About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. ADF Rodová rovnosť v organizáciách verejného sektora na Slovensku? / Janka Kottulová, Ľudmila Mitková
  In: Manažment podnikania a vecí verejných [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2016), nestr. [10 s.][online]
 2. AED Hístória vývoja spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie / René Pawera, Janka Kottulová, Vladimíra Štefancová
  In: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí : historicko-kultúrne atribúty. - ISBN 978-80-8075-595-9. - Trenčín : Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. - S. 102-132
 3. AED Informačné a komunikačné technológie ako segment trhu práce / Janka Kottulová
  In: Ženy v IT: nové šance, staré riziká?. - ISBN 978-80-223-3461-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 7-24
 4. AED Štrukturálne fondy ako nástroj podpory rovnosti príležitosti na trhu práce / Janka Kottulová, Ľudmila Mitková
  In: Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3480-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 95-109 [CD-ROM]
 5. AFC The technology start-up scene in Slovakia: No woman´s land? / Janka Kottulová, Ľudmila Mitková
  In: Innovation, management, entrepreneurship and corporate sustainability: Proceedings of the 4th international conference. - ISBN 978-80-245-2153-4. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. - S. 328-337
 6. AFD Women on boards of the top 50 non-financial companies in Slovakia / Mitková Ľudmila, Kottulová Janka
  In: Management and economics in manufacturing (Proceedings of scientific papers) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2993-9. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017. - S. 125-130 [CD-ROM]
 7. AFD Sociálna a kultúrna integrácia zahraničných výskumných pracovníkov ako nástroj v globálnom súperení o talenty / Janka Kottulová, Ľudmila Mitková
  In: Medzinárodné vzťahy 2013. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-225-3802-2. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - S. 384-390 [CD-ROM]
 8. AFD Globally valued, locally irrelevant? Gender equality in the multinational companies operating in Slovakia / Ľudmila Mitková, Janka Kottulová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 3. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 1411-1418
 9. AFD Štrukturálna politika Európskej únie ako nástroj manažmentu rodových vzťahov na trhu práce / Janka Kottulová
  In: Scientia Iuventa 2010. - ISBN 978-80-8083-965-9. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - nestr. [1-10]
 10. AFD Problémy financovania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie /
  In: Medzinárodné vzťahy 2008 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky (CD ROM). - ISBN 978-80-225-2823-8. - Bratislava : Ekonóm, 2009. - S.381-388
 11. AFD Rodová rovnosť v organizáciách a na trhu práce / Janka Kottulová
  In: Rozvoj teórie a praxe manažmentu s podporou doktorandov FM UK. - ISBN 978-80-88870-74-6. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2008. - S. 38-43
 12. AFD Pripravení na éru súťaživosti? Kariérny rozvoj výskumníkov a jeho podpora Slovensku / Janka Kottulová
  In: Bilaterálne akademické fórum - Slovensko a Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7552-541-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 157-165 [CD-ROM]
 13. AFD Women on boards of top companies in Slovakia: Still under the glass ceiling? / Janka Kottulová, Ľudmila Mitková
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 50-55 [online]