About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

Mária Mrázová

Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
asistent v administratíve

Mgr. Miloš Mrva, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 643
Room
príst.č.5
Publications

Mgr. Petra Navara

Fakulta managementu UK, Štúdijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telephone
02/501 17 529

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

Mgr. František Olšavský, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 427
Publications

Ing. Viera Ölvecká, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 555
Room
koc.č.8
Publications

Ľudmila Pacalová

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
plánograf, rozmnožovač, obsluha ofsetu,

doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
docent vysokej školy, univerzity
Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre externé štúdium
dekan, prodekan fakulty
Publications

Mgr. Michal Páleník, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
docent vysokej školy, univerzity
Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre denné štúdium
dekan, prodekan fakulty
Publications