About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. BAB Mzdová učtáreň : Aktuálna príručka pre mzdovú prax. / Ján Matlák a kol.
  Bratislava : Dashöfer, 1998
 2. AAA Mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou / Vladimír Mikule ...[et al.]
  Praha : Codex Bohemia, 1995
 3. AAB Právo sociálneho zabezpečenia v historickom, súčasnom a európskom kontexte / Ján Matlák
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1996
 4. AAB Zákonník práce : Komentár s účinnosťou od 1. júla 2003. / Marta Thurzová, Mária Kloknerová, Ján Matlák
  Šamorín : Heuréka, 2003
 5. AAB Nový Zákonník práce : Komentár s účinnosťou od 1. apríla 2002. / Marta Thurzová, Mária Kloknerová, Ján Matlák, Ladislav Cienky
  Šamorín : Heuréka, 2001
 6. AAB Nový Zákonník práce : Komentár s účinnosťou od 1. apríla 2002 s novelou zo dňa 20. marca 2002. / Marta Thurzová ... [et al.]
  Šamorín : Heuréka, 2002
 7. ABB Právne aspekty dlhodobej nezamestnanosti z pohľadu pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák, Juraj Hamuľák, Martin Dufala
  In: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. - ISBN 978-80-7160-406-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 154-243
 8. ABD Komentár k Zákonníku práce / Ján Matlák, Mária Lehotská, Vojtech Földes
  In: Personálny manažment 2. zv. kapitola J - Zákonník práce. - ISBN 80-968206-2-1. - Bratislava : Raabe, 2001. - S. 1-107
 9. ACA Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia / Ivica Hodálová ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2011
 10. ACA Právo sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2009
 11. ACA Právo sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák ... [et al.]
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2012
 12. ACB Medicínske právo / H. Barancová ... [et al.]
  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008
 13. ACB Právo sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák a kolektív
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004
 14. ACB Právo sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike / Ján Matlák, Zuzana Macková, Mária Hrvolová
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001
 15. ADF Atypické zamestnania v pracovnom práve / Helena Barancová, Ján Matlák
  In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 10 (2010), s. 1049-1061
 16. ADF Sociálne poistenie z pohľadu migrácie / Ján Matlák
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 18, č. 2 (2010), s. 141-146
 17. ADF Legislatívna úprava výkonu práce mimo sídla zamestnávateľa / Ján Matlák
  In: Policajná teória a prax. - Roč. 18, č. 3 (2010), s. 70-76
 18. ADF Zárobková činnosť zamestnanca verzus živnostníka / Silvia Treľová, Ján Matlák
  In: Štát a právo. - Roč. 4, č. 1 (2017), s. 56-64
 19. ADF Poistný systém / Ján Matlák
  In: Právny obzor. - Roč. 77, č. 2 (1994), s. 189-199
 20. ADF Problémy a perspektívy nemocenského poistenia v ČSFR / Ján Matlák
  In: Právny obzor. - Roč. 75, č. 9 (1992), s. 885-889
 21. ADF Sociálne právo a jeho sociálno-etické základy / Ján Matlák
  In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 4 (1997), s. 398-403
 22. ADF Sociálnopoisťovací systém / Ján Matlák
  In: Právny obzor. - Roč. 85, č. 1 (2002), s. 33-37
 23. ADF Vznik pracovnoprávneho vzťahu dohodou / Ján Matlák
  In: Štát a právo. - Roč. 1, č. 1 (2014), s. 144-153
 24. AEC Rozdielne zaobchádzanie z dôvodu zdravotného stavu / Ján Matlák
  In: Pracovné právo v európskej perspektíve. - ISBN 978-80-7380-241-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. - S. 119-135
 25. AEC K pojmu pracovný pomer v pracovnoprávnej literatúre a súdnej praxi / Ján Matlák
  In: Pracovné právo v európskej perspektíve. - ISBN 978-80-7380-241-7. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. - S. 156-169
 26. AEC Sociálno-poisťovací rozmer nezamestnanosti / Ján Matlák
  In: Lösung der Arbeitslosigkeit in der Slowakischen Republik (Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis). - ISBN 978-3-200-03146-3. - Wien : Paul Gerin, 2013. - S. 69-76
 27. AEC Labour Law and Social Security Legislation in Slovakia / Ján Matlák
  In: Legal Reform in Post-Communist Europe. The View from Within. - ISBN 0-7923-3218-0. - Dordrecht : Kluwer Academic Publisher, 1995. - S. 433-448
 28. AEC Nezamestnanosť - sociálno-právne dôsledky / Ján Matlák
  In: Labor ipse voluptas : pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.. - ISBN 978-83-7490-769-9. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - S. 143-153
 29. AEC Právna úprava osobitných druhov pracovných zmlúv / Ján Matlák
  In: Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik : Sammelband wissenschaftlicher Beiträge. - ISBN 978-3-200-02915-6. - Wien : Paul Gerin, 2012. - S. 44-53
 30. AED Zásadné legislatívne úpravy v poisťovacom systéme / Ján Matlák
  In: Legislatívne zmeny v Zákonníku práce v rokoch 2011-2013 : Zborník vedeckých článkov. - ISBN 978-80-89458-26-4. - Bratislava : Merkury, 2013. - S. 64-71
 31. AED Ostatná novela zákona o prídavku na dieťa / Ján Matlák
  In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien : zborník vedeckých článkov. - ISBN 978-80-89458-34-9. - Bratislava : Merkury, 2014. - S. 125-133
 32. AED Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy / Ján Matlák
  In: Pracovné a sociálne zákonodarstvo z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien : zborník vedeckých článkov. - ISBN 978-80-89458-34-9. - Bratislava : Merkury, 2014. - S. 134-142
 33. AED Postavenie nemocenského poistenia v Slovenskej republike a základné smery jeho ďalšieho vývoja / Ján Matlák
  In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 14/1992. - ISBN 80-223-0721-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 121-133
 34. AFB Osobitosti v postavení žiaka a študenta v pracovnoprávnych vzťahoch a v poisťovacom systéme / Ján Matlák
  In: Dôstojnosť ľudskej osoby v pracovnom práve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-312-2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2009. - 11 s. [CD-ROM]
 35. AFB Peňažné plnenia počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca / Ján Matlák
  In: Dôstojnosť ľudskej osoby v pracovnom práve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-312-2. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2009. - 9 s. [CD-ROM]
 36. AFB Vybrané aspekty koordinácie sociálneho zabezpečenia migrujúcich osôb / Ján Matlák
  In: Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov. - ISBN 978-80-7380-242-4. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. - S. 126-133
 37. AFB Dopad zdravotného postihnutia v pracovnoprávnych vzťahoch a v poisťovacom systéme / Ján Matlák
  In: Quo vadis, pracovné právo? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-313-9. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 2009. - 11 s. [CD-ROM]
 38. AFC Nezosobášené osoby z pohľadu sociálneho poistenia / Ján Matlák
  In: Dny práva 2015 - Days of law 2015 : Nesezdané soužití [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8202-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 103-117 [online]
 39. AFC Aktuálne otázky v systéme dôchodkového poistenia / Ján Matlák
  In: Pracovní právo 2016 : Zákoník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8528-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. - nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 40. AFC Regelungsinstrumente der sozialen Sicherung in der Slowakei / Ján Matlák
  In: Schriftenreihe für Internatinales und Vergleichendes Sozialrecht. - ISBN 3-428-07824-1. - Berlin : Duncker and Humblot, 1993. - S. 221-228
 41. AFC Regulatory instruments of social security in Slovakia / Ján Matlák
  In: The transformation of social security systems in central and eastern Europe. - ISBN 90-6831-595-1. - Leuven : Peeters Press, 1994. - S. 177-182
 42. AFC Zosúladenie pracovného a rodinného života a poisťovací systém / Ján Matlák
  In: Pracovní právo 2015 : Slaďování pracovního a rodinného života [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8121-5. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 108-117 [CD-ROM]
 43. AFD Dopady sociálnej legislatívy vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím / Ján Matlák
  In: Sociálne zabezpečenie - na rázcestí?. - ISBN 978-80-8095-087-3. - Bratislava : SAP, 2014. - S. 119-131
 44. AFD Nezamestnanosť z pohľadu sociálno-poisťovacích právnych vzťahov / Ján Matlák
  In: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti 2014. - ISBN 978-80-7160-388-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 8-16
 45. AFD Legislatívna úprava pomoci v hmotnej núdzi / Ján Matlák
  In: Úlohy štátu pri riešení dlhodobej nezamestnanosti. - ISBN 978-80-7160-386-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. - S. 9-17
 46. AFD Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ako súčasť flexibility pracovnoprávnych vzťahov / Ján Matlák
  In: Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov. - ISBN 978-80-89393-50-3. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - S. 171-181
 47. AFD Aktuálne otázky sociálnej legislatívy v rámci zdravotného poistenia / Ján Matlák
  In: Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. - ISBN 978-80-7160-319-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. - S. 53-60
 48. AFD Ochrana zamestnanca pri nespôsobilosti na prácu / Ján Matlák
  In: Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi, 2. diel. - ISBN 978-80-8082-587-4. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013. - S. 1054-1060
 49. AFD Dopady skončenia pracovného pomeru na oblasť sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru. - ISBN 978-80-7380-443-5. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. - S. 179-191
 50. AFD Sociálno-právne dôsledky nezamestnanosti / Ján Matlák
  In: Bratislavské právnické fórum 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-365-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 1539-1545 [CD-ROM]
 51. AFD Rovnoprávnosť mužov a žien / Ján Matlák
  In: Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia. - ISBN 80-88715-14-8. - Bratislava : Iura Edition, 2000. - S. 112-115
 52. AFD Dodržiavanie liečebného režimu - jedna zo základných povinností zamestnanca / Ján Matlák
  In: 50. výročie založenia Katedry. - ISBN 978-80-89458-38-7. - Bratislava : Merkury, 2015. - S. 53-61
 53. AFD Ochranná funkcia pracovného práva Slovenskej republiky a požiadavky Európskej únie / Ján Matlák
  In: Pracovné právo v zjednotenej Európe : Das Arbeitsrecht im vereinigten Europa. - ISBN 80-88931-33-9. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2004. - S. 27-36, res. angl.
 54. AFD Vymožiteľnosť práva v podmienkach pracovného práva / Ján Matlák
  In: Vymožiteľnosť práva v podmienkach Slovenskej republiky : 1. Právnické dni Karola Planka. - ISBN 80-968898-0-X. - Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2003. - S. 175-179, res. angl.
 55. AFD Nezamestnaní zamestnaní / Ján Matlák
  In: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike 2013. - ISBN 978-80-7160-361-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013. - S. 6-15
 56. AFD Postavenie umelca v sociálno-poisťovacích vzťahoch / Silvia Treľová, Ján Matlák
  In: Umenie a právo. - ISBN 978-80-89607-44-0. - Bratislava : SAP, 2016. - S. 158-165
 57. AFD Ochrana dieťaťa z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Ochrana rodiny v meniacom sa svete. - Bratislava : Iuventa, 1994. - S. 85-92
 58. AFD Systémové členenie práva sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia. - ISBN 978-80-89607-50-1. - Bratislava : SAP, 2016. - S. 25-35
 59. AFD Probleme und Perspektiven der Krankenversicherung in der CSFR / Ján Matlák
  In: Arbeits- und Soziale Gesetzgebung in der Marktwirtschaft. - Bratislava : Juridische Fakultät der Comenius-Universität, 1992. - S. 1-14, preruš. stránkovanie
 60. AFD Aproximácia práva a právo sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Teória a prax aproximácie práva : Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-7160-067-9. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999. - S. 59-61
 61. AFD Rovnoprávnosť mužov a žien / Ján Matlák
  In: Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. - ISBN 80-968219-2-X. - Bratislava : Prosperity, 1999. - S. 67-70
 62. AFD Problematika zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím / Ján Matlák
  In: Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. - ISBN 978-80-7502-177-9. - Praha : Leges, 2016. - S. 155-166
 63. AFD Uchádzači o zamestnanie z pohľadu sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Kollektivverträge Probleme der Langfristigen Arbeitslosigkeit. - Bratislava : Juridische Fakultät der Komensky-Universität, 1993. - S. 1-10
 64. AFD Právne vedomie a sociálna sféra / Ján Matlák
  In: Právna kultúra a význam právnického vzdelávania v súčasnosti na Slovensku : Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia. - ISBN 80-7160-166-7. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2002. - S. 78-81, res. angl.
 65. AFD Právo sociálneho zabezpečenia z hľadiska morálky a spravodlivosti / Ján Matlák
  In: Zákaz zneužitia práva. 6. Lubyho právnické dni. - ISBN 80-89047-00-9. - Bratislava : Iura Edition, 2001. - S. 241-247
 66. AFD Sociálnopoisťovacie právne vzťahy / Ján Matlák
  In: Bratislavské právnické fórum 2016: Realizácia a ochrana sociálnych práv v 21. storočí - pozitívny záväzok štátu [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-433-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 60-68 [CD-ROM]
 67. AFD Úskalia sociálnej bezpečnosti v poisťovacom systéme / Ján Matlák
  In: Uskutočniteľnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti. - ISBN 978-80-7380-574-6. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. - S. 79-88
 68. AFD Postavenie osôb so zdravotným postihnutím v poisťovacom systéme a systéme štátnej sociálnej podpory / Ján Matlák
  In: Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky. - ISBN 978-80-7380-497-8. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 48-59
 69. AFD Zdravotné poistenie - súčasť sociálno-poisťovacích vzťahov / Ján Matlák
  In: Právo a medicína. - ISBN 978-80-8167-007-7. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2014. - S. 62-73
 70. AFD Hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti / Ján Matlák
  In: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike.. - ISBN 978-80-7160-340-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. - S. 7-12
 71. BAA Pracovná zmluva / Ján Matlák
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2010
 72. BAB Čo má vedieť mzdová účtovníčka ... / Edita Vojteková, Ján Matlák, Viera Backstuberová
  Žilina : ajfa + avis, 1997
 73. BAB Čo má vedieť mzdová účtovníčka... / Ján Matlák
  Žilina : ajfa + avis, 1996
 74. BAB Čo má vedieť mzdová účtovníčka ... / Igor Hvojník, Ján Matlák, Edita Vojteková
  Žilina : ajfa + avis, 1997
 75. BAB Čo má vedieť mzdová účtovníčka... o prídavkoch na deti / Ján Matlák
  Žilina : ajfa + avis, 1995
 76. BAB Čo má vedieť mzdová účtovníčka ... : o štátnych sociálnych dávkach ; o odmeňovaní a mzdových nárokoch zamestnancov ; o zisťovaní a používaní priemerného a pravdepodobného zárobku ; o štátnych sociálnych dávkach ; o minimálnej mzde platnej od 1. 4. 1999 - vplyv na dávky NP a DZ. / Miroslav Mačuha, Ján Matlák
  Žilina : ajfa + avis, 1999
 77. BAB Národné poistenie a odborové orgány v závode / Ján Matlák
  Bratislava : Práca, 1988
 78. BAB Nemocenské poistenie v kocke s komentárom a praktickými príkladmi / Ján Matlák
  Bratislava : Práca, 1994
 79. BAB Právnici na Univerzite Komenského v Bratislave : 85 rokov činnosti Právnickej fakulty (1921-2006). / Ladislav Balko ... [et al.] ; vedecký redaktor Marián Vrabko ; zostavila Eva Vlková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006
 80. BAB 1000+1 otázok a odpovedí / Ján Matlák, Mária Patakyová
  Žilina : Informačné centrum podnikateľov, 1997
 81. BAB Aktuálne problémy nemocenského poistenia / Ján Matlák
  Bratislava : Pemaco, 1992
 82. BAB Odpovede na otázky v nemocenskom poistení / Ján Matlák
  Bratislava : Pemaco, 1993
 83. BAB Aktuálne problémy sociálneho zabezpečenia v otázkach a odpovediach / Ján Matlák
  Bratislava : Pemaco, 1994
 84. BAB Zdravotné, sociálne poistenie a fond zamestnanosti / Ján Matlák
  Bratislava : Eurounion, 1996
 85. BAB Slovník nemocenského zabezpečenia / Ján Matlák
  Bratislava : Práca, 1989
 86. BCI Prípadové štúdie z pracovného práva / Helena Barancová ...[et al.]
  Bratislava : Iura Edition, 2006
 87. BCI Česko-slovenské právo sociálneho zabezpečenia / Rudolf Trella a kol.
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1991
 88. BCI Právo sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák a kolektív
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995
 89. BCI Právo sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike / Ján Matlák a kolektív
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1993
 90. BDE Ďalšia materská dovolenka - rodičovský príspevok / Ján Matlák
  In: Práce a mzda. - Roč. 42, č. 10 (1994), s. 33-35
 91. BDE Pracovnoprávne vzťahy a poistný systém / Ján Matlák
  In: Právo a zaměstnání. - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 20-24
 92. BDE K novému zákonu o prídavkoch na deti / Ján Matlák
  In: Práce a mzda. - Roč. 42, č. 11 (1994), s. 15-19
 93. BDE Výklad k novele zákona o fonde zamestnanosti Slovenskej republiky / Ján Matlák
  In: Práce a mzda. - Roč. 43, č. 2 (1995), s. 10-13
 94. BDE Platenie poistného na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie / Ján Matlák
  In: Práce a mzda. - Roč. 42, č. 5-6 (1994), s. 48-51
 95. BDE Sociálne zabezpečenie / Ján Matlák
  In: Práce a mzda. - Roč. 42, č. 13 (1994), s. 11-17
 96. BDE Uchádzači o zamestnanie a ich zabezpečenie / Ján Matlák
  In: Práce a mzda. - Roč. 42, č. 4 (1994), s. 44-47
 97. BDE Pracovnoprávne vzťahy a poistný systém / Ján Matlák
  In: Právo a zaměstnání. - Roč. 7, č. 2 (2001), s. 19-21
 98. BDF Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím / Ján Matlák
  In: Práca, mzdy a odmeňovanie. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 40-42
 99. BDF Zákon o zdravotnom poistení / autor komentára: Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 4-5 (2011), s. 110-168
 100. BDF Bohatstvo človeka a spoločnosti / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 19, č. 8 (1987), s. 1
 101. BDF Cieľom je aktivita - pozornosť práci komisií ZV ROH / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 18, č. 10 (1986), s. 1-2
 102. BDF Činnosť KNP v apríli / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 19, č. 3 (1987), s. 16
 103. BDF Činnosť KNP v auguste / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 19, č. 7 (1987), s. 16
 104. BDF Činnosť KNP v júli / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 21, č. 6 (1989), s. 16
 105. BDF Činnosť KNP v júni / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 21, č. 5 (1989), s. 16
 106. BDF Činnosť KNP v máji / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 18, č. 1 (1986), s. 16
 107. BDF Činnosť KNP v novembri / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 21, č. 10 (1989), s. 16
 108. BDF Činnosť KNP v októbri / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 19, č. 9 (1987), s. 16
 109. BDF Ďalej zdokonaľovať nemocenské poistenie / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 20, č. 7 (1988), s. 1-2
 110. BDF Dávky nemocenského poistenia a samostatne zárobkovo činné osoby / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 2/44, č. 12 (1996), s. 9-13
 111. BDF Deľba práce v KNP / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 18, č. 11 (1986), s. 6-7
 112. BDF Dieťa v zahraničí a prídavky na deti / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 23, č. 12 (1991), s. 6-7
 113. BDF Do náročného obdobia / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 18, č. 1 (1986), s. 1
 114. BDF Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti = dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 4/46, č. 5 (1998), s. 11-16
 115. BDF Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 15 (1998), s. 215-218
 116. BDF Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a účasť na nemocenskom poistení / Ján Matlák
  In: Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov a živnostníkov. - Č. 3 (1997), s. 37-47
 117. BDF Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo vzťahu k poisťovaciemu systému / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 1 (1999), s. 10-15
 118. BDF Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo vzťahu k poisťovaciemu systému (2. časť) / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 2 (1999), s. 2-5
 119. BDF Dovolenkové komplikácie / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 22, č. 6 (1990), s. 3-4
 120. BDF Financovanie zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia z hľadiska aplikačnej praxe / Ján Matlák
  In: Mzdy a financie. - Č. 5 (1994), s. 25-31
 121. BDF Fond zamestnanosti Výklad zákona č. 10/1993 Z.z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 2 (1995), s. 5-24
 122. BDF Hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 24, č. 3 (1992), s. 3-4
 123. BDF Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 9 (2002), s. 7-11
 124. BDF Júl 1999 - nové rozhodujúce obdobie pre sledovanie príjmu na účely poskytovania prídavkov na deti / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 9 (1999), s. 51-56
 125. BDF Minimálna mzda opäť vyššia / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 10 (2002), s. 1-4
 126. BDF Vykonávanie nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 10 (2002), s. 4-7
 127. BDF KNP skončili ako ďalej... / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 22, č. 8 (1990), s. 1-2
 128. BDF Nezaopatrenosť dieťaťa / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 11 (2002), s. 1-5
 129. BDF Kratší pracovný úväzok a platenie poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 5 (1999), s. 7
 130. BDF Novela zákona o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 13 (2002), s. 9-14
 131. BDF Novela nového zákona o rodičovskom príspevku / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 13 (2002), s. 7-8
 132. BDF Legislatívne úpravy v oblasti sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 45, č. 10 (1999), s. 10-11
 133. BDF Dohody o prácach vykonávajúcich mimo pracovného pomeru aj v roku 2003 / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 1 (2003), s. 9-13
 134. BDF Nové systémy sociálneho poistenia / Ján Matlák
  In: Naša univerzita. - Č. 6 (2004), s. 7-10
 135. BDF Minimálna mzda z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov a dávkových vzťahov sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 3 (2000), s. 8-10
 136. BDF Materská dovolenka / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 2 (1999), s. 7-25
 137. BDF Poskytovanie prídavku na dieťa po 1.1.2004 / Ján Matlák
  In: Rukoväť PMTP (Personalistika - Mzda - Trh práce). - Č. 1-2 (2004), s. 2-10
 138. BDF Garančný fond a uspokojovanie nárokov zamestnancov / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 10-12 (2000), s. 10-12
 139. BDF Materská dovolenka Výklad zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 5-6 (1995), s. 102-114
 140. BDF Poistný pomer a ochranná lehota / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 3 (2003), s. 1-4
 141. BDF Nemocenské poistenie a ochranná lehota / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 11-12 (2004), s. 34-43
 142. BDF Vymeriavacie základy z hľadiska minima a maxima / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 5 (2000), s. 8-12
 143. BDF Minimálna mzda opäť vyššia / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 1 (2005), s. 86-94
 144. BDF Ochranná lehota v nemocenskom poistení / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 6 (2000), s. 1-4
 145. BDF Poberatelia starobných dôchodkov opäť neplatia poistné na dôchodkové zabezpečenie / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 8-9 (2000), s. 13-14
 146. BDF Minimálne vymeriavacie základy po zvýšení minimálnej mzdy / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 9 (1996), s. 54-56
 147. BDF Prídavky na deti - zmena v rozhodujúcom období aj bez novely zákona / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 8-9 (2000), s. 21-24
 148. BDF Sociálne zabezpečenie - prehľad o zmenách po 1. auguste 2000 / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 10 (2000), s. 1-7
 149. BDF Na prahu dovoleniek / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 19, č. 6 (1987), s. 1
 150. BDF Odvody z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 11 (2000), s. 6-9
 151. BDF Nemocenské a podporná doba / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 12 (2000), s. 6-9
 152. BDF Hmotné zabezpečenie ženy po prevedení na inú prácu / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 13 (2000), s. 5-8
 153. BDF Návrat k prídavkom na deti / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 15 (1999), s. 101-107
 154. BDF Nemocenské poistenie a dohoda o pracovnej činnosti / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 3/45, č. 6 (1997), s. 14-19
 155. BDF Nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 3/45, č. 3-4 (1997), s. 14-20
 156. BDF Nemocenské poistenie zamestnancov / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 5-6 (1995), s. 73-100
 157. BDF Nemocenské poistenie zamestnancov / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 14 (1997), s. 8-46
 158. BDF Nemocenské poistenie zamestnancov / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 5 (1999), s. 8-44
 159. BDF Neplánované starosti. (Leto - čas oddychu ale aj ochorení) / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 17, č. 6 (1985), s. 8-9
 160. BDF Nestratené minúty / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 19, č. 9 (1987), s. 11
 161. BDF Nevyhnutné zmeny / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 22, č. 12 (1990), s. 1
 162. BDF Nevyhnutnosť zmien v dávkovom systéme nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Práca a sociálna politika. - Roč. 1, č. 9 (1993), s. 7-9
 163. BDF Nové rozhodujúce obdobie na účely prídavkov na deti / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 11 (1996), s. 88
 164. BDF Novela zákona o minimálnej mzde a jej dopad na poistný a dávkový systém / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 4/46, č. 2-3 (1998), s. 16-19
 165. BDF Novela zákona o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti / Ján Matlák
  In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 41, č. 17 (1995), s. 10
 166. BDF Novela zákona o rodičovskom príspevku / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 2/44, č. 11 (1996), s. 7-13
 167. BDF Novela zákona o životnom minime a jej dopad na poskytovanie prídavkov na deti a rodičovského príspevku / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 19 (1997), s. 8-16
 168. BDF Novely v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia / Ján Matlák
  In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 43, č. 4 (1997), s.10-11
 169. BDF Nový Liečebný poriadok zblízka / Ján Matlák
  In: Práca a sociálna politika. - Roč. 1, č. 12 (1993), s. 2-4
 170. BDF Nový školský rok a prídavky na deti / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 3/45, č. 10 (1997), s. 10-16
 171. BDF Odborové orgány a kolektívne zmluvy / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 19, č. 1 (1987), s. 5
 172. BDF Odborové orgány a starostlivosť o pracujúcich / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 18, č. 2 (1986), s. 2-3
 173. BDF Odborové orgány a starostlivosť o pracujúcich / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 18, č. 3 (1986), s. 3, 5
 174. BDF Odborové orgány a starostlivosť o pracujúcich / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 18, č. 5 (1986), s. 7-8
 175. BDF Odborové orgány a starostlivosť o pracujúcich / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 18, č. 6 (1986), s. 7-9
 176. BDF Ochranná lehota v nemocenskom poistení / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 2/44, č. 9-10 (1996), s. 60
 177. BDF Úlohy nielen pre KNP (byť tam, kde ľudia pracujú a žijú) / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 19, č. 3 (1987), s. 6
 178. BDF Ochranná lehota v nemocenskom poistení / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 2/44, č. 9-10 (1996), s. 60-63
 179. BDF Ochranná lehota v nemocenskom poistení / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 3 (1999), s. 2-5
 180. BDF Úprava výšky dôchodkov a výšky dávok nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 4/46, č. 7-8 (1998), s. 7-10
 181. BDF Peňažná pomoc v materstve / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 6 (1995), s. 16-20
 182. BDF Vplyv minimálnej mzdy na oblasť sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 2/44, č. 7-8 (1996), s. 24-28
 183. BDF Peňažná pomoc v materstve / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 3/45, č. 11 (1997), s. 14-16
 184. BDF Všeobecné zdravotné poistenie Výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 1 (1995), s. 5-43
 185. BDF Pestúnska starostlivosť / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 4/46, č. 1 (1998), s. 5-8
 186. BDF Výchova funkcionárov - v trvalej pozornosti nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 20, č. 8 (1988), s. 5-6
 187. BDF Pestúnska starostlivosť / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 7-8 (1998), s. 228-233
 188. BDF Výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia o zriadení všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 1 (1995), s. 7-12
 189. BDF Príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, príspevok na pohreb, zaopatrovací príspevok / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 4/46, č. 12 (1998), s. 1-5
 190. BDF Výklad k novele zákona o fonde zamestnanosti vykonanej zákonom NR SR č. 374/1994 Z.z. / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 2 (1995), s. 13-14
 191. BDF Platenie príspevku do fondu zamestnanosti v zmysle posledných právnych úprav / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 3 (1995), s. 13-16
 192. BDF Výklad k zákonu č. 274/1994 Z.z. o sociálnej poisťovni / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 2 (1995), s. 5-10
 193. BDF Plnenie vyživovacej povinnosti pre účely nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 13, č. 5-6 (1981), s. 12
 194. BDF Výklad zákona č. 133/1995 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 9 (1995), s. 10-12
 195. BDF Plynutie ochrannej lehoty a nárok na dávky nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 4/46, č. 6 (1998), s. 9-12
 196. BDF Výklad zákona č. 134/1995 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a príplatku k prídavkom na deti / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 9 (1995), s. 17-24
 197. BDF Podmienky na poskytovanie nemocenského zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 4 (1995), s. 9-19
 198. BDF Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru / Ján Matlák
  In: Právny poradca. - Roč. 7, č. 4-5 (2001), s. 40-46
 199. BDF Vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 3/45, č. 12 (1997), s. 9-11
 200. BDF Podmienky nároku na prídavky na deti a okruh oprávnených osôb / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 2/44, č. 6 (1996), s. 6-12
 201. BDF Vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve, podpora pri narodení dieťaťa, pohrebné / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 7-8 (1995), s. 16-21
 202. BDF Podpora pri ošetrovaní člena rodiny / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 5 (1995), s. 9-12
 203. BDF Významná súčasť sociálnej politiky (činnosť odborových orgánov v starostlivosti o zdravie pracujúcich) / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 17, č. 2 (1985), s. 8, 10
 204. BDF Poistné a daň z objemu miest / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 23, č. 9 (1991), s. 3
 205. BDF Významná súčasť sociálnej politiky / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 17, č. 3 (1985), s. 10, 11
 206. BDF Vzájomná spolupráca. 1. Úlohy závodov pri vykonávaní nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 18, č. 7 (1986), s. 6-7
 207. BDF Poskytovanie prídavkov na deti a rodičovského príspevku po 1. novembri 1997 / Ján Matlák
  In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 43, č. 23 (1997), s. 10
 208. BDF Vzájomná spolupráca. 2. Úlohy a povinnosti organizácií (závodov) v starostlivosti o zdravie pracujúcich / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 18, č. 8 (1986), s. 6-7
 209. BDF Poskytovanie rodičovského príspevku a jeho dopad na poistný systém / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 5 (1998), s. 8-11
 210. BDF Zákon NR SR č. 193/1994 Z.z. O prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti, s výkladom / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 13-14 (1994), s. 118-146
 211. BDF Posledné legislatívne úpravy v oblasti sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 8-9 (1999), s. 241-247
 212. BDF Zákon o fonde zamestnanosti / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 7 (1995), s. 5-34
 213. BDF Zákon o sociálnej poisťovni / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 12-13, (1999), s. 9-60
 214. BDF Práceneschopnosť a dovolenka / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 21, č. 6 (1989), s. 3
 215. BDF Zákon o sociálnej poisťovni - výklad / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 7 (1997), s. 7-57
 216. BDF Pracovný pomer medzi občanmi / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 21, č. 7 (1989), s. 3
 217. BDF Zamerať sa na kvalitu činnosti / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 15, č. 5 (1983), s. 5-6
 218. BDF Práva a povinnosti uchádzačov o zamestnanie v rámci sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 2/44, č. 2 (1996), s. 11-16
 219. BDF Zamestnávateľ a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 3/45, č. 5 (1997), s. 14-19
 220. BDF Právne vedomie a súčasnosť / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 21, č. 5 (1989), s. 1-2
 221. BDF Zamestnávateľ a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 3/45, č. 5 (1995), s. 14-19
 222. BDF Zdravotné poistenie / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 1 (1996), s. 8-66
 223. BDF Zdravotné poistenie Úplné znenie zákona s výkladom / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 9 (1998), s. 8-73
 224. BDF Zmena rozhodujúceho obdobia pre sledovanie príjmu na účely poskytovania prídavkov na deti a nezaopatrenosť dieťaťa / Ján Matlák
  In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 15 (1996), s. 10-11
 225. BDF Pred výročnými členskými schôdzami / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 21, č. 9 (1989), s. 1-2
 226. BDF Zmena rozhodujúceho obdobia pre sledovanie príjmu na účely poskytovania prídavkov na deti a nezaopatrenosť dieťaťa / Ján Matlák
  In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 42, č. 16 (1996), s. 10-11
 227. BDF Prehľad súčasnej právnej úpravy nemocenského a dôchodkového poistenia a fondu zamestnanosti / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 10 (1995), s. 65-79
 228. BDF Zmeny a doplnky predpisov v oblasti poisťovacieho systému / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 3 (1995), s. 10-11
 229. BDF Prídavky na deti Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona č. 134/1995 Z.z. / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č 2-3 (1995), s. 7-44
 230. BDF Zmeny v minime a maxime vymeriavacích základov poistného / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 6 (1999), s. 108-110
 231. BDF Prídavky na deti úplné znenie zákona s výkladom / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 10 (1998), s. 16-56
 232. BDF Zmeny v nemocenskom zabezpečení / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 23, č. 6 (1991), s. 3-4
 233. BDF Prieskum odhalil rezervy / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 18, č. 12 (1986), s. 4-5, 10
 234. BDF Novela zákona o zdravotnom poistení / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 12 (2005), s. 9-15
 235. BDF Zmeny v oblasti dôchodkového zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 6 (1999), s. 9-10
 236. BDF Priestor pre informácie (problematika národného poistenia) / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 19, č. 10 (1987), s. 10
 237. BDF Zmeny v oblasti sociálneho zabezpečenia platné od 1.júla 1997 / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 3/45, č. 8-9 (1997), s. 13-18
 238. BDF Príprava a prvé kroky k reforme zdravotníckej starostlivosti / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 24, č. 6 (1992), s. 1-2
 239. BDF Zmeny v oblasti sociálneho zabezpečenia účinné do 1. 1. 1999 / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 15 (1998), s. 36-43
 240. BDF Pripravujeme kolektívne zmluvy / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 19, č. 12 (1987), s. 1-2
 241. BDF Zmeny v oblasti sociálneho zabezpečenia účinné od 1. apríla 1999 / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 4 (1999), s. 9-13
 242. BDF Prísnejšie proti neduhom. (Alkoholizmus a toxikománia kontra zdravie) / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 21, č. 8 (1989), s. 3-4
 243. BDF Zmeny v oblasti zdravotného poistenia, ktoré nastali od 1. júla 1998 / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 4/46, č. 9 (1998), s. 11-13
 244. BDF Príspevky pestúnskej starostlivosti ako štátne sociálne dávky / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 4/46, č. 13 (1998), s. 1-4
 245. BDF Zmeny v sociálnom zabezpečení vo vzťahu k samostatne zárobkovo činným osobám / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 11-12 (1997), s. 50-57
 246. BDF Príspevok na pohreb / Ján Matlák
  In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 10
 247. BDF Zodpovednosť v nemocenskom poistení / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 20, č. 10 (1988), s. 6-7
 248. BDF Príspevok pri narodení dieťaťa / Ján Matlák
  In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 45, č. 3 (1999), s. 10
 249. BDF Zvýšenie dôchodkov v roku 1997 a zmeny v nemocenskom poistení / Ján Matlák
  In: Výrobné družstevníctvo. - Roč. 43, č. 16 (1997), s. 10-11
 250. BDF Životné minimum / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 4/46, č. 7-8 (1998), s. 14-20
 251. BDF Reorganizácia - výpoveď - pracovná neschopnosť / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 24, č. 9 (1992), s. 1-3
 252. BDF Rodičovský príspevok / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 1/43, č. 12 (1995), s. 4-9
 253. BDF Rodičovský príspevok / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 6 (1996), s. 7-21
 254. BDF Rozhodovanie o dobrovoľných dávkach nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 22, č. 5 (1990), s. 10-10
 255. BDF Rozpad tretiny manželstiev (rozvody a nemocenské poistenie) / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 22, č. 4 (1990), s. 12
 256. BDF Samostatne zárobkovo činné osoby / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 10 (1998), s. 161-165
 257. BDF Samostatne zárobkovo činné osoby / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 11 (1998), s. 130-133
 258. BDF September - začiatok nového školského roku / Ján Matlák
  In: Práca a mzda. - Roč. 4/46, č. 10 (1998), s. 8-11
 259. BDF Zmeny v oblasti sociálneho zabezpečenia s účinnosťou do 1. 1. 2000 / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 3 (2000), s. 6-15
 260. BDF Aktuálne o vymeriavacích základoch zákonného poistenia / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 5 (2000), s. 6-12
 261. BDF Sociálne poistenie Výklad k zákonu č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov / Ján Matlák
  In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Č. 1 (1995), s. 44-72
 262. BDF Zvýšenie súm životného minima / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 9-10 (2000), s. 6-15
 263. BDF Novely zákonov v sociálnej oblasti / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 13 (2000), s. 6-17
 264. BDF Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 14-15 (2000), s. 84-95
 265. BDF Zdravotné poistenie / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 5-6 (2001), s. 5-83
 266. BDF Prídavky na deti / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 9-10 (2000), s. 16-60
 267. BDF Poistné vzťahy samostatne zárobkovo činných osôb / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 7-8 (2002), s. 175-188
 268. BDF Pohľad na nový zákon o sociálnom poistení / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 15 (2002), s. 75-84
 269. BDF Zákon o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 9-10 (2002), s. 6-45
 270. BDF Sociálne zákonodarstvo v Rakúsku / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 25, č. 1 (1993), s. 7-8
 271. BDF Sociálnopoisťovacie právne vzťahy / Ján Matlák
  In: Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov a živnostníkov. - Č. 2 (1997), s. 46-56
 272. BDF Ďalšia novela zákona o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 8 (2003), s. 7-12
 273. BDF Sociálny poriadok v Nemecku / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 25, č. 4 (1993), s. 5-6
 274. BDF Súbežné pracovné pomery a nároky na dávky nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 13, č. 9 (1981), s. 3-4
 275. BDF Zákon o prídavku na dieťa / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 4-5 (2004), s. 4-23
 276. BDF Zmeny pri platení poistného na sociálne poistenie / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 4-5 (2004), s. 57-78
 277. BDF Štátna správa a sociálne zabezpečenie / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 23, č. 3 (1991), s. 2-6
 278. BDF Uchádzači o zamestnanie a dávky nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Mzdy a financie. - Č. 6 (1994), s. 13-16
 279. BDF Uchádzači o zamestnanie z pohľadu sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Práca a sociálna politika. - Roč. 3, č. 2-3 (1995), s. 26-27
 280. BDF Minimálna mzda z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov a dávkových vzťahov sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Právny poradca. - Roč. 7, č. 10-11 (2001), s. 101-105
 281. BDF Životné minimum v práve sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Právny poradca. - Roč. 7, č. 9 (2001), s. 54-60
 282. BDF Zvýšenie súm životného minima Prehľad opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o úprave súm životného minima / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 8 (2001), s. 1-5
 283. BDF Nezamestnanosť z pohľadu práva sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 13 (2001), s. 1-4
 284. BDF Pozor na dôsledky nezamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou! / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 1 (2002), s. 20-22
 285. BDF Materská a rodičovská dovolenka / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 2 (2002), s. 1-4
 286. BDF Pracovnoprávny vzťah a poistný systém / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 3 (2002), s. 5-9
 287. BDF Potreba ošetrovať člena rodiny z pohľadu pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 4-5 (2002), s. 15-18
 288. BDF Hmotné zabezpečenie zamestnankyne pri zmene pracovných podmienok a pri preradení na inú prácu / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 6 (2002), s. 10-13
 289. BDF Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 7-8 (2002), s. 6-18
 290. BDF Postavenie spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným v poistnom systéme / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 1-2 (2001), s. 62-67
 291. BDF Zásadné zmeny v poistných vzťahoch / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 3-4 (2001), s. 101-118
 292. BDF Postavenie spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným z hľadiska poistných vzťahov / Ján Matlák
  In: Právny poradca. - Roč. 7, č. 6 (2001), s. 86-91
 293. BDF Zákon o zdravotnom poistení / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 4 (2006), s. 4-56
 294. BDF Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 9-10 (2001), s. 52-55
 295. BDF Vplyv zvýšenia minimálnej mzdy v sociálnom zabezpečení / Ján Matlák
  In: Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo v teórii a praxi. - Roč. 14, č. 10 (2006), s. 422-424
 296. BDF Minimálna mzda z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov a dávkových vzťahov sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 11 (2001), s. 28-31
 297. BDF K povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 3 (2001), s. 17-19
 298. BDF Potreba ošetrovať člena rodiny / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 4 (2001), s. 29-31
 299. BDF Zvýšené percentuálne sadzby v zdravotnom poistení / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 1-2 (2001), s. 48-52
 300. BDF Nemocenské poistenie občanov v osobitných prípadoch / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 5 (2001), s. 1-9
 301. BDF Novela zákona o prídavkoch na deti / Ján Matlák
  In: Personalistika - Mzda - Práca. - Č. 6-7 (2001), s. 1-8
 302. BDF Postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby v poistných vzťahoch / Ján Matlák
  In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Č. 10-12 (2001), s. 92-105
 303. BEE Pracovný úraz z hľadiska pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Ochrana zamestnanca v rozhodovacej činnosti európskych a národných súdov. - ISBN 978-83-7490-786-6. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - S. 71-78
 304. BEF Prekážky v práci a právo sociálneho zabezpečenia / Ján Matlák
  In: Aktuálne problémy pracovného práva a sociálnej legislatívy po novele Zákonníka práce. - ISBN 978-80-89267-87-3. - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2012. - S. 86-93
 305. BEF Osobný rozsah zdravotného poistenia / Ján Matlák
  In: Medicína a právo [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 54-61 [online]
 306. BEF Národná poisťovňa - platenie poistného / Ján Matlák
  In: Kalendár odborára 1994. - Bratislava : Práca, 1993. - S. 93-99
 307. BEF Ochranná lehota / Ján Matlák
  In: Kalendár odborára 1994. - Bratislava : Práca, 1993. - S. 103-105
 308. BEF Organizácia a vykonávanie nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Kalendár odborára 1994. - Bratislava : Práca, 1993. - S. 100-105
 309. BEF Novela Zákonníka práce a poisťovací systém / Ján Matlák
  In: Pracovné právo a sociálna legislatíva po novele Zákonníka práce. - ISBN 978-80-8167-006-0. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, 2014. - S. 40-47
 310. DAI Nemocenské poistenie v Slovenskej republike a ďalšie úvahy de lege ferenda / Ján Matlák
  Bratislava : [s.n.], 1993
 311. FAI Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 6. novembra 2012. / zostavovatelia: Ján Matlák... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012
 312. GII Hmotné zabezpečenie v chorobe : (Otázky a odpovede). / Ján Matlák
  Bratislava : Práca, 1990
 313. GII Medzinárodné sympózium Pracovné a sociálne zákonodarstvo v trhovej ekonomike / Ján Matlák
  In: Národné poistenie. - Roč. 24, č. 12 (1992), s. 7
 314. GII Nemocenské poistenie pracujúcich / Ján Matlák
  In: Kalendár odborára 1988. - Bratislava : Práca, 1987. - S. 80
 315. GII Nový zákon o nemocenskom poistení - zvyšujú sa dávky / Ján Matlák
  In: Práca. - Roč. 46, č. 100 (1991), s. 3
 316. GII Aktuálne problémy nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Kalendár odborára 1992. - Bratislava : Práca, 1991. - S. 86-87
 317. GII Aktuálne zmeny v oblasti nemocenského poistenia pri poskytovaní prídavkov na deti / Ján Matlák
  Bratislava : Akadémia vzdelávania, 1994
 318. GII Úlohy KNP v oblasti nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Kalendár odborára 1988. - Bratislava : Práca, 1987. - S. 85
 319. GII Úlohy odborových orgánov v závode pri poskytovaní dávok nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Kalendár odborára 1984. - Bratislava : Práca, 1983. - S. 70
 320. GII Úlohy závodov (organizácií) pri poskytovaní dávok nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Kalendár odborára 1984. - Bratislava : Práca, 1983. - S. 68
 321. GII Na úvod / Ján Matlák
  In: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. - ISBN 978-80-7160-406-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 7-8
 322. GII Právo sociálneho zabezpečenia : Dodatok k učebným textom. / Ján Matlák, Zuzana Macková
  Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997
 323. GII Sociálne zabezpečenie a podnikanie / Ján Matlák
  In: Pravda : Sobotník. - Roč. 2(73), č. 210 (1992), s. 11
 324. GII Sociálne zabezpečenie a podnikanie / Ján Matlák
  In: Pravda : Sobotník. - Roč. 2(73), č. 222 (1992), s. 11
 325. GII Sociálne zabezpečenie a podnikanie / Ján Matlák
  In: Pravda : Sobotník. - Roč. 2(73), č. 228 (1992), s. 11
 326. GII Sociálne zabezpečenie a podnikanie / Ján Matlák
  In: Pravda : Sobotník. - Roč. 2(73), č. 231 (1992), s. 8
 327. GII Sociálne zabezpečenie a podnikanie / Ján Matlák
  In: Pravda : Sobotník. - Roč. 2(73), č. 237 (1992), s. 8
 328. GII Súbežný pracovný pomer a dávky nemocenského poistenia / Ján Matlák
  In: Kalendár odborára 1990. - Bratislava : Práca, 1989. - S. 87
 329. GII Učebné texty k štúdiu základov práva v administratíve / Ľubomír Grúň, Ján Matlák, Miroslav Freund
  Komárno : Akadémia vzdelávania, 1994