About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ABA Jednotlivci v organizácii / Ján Rudy, Rozália Suliková, Ľudmila Mitková
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 82-147
 2. ACB Manažment v praxi : Prípadové štúdie zo slovenského podnikateľského prostredia. / Anna Pilková ...[et al.]
  Bratislava : Ofprint JH, 2012
 3. ACB Organizačné správanie / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 4. ACB Regionálna politika a politika súdržnosti Európskej únie a jej vplyvy na Slovensku / René Pawera .. [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 5. ADE Long - term sustainability of portfolio investements - gender perspective: an overview study / Vladimír Mariak, Ľudmila Mitková
  In: ACRN Journal of finance and risk perspectives [elektronický zdroj]. - Vol. 5, Iss.1 (2016), s. 222-229 [online]
 6. ADF Rodová rovnosť v organizáciách verejného sektora na Slovensku? / Janka Kottulová, Ľudmila Mitková
  In: Manažment podnikania a vecí verejných [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2016), nestr. [10 s.][online]
 7. AEC Starnutie populácie Európy a rodový dôchodkový rozdiel / Ľudmila Mitková
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 68-80
 8. AED Veková diskriminácia na trhu práce / Ľudmila Mitková, Paulína Stachová
  In: Different perspectives of active ageing [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3350. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 67-79 [CD-ROM]
 9. AED Zosúladenie pracovného a rodinného života : problém (aj) vysokokvalifikovaných žien / Ľudmila Mitková
  In: Ženy v IT: nové šance, staré riziká?. - ISBN 978-80-223-3461-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 73-84
 10. AED Štrukturálne fondy ako nástroj podpory rovnosti príležitosti na trhu práce / Janka Kottulová, Ľudmila Mitková
  In: Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3480-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 95-109 [CD-ROM]
 11. AFC The technology start-up scene in Slovakia: No woman´s land? / Janka Kottulová, Ľudmila Mitková
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability: Proceedings of the 4th international conference. - ISBN 978-80-245-2153-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - S. 328-337
 12. AFC Gender differences in financial behaviour: evidence from the Eurobarometer 76.1 / Ľudmila Mitková, Vladimír Mariak, Mário Papík
  In: Hradec economic days : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. - S. 674-678 [CD-ROM]
 13. AFC Formy financovania a zabezpečenia bývania v systéme tvorby finančného portfólia / Vladimír Mariak, Ľudmila Mitková
  In: Sborník příspěvků 7. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7248-836-0. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014. - S. 75-81 [CD-ROM]
 14. AFD Flexicurity / Ľudmila Mitková
  In: Trendy v manažmente očami doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-70-8. - Bratislava : Karprint, 2007. - S. 62-70
 15. AFD Zmena hospodárstva s príchodom generácie "Baby boomers" / Ľudmila Mitková, Paulína Stachová
  In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3351-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 252-262 [CD-ROM]
 16. AFD Work-life balance / Ľudmila Mitková
  In: „Quo vadis, management?”. - ISBN 978-80-89553-02-0. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2011. - S. 114-127
 17. AFD Využitie kvalitatívnych metód výskumu v manažmente / Ľudmila Mitková
  In: Súčasné trendy a smery v manažmente organizácií. - ISBN 978-80-88870-93-7. - Bratislava : Univerzita Komenského Fakulta managementu, 2010. - S. 127-135
 18. AFD Women on boards of the top 50 non-financial companies in Slovakia / Mitková Ľudmila, Kottulová Janka
  In: Management and economics in manufacturing (Proceedings of scientific papers) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2993-9. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017. - S. 125-130 [CD-ROM]
 19. AFD Seniori a trh práce / Ľudmila Mitková
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 122-126 [CD-ROM]
 20. AFD Globally valued, locally irrelevant? Gender equality in the multinational companies operating in Slovakia / Ľudmila Mitková, Janka Kottulová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 3. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 1411-1418
 21. AFD Knowledge management a diversity management ako konkurenčná výhoda podnikov / Peter Karácsony, Ľudmila Mitková
  In: Strategické nástroje zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. - ISBN 978-80-88870-75-3. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 68-78
 22. AFD Presadzovanie rovných príležitostí na trhu práce / Ľudmila Mitková
  In: Trendy v manažmente očami mladých vedeckých pracovníkov. - ISBN 978-80-88870-84-5. - Bratislava : FM UK, 2009. - S 138-147
 23. AFD The first globalized generation – generation Y / Ľudmila Mitková, Vladimír Mariak
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 2. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 457-461
 24. AFD Sociálna a kultúrna integrácia zahraničných výskumných pracovníkov ako nástroj v globálnom súperení o talenty / Janka Kottulová, Ľudmila Mitková
  In: Medzinárodné vzťahy 2013. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3802-2. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - S. 384-390 [CD-ROM]
 25. AFD Ženy vo vede ženy na vysokých školách / Ľudmila Mitková
  In: Rozvoj teórie a praxe manažmentu s podporou doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-74-6. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 66-72
 26. AFD Generačná výmena na trhu práce Slovenskej republiky / Ľudmila Mitková
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3767-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 111-120 [CD-ROM]
 27. AFD Women on boards of top companies in Slovakia: Still under the glass ceiling? / Janka Kottulová, Ľudmila Mitková
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 50-55 [online]