problematiky / Magdaléna Samuhelová, Lucia Šimková
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 10, č. 4 (2015), s. 47-55
 4. ADF Význam dôvery v modernom marketingovom manažmente s akcentom na vzťahy so zákazníkmi / Magdaléna Samuhelová, Katarína Gubíniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 7-17
 5. ADF Výsledky výskumu o právach dieťaťa v škole 2. časť / Magdaléna Samuhelová, Katarína Stankovičová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 4, č. 5/6 (1995), s. 1-15
 6. ADF Vyučovací proces v základnej škole kritická analýza s návrhmi na riešenie / Peter Gavora ...[et al.]
  In: Bulletin ÚMC MŠaV SR. - Roč. 1, č. 5 (1992), s. 1-9
 7. ADF Výsledky výskumu o právach dieťaťa v škole / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 3, č. 7 (1994), s. 1-17
 8. ADF O pedagogickej tvorivosti učiteľov / Silvia Matúšová, Magdaléna Samuhelová, Jaroslav Slaný
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 3, mimoriad. číslo (1994), s. 6-11
 9. ADF Práva dieťaťa a výchova / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 3, č. 9 (1994), s. 42-43
 10. ADF Komunikačná klíma - problém výskumný a reálny / Magdaléna Samuhelová
  In: Bulletin ÚMC MŠaV SR. - Roč. 2, č. 2 (1993), s. 12-18
 11. ADF Aká je pozícia žiaka v našej základnej škole ? / Milan Holčík ...[et al.]
  In: Bulletin ÚMC MŠaV SR. - Roč. 1, č. 9 (1992), s. 11-16
 12. ADF Profesionálna etika a jej špecifiká v pedagogickej činnosti učiteľa / Magdaléna Samuhelová, Mária Tokárová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 5, č. 6 (1996), s. 11-23
 13. ADF Výskum štruktúr v pedagogickej komunikácii vo vyučovaní na základnej škole / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogický výzkum. - č. 2 (1987), s. 103-113
 14. ADF Prístupy k chápaniu guerilla marketingu v kontexte súčasného marketingového riadenia / Magdaléna Samuhelová, Katarína Gubiniová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 2 (2014), s. 21-30
 15. ADF O lobingu a komunikácii / Magdaléna Samuhelová
  In: Nová ekonomika. - Roč. 3, č. 4 (2004), s. 74-78
 16. AED Problematika klímy v pedagogickej komunikácii / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogická komunikácia v prípravnom a ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. - Bratislava : Ústredné metodické centrum Min. školstva a vedy, 1993. - s. 40-48
 17. AED Značka: komunikácia, dôvera a neuroveda / Magdaléna Samuhelová
  In: Trendy budovania a riadenia značky (CD-ROM). - ISBN 978-80-223-3168-5. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - nestr. [S. 1-5]
 18. AEF Práva dieťaťa očami detí v rodine a škole / Ľubomír Holkovič ...[et al.]
  In: Člověk a jeho práva 2. Děti v čase přeměn. - Praha : Evropské středisko UNESCO pro výchovu k lidským právům, 1992. - S. 87-90
 19. AFC Paradigma súčasnosti a budúcnosti: globalizácia / Magdaléna Samuhelová
  In: Obchod 2000. - ISBN 80-7040-331-0. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - S. 88-92
 20. AFD Lobing a komunikácia / Magdaléna Samuhelová
  In: Management Development. The Source of Economic Growth in Candidate Countries. - ISBN 80-969011-2-5. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2003. - S. 1-5
 21. AFD Komunikačná klíma - ako problém výskumný a reálny / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogická interakce a komunikace. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1991. - S. 85-90
 22. AFD Klíma v pedagogickej komunikácii / Magdaléna Samuhelová
  In: Súčasný stav a perspektívy pedagogického výskumu. - Bratislava : SAV, 1990. - S. 222-232
 23. AFD Práva dieťaťa a škola / Magdaléna Samuhelová
  In: Quo vadis výchova ...?. - ISBN 80-85172-10-0. - Bratislava : Iuventa, 1992. - S. 33-37
 24. AFD Dôvera ako prostriedok udržateľnosti v globálnej spoločnosti / Magdaléna Samuhelová
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-14-5. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2012. - s. 382-388 [CD-ROM]
 25. AFD Dieťa - realita a perspektívy jeho práv v škole / Magdaléna Samuhelová
  In: Dieťa v ohrození II : Ochrana a prevencia. - Bratislava : Detský fond SR, 1992. - S. 128-133
 26. AFD Chápanie dieťaťa ako východisko humanizácie / Magdaléna Samuhelová
  In: Humanizácia výchovy a vzdelávania. - Bratislava : Ústredné metodické centrum MŠaV, 1992. - S. 53-58
 27. AFD Štruktúry v pedagogickej komunikácii / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogická interakce a komunikace. - Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1988. - S. 130-135
 28. AFD Globálne aspekty komunikácie / Magdaléna Samuhelová
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998. - S. III-74-III-75
 29. AFD Globalizácia, komunikácia a kvalita / Magdaléna Samuhelová
  In: Q III. Multidimenzionálne aspekty kvality. - ISBN 80-8055-240-1. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 1999. - S. 1-4
 30. AFD Globalizácia : očakávania a možnosti / Magdaléna Samuhelová
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-968125-8-0. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1999. - S.III-3-III-5
 31. AFD Detské práva v storočí dieťaťa / Magdaléna Samuhelová
  In: Detské práva na konci tisícročia. - ISBN 80-88893-42-9. - Bratislava : Iuventa, 1999. - S. 10-21
 32. AFD Princípy efektívnej komunikácie v manažmente / Magdaléna Samuhelová
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. - ISBN 80-88868-53-X. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1999. - s. 197-199
 33. AFD Mobbing - otvorená otázka firemnej komunikácie v rámci strategického prístupu k ľudským zdrojom / Magdalena Samuhelová
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 136-142
 34. AFD Communication - Basic Need of Multicultural Society in Globalization / Magdaléna Samuhelová
  In: Global Business and Economic Development. Vol. II: The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - New Jersey: Montclair State University, 2001. - S. 1-4
 35. AFD A Child and his Rights at school / Magdaléna Samuhelová
  In: Development of the Child Personality and Rights of the Child. - Praha : Univerzita Karlova, 1992. - S. 197-206
 36. AFD Kontext firemnej komunikácie / Magdaléna Samuhelová
  In: Diagnostika podniku, controlling a logistika. - ISBN 80-7100-951-2. - Žilina : EDIS, 2002. - S. 278-279
 37. AGI Dodržiavanie práv dieťaťa : Výsledky výskumu. / Holkovič, Ľ. ...[et al]
  Bratislava : Ústav experimentálnej pedagogiky SAV, 1993
 38. AGI K problematike zvyšovania efektívnosti vyučovania na základnej škole : čiastková expertíza. / Ľ. Hrdina ...[et al.]
  Bratislava : Ústav experimentálnej pedagogiky SAV, 1985
 39. AGI Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : výsledky vedeckovýskumnej práce na projekte VEGA č. 1/0475/03-A. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Fakulta managementu UK : 2005
 40. AGI Tvorba a implementácia marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : výskumná úloha VEGA č. 1/5097/98. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 2001
 41. AGI Problémy psychickej akcelerácie a výchova : záverečná správa úlohy ŠPZV VIII-4-8/7. / Magdaléna Samuhelová
  Bratislava : ÚEPd SAV, 1975
 42. AGI Základné problémy pedagogickej komunikácie vo výchovnovzdelávacom procese : záverečná správa z riešenia subčiastkovej úlohy ŠPZV VIII-6-6/5.3.. / Magdaléna Samuhelová
  Bratislava : ÚEPd SAV, 1985
 43. AGI Správa o výsledkoch výskumu práv dieťaťa s učiteľmi / Magdaléna Samuhelová
  Bratislava : ÚEPd SAV, 1991
 44. AGI Dodržiavanie práv dieťaťa : výskumná správa. / Magdaléna Samuhelová
  Bratislava : ÚEPd SAV, 1992
 45. BAB Výchova a práva dieťaťa / Jana Benkovičová... [et al]
  Bratislava : Ústredné metodické centrum MŠaV SR, 1992
 46. BAB Výchova a práva dieťaťa / Jana Benkovičová ...[et al.]
  Bratislava : SAV ÚEP, 1991
 47. BAB The Effectiveness of Schooling and of Educational Resource Management / Magdaléna Samuhelová ... [ et al. ]
  Bratislava : ÚŠI MŠ, 1992
 48. BBB Spoločenská podmienenosť somatickej a psychickej akcelerácie / Magdaléna Samuhelová
  In: Rozvoj spoločnosti a výchova. - Bratislava : Veda, 1977. - S. 71-116
 49. BBB Realizácia obsahu vzdelávania prostredníctvom dvojsmernej komunikácie medzi učiteľom a žiakom / Marta Šimončičová ... [et al.]
  In: Obsah vzdelávania v texte a v komunikácii medzi učiteľom a žiakom na základnej škole. - Bratislava : Slovenská pedagogická knižnica a Ústav školských informácií, 1988. - S. 38-66
 50. BCI Úvod do pedagogickej komunikácie / Ján Tej ... [et al.]
  Bratislava : Ústredný ústav vzdelávanie učiteľov v Bratislave, 1989
 51. BDF Rodina a výchova / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 3, č. 2 (1994), s. 31-33
 52. BDF Popularizácia vedy v podmienkach SAV / Magdaléna Samuhelová
  In: Správy Slovenskej akadémie vied. - Roč. 11, č. 1 (1975), s. 21-26
 53. BDF Koncepcia rozvoja vedy v Štátnom pedagogickom ústave / Silvia Matúšová, Viera Lapitková, Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 3, mimor. č. (1994), s. 1-6
 54. BDF Ďalšie vzdelávanie učiteľov v medzinárodnom porovnaní / M. Marušincová, Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 3, mimoriadne číslo (1994), s. 25-29
 55. BDF Má učiteľ väčšiu samostatnosť? / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 38, č. 4 (1991), s. 24
 56. BDF Jana si 5 nezaslúži / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 38, č. 6 (1991), s. 24
 57. BDF Učiteľ alebo učiteľka / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 38, č. 3 (1991), s. 26
 58. BDF Neúčinný trest / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 30, č. 3 (1983), s. 25
 59. BDF Poznámka v žiackej knižke / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 29, č. 3 (1982), s. 25
 60. BDF Komunikácia je takmer všetko okolo nás / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 34, č. 3 (1987), s. 12-13
 61. BDF Chápanie dieťaťa ako východisko humanizácie / Magdaléna Samuhelová
  In: Učitelské noviny. - Roč. 43, č. 4 (1993), s. 3
 62. BDF Horší učitelia / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 38, č. 2 (1991), s. 26
 63. BDF Niektoré poznatky o súčasnom stave vyučovania slovenského jazyka a literatúry v ZŠ / Milan Holčík ...[et al.]
  In: Jednotná škola. - Roč. 39, č. 4 (1987), s. 334-347
 64. BDF Komunikácia v triede / Magdaléna Samuhelová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 33, č. 48 (1983), s. 1
 65. BDF Iniciatívna dcéra / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 30, č. 6 (1983), s. 24-25
 66. BDF Komolenie mena / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 38, č. 4 (1983), s. 24
 67. BDF Kamarátky k nám nesmú / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 28, č. 7 (1981), s. 24
 68. BDF Učiť ho alebo neučiť / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 28, č. 3 (1981), s. 25
 69. BDF Znížená známka zo správania / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 28, č. 1 (1981), s. 28-29
 70. BDF Kazia nám starí rodičia výchovu ? / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 28, č. 2 (1981), s. 8-9
 71. BDF Málo sa učia / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 37, č. 9 [1990], s. 24-25
 72. BDF Domáca kontrola / Magdaléna Samuhelová
  In: Rodina a škola. - Roč. 27, č. 10 (1980), s. 26
 73. BEF Občiansky zákonník a Dohovor o právach dieťaťa / František Kele, Magdaléna Samuhelová
  In: Dieťa a jeho práva. - Bratislava : SAV, 1991. - S. 26-28
 74. BEF Pedagogický výskum ako možnosť spolupráce medzi Univerzitou Komenského a Štátnym pedagogickým ústavom / Silvia Matúšová, Viera Lapitková, Magdaléna Samuhelová
  In: Univerzita Komenského a vysokoškolská edukácia : minulosť, prítomnosť, budúcnosť. - ISBN 80-223-0880-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 251-254
 75. EDI Kopecký Ladislav.: Prezentace v marketingových komunikacích / Magdaléna Samuhelová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 5, č. 2 (2010), s. 46-47
 76. EDI Kopecký, Ladislav, 2013. Public Relations : Dejiny - teorie - praxe / Magdaléna Samuhelová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 62-64
 77. EDI Kaputa, Catherine, 2011. Staňte se značkou! Osobní branding, aneb jak si chytří lidé budují značku, která jim zajistí úspěch / Magdaléna Samuhelová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 9, č. 1 (2014), s. 62-63
 78. EDI Štarchoň, Peter a kol. : Marketingová komunikácia 2007. Teória a slovenská prax / Peter Štarchoň
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 3, č. 1 )2008), s. 38
 79. EDI Godin, Seith : Všichni marketéři jsou lháři. Síla vyprávění věrohodných příběhu v nevěrohodném čase / Magdaléna Samuhelová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 1 (2007), s. 34-35
 80. EDI Michael, Parker, 2016. Není důležité, co říkáte, ale jak to říkáte / Magdaléna Samuhelová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 3 (2016), s. 61-64
 81. EDI Prekopová, Jiřina - Schweizerová, Christel: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Nakladatelství Portál, Praha 1993, 152 s. / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 3, č. 6 (1994), s. 37-39
 82. EDI Rozumiete svojmu dieťaťu? / Magdaléna Samuhelová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 28, č. 7 (1978), s. 12
 83. EDI Učiteľ a spoločnosť / Magdaléna Zlatňanská
  In: Nové slovo. - Roč. 15, č. 27 (1973), s. 13
 84. EDI Škvareninová,O. : Rečová komunikácia / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 5, č. 5 (1996), s. 74-76
 85. EDI Geoffrey Petty : Moderní vyučování. Praktická příručka / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 5, č. 6 (1996), s. 79-81
 86. EDI Carl R. Rogers : Ako byť sám sebou / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 4, č. 11/12 (1995), s. 116-119
 87. EDI Steven H. Kim : Podstata tvorivosti / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 4, č. 9 (1995), s. 62-64
 88. EDI Mareš, J. - Křivohlavý : Sociální a pedagogická komunikace ve škole / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 43, č. 2 (1991), s. 157-160
 89. EDI Interdisciplinarni pristup humanizaciji odnosa medu spolovina Zbornik radova / Magdaléna Samuhelová
  In: Jednotná škola. - Roč. 37, č. 6 (1985), s. 570-574
 90. EDI Levi, V. : Problematické dítě aneb umění být druhým / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogická revue. - Roč. 44, č. 8 (1992), s. 636-638
 91. EDI Průcha, J.- Walterová, E.- Mareš, J. : Pedagogický slovník / Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 5, č. 11/12 (1996), s. 106-107
 92. EDI Frey Peter : Marketingová komunikace. Nové trendy a jejich využití / Magdaléna Samuhelová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 1, č. 1 (2006), s. 29-30
 93. EDI Voříšek, Karel a Vysekalová, Jitka, 2015. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu / Magdaléna Samuhelová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 10, č. 3 (2015), s. 62-64
 94. EDI Pavlů, Dušan a kol.: Marketingové komunikace a image / Magdaléna Samuhelová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 38-39
 95. EDI Judith, E. Glasner, 2016. Konverzační inteligence. Klíč k úspěchu v práci a v byznisu / Magdaléna Samuhelová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 11, č. 2 (2016), s. 57-61
 96. EDI George Arthur, Akerlof - Robert James, Shiller, 2017. Jak se loví hlupáci. Ekonomie manipulace a klamu. Nenechte sebou manipulovat / Magdaléna Samuhelová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 12, č. 2 (2017), s. 61-64
 97. GAI Problematika klímy v pedagogickej komunikácii : správa k oponentúre úlohy ŠPZV. / Magdaléna Samuhelová
  Bratislava : ÚEPd SAV, 1989
 98. GAI Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr : čiastkové výsledky riešenia projektu VEGA č. 1/0475/03-A. / Viera Cibáková ...[et al.]
  Bratislava : FMUK, 2004
 99. GII Komunikovať je mnoho dávať / Magdaléna Samuhelová
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 12, č. 4 (2004), s. 19
 100. GII Pedagogická komunikácia v škole : 1. časť. / Magdaléna Samuhelová, Marta Šimončičová
  Banská Bystrica : Metodické centrum, 1992
 101. GII Podpísanie dohody o vedeckej spolupráci s Akadémiou pedagogických vied ZSSR / Magdaléna Samuhelová
  In: Správy Slovenskej akadémie vied. - Roč. 13, č. 11 (1977), s.34
 102. GII Slávnostné zasadnutie Ústavnej rady Ústavu Experimentálnej pedagogiky SAV / Magdaléna Samuhelová
  In: Správy Slovenskej akadémie vied. - Roč. 13, č. 6 (1977), s. 25-26
 103. GII Zahraničná pracovná cesta do Holandska (MBO College v s´Hertogenbosch) / V. Očkayová, Magdaléna Samuhelová
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 3, mimoriadne číslo (1994), s. 41-45
 104. GII Štátny plán základného výskumu v Ústave experimentálnej pedagogiky SAV v siedmej päťročnici / Magdaléna Samuhelová
  In: Správy Slovenskej akadémie vied. - Roč. 21, č. 12 (1985), s. 29-32
 105. GII Vizitka dobrého otca / Magdaléna Samuhelová
  In: Slovenka. - Roč. 35, č. 18 (1983), s. 13
 106. GII Šnurovačka pevných noriem / Magdaléna Samuhelová, Magdaléna Papánková
  In: Večerník. - Roč. 36, č. 174 (1991), s. 8-9
 107. GII Editorial / Magdaléna Samuhelová
  In: Marketing science and inspirations. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 2
 108. GII O šťastnom dieťati / Magdaléna Samuhelová
  In: Večerník. - Roč. 37, č. 174 (1992), s. 3
 109. GII Neformálna spolupráca / Magdaléna Samuhelová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 27, č. 40 (1977), s. 2
 110. GII Naši oslávenci / Magdaléna Samuhelová
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 37, č. 14 (1987), s. 9
 111. GII Skúsenosti, výsledky, plány Experimentálna škola Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV / Magdaléna Samuhelová
  In: Učitelské noviny. - Roč. 35, č. 24 (1985), s. 3
 112. GII Dieťa tvor spoločenský / Magdaléna Samuhelová
  In: Nedeľná Pravda. - Roč. 14, č. 19 (1981), s. 7
 113. GII 7. československo - sovietsky seminár pedagógov a pedagogických psychológov / Magdaléna Samuhelová, E. Bolhová
  In: Jednotná škola. - Roč. 33, č. 9 (1981), s. 850-854
 114. GII Pedagogická komunikácia v škole : 2. časť. / Magdaléna Samuhelová, Marta Šimončičová
  Banská Bystrica : Krajský pedagogický ústav, 1990
 115. GII Čo je to mobbing? / Magdaléna Samuhelová
  In: Naša univerzita. - XLVII, č. 9 (2001), s. 13