About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ACB Pracovné právo pre manažérov / Silvia Treľová, Tomáš Peráček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 2. ACB Obchodné právo : pre medzinárodný manažment. / Silvia Treľová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 3. ACB Základy pracovného práva / Michal Kuril, Silvia Treľová, Žaneta Vargová
  Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2009
 4. ACB Pracovné právo pre manažérov / Silvia Treľová, Tomáš Peráček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 5. ADE Employee satisfaction with training opportunities and its relation to internal marketing / Silvia Treľová, František Olšavský
  In: Holistica [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 2 (2017), s. 7-16 [online]
 6. ADE Information and communication technologies and their influence on an employee´s life / Silvia Treľová
  In: Seria Pravo. - Roč. 44, č. 1 (2017), s. 142-145
 7. ADF Zárobková činnosť zamestnanca verzus živnostníka / Silvia Treľová, Ján Matlák
  In: Štát a právo. - Roč. 4, č. 1 (2017), s. 56-64
 8. ADF Flexibilné zamestnávanie / Silvia Treľová
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2016), nestr. [7 s.] [online]
 9. ADF Dohody zakladajúce pracovnoprávny vzťah - osobitosť pracovného práva Slovenskej republiky / Silvia Treľová
  In: Visegrad journal on human rights. - Č. 2 (2014), s. 71-76
 10. ADF Systém fungovania obchodného registra / Silvia Treľová
  In: Štát a právo. - Roč. 1, č. 1. (2014), s. 101-117
 11. ADF Ako si zriadiť IT firmu na Slovensku? / Silvia Treľová
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 4 (2013), nestr. [15 s.] [online]
 12. ADF Legislatívna úprava nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania / Silvia Treľová
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. - Roč. 36, č. 1 (2017), s. 135-146
 13. ADF Živnostenské podnikanie a osoba zodpovedná za odborné prevádzkovanie živnosti / Silvia Treľová
  In: Visegrad journal on human rights. - č. 4/1 (2015), s. 19-23
 14. ADF Manažérsko-právne aspekty vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako ľudských zdrojov podniku / Silvia Treľová
  In: Societas et iurisprudentia [elektronický zdroj]. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 200-208 [online]
 15. ADF Klamlivá reklama ako nekalá praktika propagácie podniku / Silvia Treľová, Katarína Gubíniová
  In: Štát a právo. - Roč. 2, č. 3. (2015), s. 275-283
 16. ADF Ústavná sťažnosť ako osobitný spôsob ochrany práv aj orgánov územnej samosprávy / Silvia Treľová
  In: Digital Science Magazine [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2015), nestr. [6 s.] [online]
 17. ADF Podnikanie občanov Slovenskej republiky v krajinách Európskej únie / Silvia Treľová
  In: Štát a právo. - Roč. 2, č. 1. (2015), s. 50-57
 18. AEC Konkurencia zmluvných typov pracovného práva, obchodného práva a občianskeho práva / Silvia Treľová
  In: Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. - ISBN 978-3-200-02915-6. - Wien : Paul Gerin, 2012. - S. 61-66
 19. AEC Small and medium-sized business - Legal form of business in Slovakia / Strážovská, Ľ., Treľová, S.
  In: Economics, management, Law : Innovation strategy. - ISBN 978-617-7214-22-8. - Zhengshou : Henan Science and Technology Press, 2016. - S. 82-85
 20. AEC Materská dovolenka a rodičovská dovolenka zamestnanca / Silvia Treľová
  In: Labor ipse voluptas : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.. - ISBN 978-83-7490-769-9. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - S. 327-338
 21. AEC Peňažné nároky zamestnanca odstupné a odchodné / Silvia Treľová
  In: Lösung der Arbeitslosigkeit in der Slowakischen Republik (Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis). - ISBN 978-3-200-031-46-3. - Wien : Paul Gerin and co KG, 2013. - S. 81-88
 22. AEC Manažérska zmluva / Silvia Treľová
  In: Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. - ISBN 978-3-200-02915-6. - Wien : Paul Gerin, 2012. - S. 67-72
 23. AEC Kompatibilita obsahu pracovnej zmluvy s príslušnou smernicou Európskej Únie / Silvia Treľová
  In: Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. - ISBN 978-3-200-02915-6. - Wien : Paul Gerin, 2012. - S. 238-245
 24. AEC Výkon podnikateľskej činnosti na Slovensku fyzickými osobami s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie / Silvia Treľová
  In: Európska ekonomická integrácia v kontexte aktuálneho vývoja a výziev pre členské štáty Európskej únie. - ISBN 978-80-7552-497-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 290-298
 25. AED Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím / Silvia Treľová
  In: Priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 73 : zborník vedeckých statí. - ISBN 978-80-225-4302-6. - Bratislava : Ekonóm, 2016. - S. 46-51
 26. AED Uplatnenie manažérskej zmluvy v praxi / Silvia Treľová
  In: Súčasné trendy a problémy v manažmente [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3526-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 236-252 [CD-ROM]
 27. AED Prekážky v práci bez nároku na mzdu alebo bez náhrady mzdy / Silvia Treľová
  In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien : zborník vedeckých článkov. - ISBN 978-80-89458-34-9. - Bratislava : Merkury, 2014. - S. 216-221
 28. AED Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru / Silvia Treľová
  In: Legislatívne zmeny v Zákonníku práce v rokoch 2011-2013 : Zborník vedeckých článkov. - ISBN 978-80-89458-26-4. - Bratislava : Merkury, 2013. - S. 88-94
 29. AFC Assessment of selected components of consumer rights awareness in Slovak republic / Katarína Gubíniová, Silvia Treľová, Gabriela Pajtinková Bartáková
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 3650-3661 [USB kľúč]
 30. AFC Investment in education and training of employees of the company / Legal and financial aspects / Silvia Treľová, František Olšavský
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 3569-3579 [USB kľúč]
 31. AFC The impact of education on employees productivity and job satisfaction / Silvia Treľová, František Olšavský
  In: ICERI 2016 : Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-617-5895-1. - Valencia : IATED Academy, 2016. - S. 2053-2058 [USB]
 32. AFC Zodpovedný zástupca ako ľudský zdroj v podniku / Silvia Treľová
  In: MMK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-12-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 170-177 [CD-ROM]
 33. AFC Integrácia manažérskeho, právneho, finančno-ekonomického a etického pohľadu na reklamu v podmienkach Slovenskej republiky / Katarína Gubíniová, Silvia Treľová
  In: MMK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-12-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 374-383 [CD-ROM]
 34. AFC Utilization of dual education as potencial tool of competitive advantage of organizations - marketing and legal aspects / Silvia Treľová, František Olšavský
  In: MMK 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-12-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 356-365 [CD-ROM]
 35. AFC Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov - kvalifikačné dohody / Silvia Treľová
  In: MMK 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-17-7. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 102-108 [online] [CD-ROM]
 36. AFC Legislatívny vývoj peňažných plnení v súvislosti so skončením pracovného pomeru / Silvia Treľová
  In: Právo v proměnách času - 10 let debatování mladých právniků. - ISBN 978-80-7502-186-1. - Praha : Leges, 2017. - S. 103-108
 37. AFC Linking theory with practice - pespective in preparing of vocational schools students in Slovakia / Silvia Treľová, František Olšavský
  In: EDULEARN 16 : Conference proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-608-8860-4. - Valencia : IATED Academy, 2016. - S. 5330-5338 [USB kľúč]
 38. AFC Dual education - Pupils enforcement in the Slovak practice / František Olšavský, Silvia Treľová
  In: EDULEARN 16 : Conference proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-608-8860-4. - Valencia : IATED Academy, 2016. - S. 5762-5768 [USB kľúč]
 39. AFC Zosúladenie pracovného a rodinného života z hľadiska štátnej sociálnej podpory / Silvia Treľová
  In: Pracovní právo 2015 : Slaďování pracovního a rodinného života [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8121-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 108-117 [CD-ROM]
 40. AFC Postavenie dieťaťa v systéme dôchodkového poistenia / Silvia Treľová
  In: Pracovní právo 2016. Zákonník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8528-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. - S. nestr. [9 s.] [CD-ROM]
 41. AFC Manažér a jeho právne postavenie = Manager and his legal status / Silvia Treľová
  In: MMK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-07-8. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S. 58-64 [CD-ROM]
 42. AFC Postavenie manažéra v podniku / Katarína Gubíniová, Silvia Treľová
  In: Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7510-177-8. - Opava : Slezská univerzita, 2015. - S. 189-197 [CD-ROM]
 43. AFC Zakázané formy propagácie podniku / Silvia Treľová, Katarína Gubíniová
  In: Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7510-177-8. - Opava : Slezská univerzita, 2015. - S. 289-297 [CD-ROM]
 44. AFC Postavenie nezosobášených rodičov v systéme štátnej sociálnej podpory / Silvia Treľová
  In: Dny práva 2015 - Days of law 2015 : Nesezdané soužití [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8202-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 162-174 [online]
 45. AFD Dopad tehotenstva a materstva na životnú úroveň rodiny / Silvia Treľová
  In: Uskutočniteľnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti. - ISBN 978-80-7380-574-6. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. - S. 209-220
 46. AFD Zamestnanec, zamestnávateľ - účastníci pracovnoprávnych vzťahov / Silvia Treľová
  In: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011). - ISBN 978-80-7160-327-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012. - S. 106-113
 47. AFD Platenie poistného na zdravotné poistenie / Silvia Treľová
  In: Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia. - ISBN 978-80-89607-50-1. - Bratislava : SAP, 2016. - S. 86-94
 48. AFD Základné zásady slovenského zákonníka práce / Silvia Treľová
  In: Princípy v práve. - ISBN 978-80-89607-34-1. - Bratislava : SAP, 2015. - S. 249-255
 49. AFD The requirement of flexibility and labour mobility as a result of globalization / Silvia Treľová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 2228-2235 [online]
 50. AFD Integrácia občanov so zdravotným postihnutím do pracovného procesu / Silvia Treľová
  In: Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky. - ISBN 978-80-7380-497-8. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. - S. 218-228
 51. AFD Pracovné povinnosti a starostlivosť o rodinu - vybrané otázky / Silvia Treľová
  In: Trnavské právnické dni: Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. - ISBN 978-80-7502-177-9. - Praha : Nakladatelství Leges, 2016. - S. 350-364
 52. AFD Ostatné legislatívne úpravy bez vplyvu na dohody / Silvia Treľová
  In: Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. - ISBN 978-80-7160-319-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 77-85
 53. AFD (Ne)Súlad obsahu pracovnej zmluvy podľa platného práva Slovenskej republiky s požiavkami Európskej Únie / Silvia Matláková
  In: Európske výzvy súčasného právneho vývoja. - ISBN 80-8082-064-3. - Trnava : TU, 2006. - S. 1-17
 54. AFD Appraisal of driving forces in the reverse distribution channel in the Slovak republic / Katarína Gubíniová, Gabriela Pajtinková Bartáková, Juliana Mruškovičová, Silvia Treľová
  In: TRANSCOM 2017 : International scientific conference on sustainable, modern and safe transport : Procedia Engineering vol. 192 [elektronický zdroj]. - Amsterdam : Elsevier, 2017. - s. 277-282 [online]
 55. AFD Štátna podpora rodinám s deťmi / Silvia Treľová
  In: Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku. - ISBN 978-80-89267-07-1. - Sládkovičovo : Vysoká škola Sládkovičovo, 2007. - S. 64-73
 56. AFD Liečebný režim a súvisiaca judikatúra / Silvia Treľová
  In: Ochrana zamestnanca v rozhodovacej činnosti európskych a národných súdov. - ISBN 978-83-7490-786-6. - Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - S. 101-109
 57. AFD Pracovnoprávne vzťahy založené dohodou / Silvia Treľová
  In: Súkromné a verejné právo súčasnosti. - ISBN 80-8078-065-X. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2005. - S. 681-691
 58. AFD Nástroj na podporu uplatnenia osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce / Silvia Treľová
  In: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti 2014. - ISBN 978-80-7160-388-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 114-119
 59. AFD Právna úprava pracovného času v Slovenskej republike a požiadavky práva Európskej únie / Silvia Treľová
  In: Pracovné právo v zjednotenej Európe : Das Arbeitsrecht im vereinigten Europa. - ISBN 80-88931-33-9. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2004. - S. 207-216
 60. AFD Pomoc v hmotnej núdzi rodinám s deťmi / Silvia Treľová
  In: Úlohy štátu pri riešení dlhodobej nezamestnanosti. - ISBN 978-80-7160-386-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S- 77-85
 61. AFD Choroba a jej dopad v pracovnoprávnych vzťahoch / Silvia Treľová
  In: Súkromné a verejné právo súčasnoti [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8078-124-9. - Trnava : PF TU, 2006. - S. 706-728 [CD-ROM]
 62. AFD Postavenie umelca v sociálno-poisťovacích vzťahoch / Silvia Treľová, Ján Matlák
  In: Umenie a právo. - ISBN 978-80-89607-44-0. - Bratislava : SAP, 2016. - S. 158-165
 63. AFD Spísanie pracovnej zmluvy ako umenie / Silvia Treľová
  In: Umenie a právo. - ISBN 978-80-89607-44-0. - Bratislava : SAP, 2016. - S. 216-224
 64. AFD Využitie informačných technológií pri výkone závislej práce / Eleonóra Beňová, Silvia Treľová
  In: Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969519-9-4. - Košice : SAPRIA, 2016. - Nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 65. BCI Prípadové štúdie z pracovného práva / Helena Barancová ...[et al.]
  Bratislava : Iura Edition, 2006
 66. BCI Pracovné právo / Jozef Kuril ... [et al.]
  Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2009
 67. BCI Pracovné právo / Jozef Kuril ... [et al.]
  Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2014
 68. BDF Dohody a odvodové povinnosti / Silvia Matláková
  In: Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov. - č. 7/2004, s. 1-4
 69. BDF Rodičovský príspevok po novom / Silvia Matláková
  In: PMPP Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - č. 11-12/2005, s. 212-218
 70. BDF Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru / Silvia Matláková
  In: PMPP Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - č. 10/2004, s. 56-64
 71. BDF Denný vymeriavací základ na určenie sumy úrazových dávok v roku 2016 / Silvia Treľová
  In: Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov. - č. 13 (2016), s. 1-5
 72. BDF Povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní zamestnancov z pohľadu sociálneho poistenia / Silvia Treľová
  In: Sociálne poistenie [elektronický zdroj]. - č. 24.10.2017, nestr. [3 s.] [online]