About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAA Hodnotenie majetkovej a kapitálovej štruktúry / Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová
  Praha : Wolters Kluwer, 2014
 2. ACB Podvojné účtovníctvo : zbierka úloh a príkladov. / Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2016
 3. ACB Podvojné účtovníctvo : vybrané účtovné prípady. / Jana Kajanová
  Bratislava : Kartprint, 2016
 4. ACB Náklady a ceny / Jana Kajanová
  Bratislava : Iris, 2005
 5. ACB Ekonomika a manažment podniku / Pavel Herzka, Jana Kajanová
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010
 6. ACB Podvojné účtovníctvo : vybrané účtovné prípady. / Jana Kajanová
  Bratislava : Kartprint, 2014
 7. ACB Podvojné účtovníctvo : zbierka úloh a príkladov. / Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 8. ADE Motivation in small - and medium - sized enterprises / Jana Kajanová
  In: VADYBA Management. - Č. 1(9) (2005), s. 41-46
 9. ADE Relationship between business finance and accounting / Jana Kajanová
  In: VADYBA Management. - Č. 2(11) (2006), s. 58-64
 10. ADE The comptetitive advantage in the global labour market / Jana Kajanová
  In: Business, management and education. - Vol. 9, No. 2 (2011), s. 155-169
 11. ADF Motivation as a tool of managers / Jana Kajanová
  In: Journal of Information, Control and Management Systems. - Roč. 6, č. 1 (2008), s. 67-74
 12. ADF Direct taxes development in Slovakia / Jana Kajanová
  In: Maneko. - roč. 7, č. 1 (2015), s. 17-26
 13. ADF Majetková štruktúra a konkurencieschopnosť podniku = Asset structure and company competitivness / Jana Kajanová
  In: Maneko. - roč. 8, č. 2 (2016), s. 189-194
 14. ADF Informačný systém podniku ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti / Jana Kajanová
  In: Vedecké listy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. - Roč. 2, č. 2 (2006), s. 60-67
 15. ADF Analýza portfólia znalostí a faktory ovplyvňujúce preferencie ich výberu / Jana Kajanová
  In: Maneko. - Roč. 1, č. 2, 2009, s. 181-189
 16. AEC Analýza vývoja daňového systému Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie / Jana Kajanová
  In: Slovenská republika - členský štát EÚ. - ISBN 978-80-7380-520-3. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. - S. 64-78
 17. AED Hodnotenie majetkovej štruktúry z aspektu potrieb a zodpovednosti manažéra / Jana Kajanová
  In: Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. - S. 39-46 [CD-ROM]
 18. AED Podnikanie ako výzva pre moderné vzdelávanie / Jana Kajanová
  In: Podnikanie - pedagogické aspekty jeho uplatnenia v praxi. - ISBN 978-80-225-3754-4. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - S. 62-69
 19. AED Analýza vývoja nákladov z aspektu hodnotenia relevantných a irelevantných nákladov / Jana Kajanová
  In: Ekonomické a manažérske výzvy podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3768-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 37-44 [CD-ROM]
 20. AED Riadenie nákladov v kontexte globalizačných zmien / Jana Kajanová
  In: Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza 3. - ISBN 978-80-225-3555-7. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - S. 103-111
 21. AEE Dopady hospodárskej krízy na výkonnosť výrobných podnikov / Jana Kajanová
  In: Akademické pohledy do znalostní ekonomiky (CD ROM). - ISBN 978-80-804477-8-3. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis, 2011. - S. 116-121
 22. AFC Risk fields in the cost management / Jana Kajanová
  In: Economika ir vadyba - 2008 (CD-ROM). - Kaunas : Kaunas University of Technology, 2008. - S. 532--537
 23. AFC Zodpovednosť v dimenzii kvalitných znalostí / Jana Kajanová
  In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi (CD-ROM). - ISBN 978-80-87273-00-5. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2008. - S. 257-263
 24. AFC A change in the exchange rate in the Slovak republic and its influence on business subjects / Jana Kajanová
  In: The Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship (CD-ROM). - ISBN 978-9984-32-567-5. - Riga: RTU Publishing House, 2008. - nestr. [S.1-4]
 25. AFC Perspektíva kategórie nákladov v súčasných podmienkach / Jana Kajanová
  In: Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI.. - ISBN 978-80-213-1774-1. - Praha : Česká zemědělská fakulta, 2008. - S. 71-75
 26. AFC Prediction of changes in the tax system of the Slovak Republic and possibilities of the tax harmonization in countries of the European Union / Jana Kajanová
  In: Problems of tax policy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-9955-19-423-1. - Litva : Mykolas Romeris University, 2012. - S. 53-60 [CD-ROM]
 27. AFC Utilization of the accounting information in the management of small - and medium - sized enterprises / Jana Kajanová
  In: Trends in economics and management for the 21st century [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-214-4581-9. - Brno : University of Technology, 2012. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 28. AFC Perspektívy medzinárodnej daňovej optimalizácie / Kajanová Jana
  In: Obchod a finance 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-213-2474-9. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. - S. 4-9 [CD-ROM]
 29. AFC Employment support in the context of regional development / Jana Kajanová
  In: Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-546-2. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - S. 377-384 [CD-ROM]
 30. AFC CRM and medium-sized enterprises / Jana Kajanová
  In: CRM 2007. Customer Relationship Management 07. - ISBN 978-80-7395-016-3. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. - S. 85-89
 31. AFC Creation, development and maintenance of the competitive advantage through cost management / Jana Kajanová
  In: Towards knowledge-based economy and Enterprise management: Diagnostics, strategy, effectivness. - ISBN 978-9984-768-6. - Riga: RTU Publishing House, 2007. - S. 1-8
 32. AFC The customer relationship management as a corporate strategy / Jana Kajanová
  In: Customer Relationship Management 06. - ISBN 80-7194-909-4. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. - S. 97-102
 33. AFC Competitive ability and business environment / Jana Kajanová
  In: Proexportní politika. - ISBN 80-214-3063-X. - Brno: VUT v Brně, 2005. - S. 1-5
 34. AFC Factors influencing business enterprise in Slovakia / Jana Kajanová
  In: Development of economy: theory and practice. - ISBN 9955-634-04-9. - Vilnius: Vilnius University, 2004. - S. 92-96
 35. AFC Postavenie výnosov v účtovníctve a v legilatíve SR / Jana Kajanová
  In: Nové trendy rozvoje průmyslu. - ISBN 80-214-2787-6. - Brno: VUT v Brně, 2004. - S. 1-6
 36. AFC Barriers to financing the business activity in Slovakia / Jana Kajanová
  In: Practice and research in private and public sector - 2013. - Vilnius : Mykolas Romeris University, 2013. - S. 65-72
 37. AFC Food industry development in Slovakia / Jana Kajanová
  In: Perspectives of business and entrepreneurship development : economic, management, finance and system engineering from the academic and practitioners views. - ISBN 978-80-214-5227-5. - Brno : Faculty of business and management, Brno university of technology, 2015. - S. 62-69
 38. AFC Performance analysis in SMEs through the usage of accounting information systems / Jana Kajanová
  In: Proceedigs from 9th international conference on applied business research ICABR 2014. - ISBN 978-80-7509-223-6. - Brno : Mendel University in Brno, 2015. - S. 372-380
 39. AFC The influence of Slovak pension reform on the second pillar during the financial crisis / Mário Papík, Jana Kajanová
  In: Vision 2020: innovation management, development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-8-3. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2016. - S. 793-800 [USB kľúč]
 40. AFC International tax competition and tax exemption as an economic investment stimulus- the case of Slovakia / Darina Saxunová, Daniela Nováčková, Jana Kajanová
  In: Education excellence and innovation management through Vision 2020 : From regional development sustainibility and competitive economic growth [elektronický zdroj]. - ISBN 978-0-9860419-7-6. - [Norristown, PA] : IBIMA, 2017. - S. 2636-2648 [USB kľúč]
 41. AFC Cost management in SMES as a tool of company performance increasing / Jana Kajanová
  In: Hradec economic days : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec economic days 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. - S. 306-316 [CD-ROM]
 42. AFC Machine learning Technology for utilities / Bastian Ringsdorf, Jana Kajanová
  In: ETAI 2016 : Proceedings of abstracts of 13th International conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-9989-630-83-5. - Skopje : Cyril and Methodius University, 2016. - nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 43. AFD Predictive analytics in manufacturing / Bastian Ringsdorf, Jana Kajanová
  In: Management and economics in manufacturing (Proceedings of scientific papers) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2993-9. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017. - S. 309-313 [CD-ROM]
 44. AFD Utilisation of life cycle costing on wood industry / Jana Kajanová
  In: Management and economics in manufacturing (Proceedings of scientific papers) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2993-9. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2017. - S. 147-153 [CD-ROM]
 45. AFD Zodpovednosť manažéra v oblasti riadenia nákladov / Jana Kajanová
  In: Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied (CD-ROM). - ISBN 978-80-227-2944-4. - Bratislava : STU, 2008. - S. 51-56
 46. AFD Vzdelanie ako konkurenčná výhoda / Jana Kajanová
  In: Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied (CD-ROM). - ISBN 978-80-227-2944-4. - Bratislava : STU, 2008. - S. 45-50
 47. AFD International financial reporting standards and the need of hedge accounting / Bastain Ringsdorf, Jana Kajanová
  In: Bilaterálne akademické fórum - Slovensko a Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7552-541-3. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 119-125 [CD-ROM]
 48. AFD Tendencie v rozhodovaní malých a stredných podnikov v aktuálnych podmienkach podnikateľského prostredia / Jana Kajanová
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´12 [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. - S. 311-318 [CD-ROM]
 49. AFD Účtovné informačné systémy ako podpora konkurencie schopnosti podnikateľských subjektov / Jana Kajanová
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-0927-6. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - S. 188-195 [CD-ROM]
 50. AFD Riadenie majetkovej, finančnej a dôchodkovej situácie podnikateľských subjektov / Jana Kajanová
  In: Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3347-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 91-98 [CD-ROM]
 51. AFD Globalization and its impacts on chemical enterprises performance in Slovakia / Jana Kajanová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 2. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 808-815
 52. AFD Výkonnosť podnikov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja / Jana Kajanová
  In: Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied´10 (CD-ROM). - ISBN 978-80-227-3447-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. - S. 143-146
 53. AFD Vplyv kreatívneho účtovníctva na rozhodovacie procesy manažéra = Influence of creative accounting on the manager´s decision making processes / Jana Kajanová
  In: Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied '11 (CD-ROM). - ISBN 978-80-227-3576-6. - Bratislava : STU, 2011. - S. 147-150
 54. AFD Hodnotenie v pedagogickom procese / Jana Kajanová
  In: Manažment v 21. storočí : problémy a východiská [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89306-20-6. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2013. - S. 260-265 [CD-ROM]
 55. AFD Zodpovednosť manažéra verzus zabezpečenie finančnej stability v podniku / Jana Kajanová
  In: Aktuálne problémy humanitných a socioekonomických vied '13 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4043-2. - Bratislava : STU, 2013. - S. 139-144 [CD-ROM]
 56. AFD Specificities of pricing in the construction industry / Jana Kajanová
  In: ITORES 2013 : Innovative trends in construction and real estate sector [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3932-0. - Bratislava : STU, 2013. - nestr. [10 s.] [online]
 57. AFD Vplyv dôchodkovej situácie podniku na finančné rozhodovanie / Jana Kajanová
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3498-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 94-101 [CD-ROM]
 58. AFD Efficiency of food enterprises in the Slovak Republic / Jana Kajanová
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 1. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 283-291
 59. AFD Vybrané aspekty riadenia nákladov / Jana Kajanová
  In: Moderné prístupy k manažmentu podniku. - ISBN 978-80-227-2750-1. - Bratislava: STU, 2007. - S. 312-319
 60. AFD Pozícia ceny v konkurenčnom prostredí z aspektu globalizačných procesov / Jana Kajanová
  In: Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia. - ISBN 978-80-227-2725-9. - Bratislava: STU, 2007. - S. 77-81
 61. AFD Vplyv externého prostredia na tvorbu cien / Jana Kajanová
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 06. - ISBN 80-8070-597-6. - Žilina: EDIS ŽU, 2006. - S. 108-113
 62. AFD Mobilita a Európska únia / Jana Kajanová
  In: Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie. - ISBN 80-227-2449-1. - Bratislava: STU, 2006. - S. 95-98
 63. AFD Majetková štruktúra podniku v špecifických podmienkach chemického priemyslu / Jana Kajanová
  In: Horizonty podnikateľského prostredia 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3767-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 69-76 [CD-ROM]
 64. AFD Konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov po vstupe do EÚ / Jana Kajanová, M. Zatrochová
  In: Trendy hospodárskeho a sociálneho rozvoja v krajinách EÚ. - ISBN 80-8075-094-7. - Trenčín: TU A. Dubčeka, 2005. - S. 1-4
 65. AFD Náklady ako informačný zdroj pre tvorbu kalkulácií / Jana Kajanová
  In: Trendy v systémoch riadenia podnikov [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8073-359-7. - Košice: TU, 2005. - S. 1-4 [CD-ROM]
 66. AFD Predictive analytics as a part of business development / Bastian Ringsdorf, Jana Kajanová
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 313-324 [online]
 67. AFD Prognosis of direct taxes in Slovak republic / Jana Kajanová
  In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 386-392 [online]
 68. BAB Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na Euro / Jana Kajanová, Marta Šostroneková
  Bratislava : EPOS, 2009
 69. BAB Nové podvojné účtovníctvo pre podnikateľov s príkladmi / M. Šostroneková, Jana Kajanová, J. Plchová, M. Zatrochová
  Bratislava : EPOS, 2003
 70. BAB Podvojné účtovníctvo podnikateľov po vstupe do EÚ s príkladmi / M. Šostroneková, Jana Kajanová, J. Plchová, M. Zatrochová
  Bratislava : EPOS, 2005
 71. BEC Náklady z aspektu malých a stredných podnikov / Jana Kajanová
  In: Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishment of Faculty of Business and Management Proceedings. - ISBN 978-80-214-3482-0. - Brno : University of Technology, 2007. - S. 1-5
 72. BEC Moderné prístupy k riadeniu nákladov / Jana Kajanová
  In: Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V. - ISBN 978-80-213-1661-4. - Praha : ČZU, 2007. - S. 103-107
 73. BEC Accounting and pedagogical process / Jana Kajanová
  In: Finance a účetnictví ve věde, výuce a praxi. - ISBN 80-7318-288-2. - Zlín: UTB ve Zlíně, 2005. - S. 1-5
 74. BEC Kalkulácie a ich využitie v stavebníctve / Jana Kajanová
  In: JUNIORSTAV 2004. - ISBN 80-214-2560-1. - Brno: VUT v Brně, 2004. - S. 1-4
 75. BEC Výnosy - ekonomická kategória predstavujúca významného nositeľa informácií / Jana Kajanová
  In: Nové trendy rozvoje průmyslu. - ISBN 80-214-2518-0. - Brno: VUT v Brně, 2003. - S. 1-4
 76. BEC Účtovníctvo nákladov a výnosov a jeho využitie v rozhodovacích procesoch / Jana Kajanová
  In: MendelNet 2001. - ISBN 80-7302-023-8. - Brno: MZLU, 2001. - S. 273-276
 77. BEC Development of business sphere in Slovakia / Jana Kajanová
  In: Business development possibilities in the new European area. - ISBN 9986-19-783-X. - Vilnius: Vilnius University, 2005. - S. 113-118
 78. BED Schopnosť komunikácie a globalizácia / Jana Kajanová
  In: Miesto a úloha spoločenských vied v procese globalizácie. - ISBN 978-80-227-22606-1. - Bratislava: STU, 2007. - S. 44-48
 79. BED Komunikatívnosť ako súčasť manažérskych schopností / Jana Kajanová
  In: Zodpovednosť odborníka (inžiniera, manažéra, učiteľa) v súčasnom svete. - ISBN 978-80-227-227-2600-9. - Bratislava: STU, 2007. - S. 72-82
 80. BED Vývoj mzdových nákladov / Jana Kajanová
  In: CO-MAT-TECH 2006. - ISBN 80-227-2472-6. - Bratislava: STU, 2006. - S. 1-5
 81. BED Vzťah medzi manažérskym účtovníctvom a controllingom / Jana Kajanová
  In: Moderné prístupy k manažmentu podniku. - ISBN 80-227-2509-9. - Bratislava: STU, 2006. - S. 197-201
 82. BED Ľudský faktor vo vyučovacom procese / Jana Kajanová
  In: Schola 2006. - ISBN 80-227-2389-4. - Bratislava: STU, 2006. - S. 150-153
 83. BED Význam manažmentu rizika v podniku / M. Zatrochová, Jana Kajanová
  In: Diagnostika podniku, controlling a logistika. - ISBN 80-8070-527-5. - Žilina: ŽU, 2006. - S. 1-4
 84. BED Manažérske schopnosti - konkurenčná výhoda na trhu práce / Jana Kajanová
  In: Moderné prístupy k riadeniu ľudských zdrojov. - ISBN 80-8075-118-8. - Trenčín: TU A. Dubčeka, 2006. - S. 69-72
 85. BED Náklady v chemickom priemysle / Jana Kajanová
  In: Moderné prístupy k manažmentu podniku. - ISBN 80-227-2284-7. - Bratislava: STU, 2005. - S. 215-218
 86. BED Perspektívy chemického priemyslu / Jana Kajanová
  In: Trendy hospodárskeho a sociálneho rozvoja v krajinách EÚ. - ISBN 80-8075-094-7. - Trenčín: TU A. Dubčeka, 2005. - S. 1-5
 87. BED Distribučné cesty v podnikoch chemického a potravinárskeho priemyslu / Jana Kajanová, M. Zatrochová
  In: Logisticko-distribučné systémy. - ISBN 80-228-1446-6. - Zvolen: TU, 2005. - S. 93-97
 88. BED Pedagogika a manažment kvality / Jana Kajanová
  In: Kvalita pedagogiky kvality. - ISBN 80-8075-022-X. - Trenčín: TU A. Dubčeka, 2004. - S. 64-66
 89. BED Význam a využitie kalkulácií pri riadení výrobných podnikov / Jana Kajanová
  In: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - ISBN 80-227-2276-6. - Bratislava: STU, 2005. - S. 114-117
 90. BED Význam účtovania nákladov a výnosov pre riadenie podniku v stavebníctve / Jana Kajanová
  In: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - ISBN 80-227-2111-5. - Bratislava: STU, 2004. - S. 98-101
 91. BED Tvorba a využitie databáz v podnikovej praxi / Jana Kajanová
  In: Využitie databáz v marketingu. - ISBN 80-968904-6-8. - Hronský Beňadik : NETRI, 2004. - S. 38-41
 92. BED Súčasnosť a perspektívy vývoja podnikateľského prostredia na Slovensku / Jana Kajanová
  In: Moderné prístupy k manažmentu podniku. - ISBN 80-969189-0-7. - Bratislava: GC-TECH, 2004. - S. 179-181
 93. BED Podstata a strategický výynam vzdelania / Jana Kajanová
  In: Manažment ľudského potenciálu v podniku. - ISBN 80-228-1330-3. - Zvolen: TU, 2004. - S. 209-211
 94. BED Proces zavádzania systému manažmentu kvality vo firme / Jana Kajanová, M. Šostroneková
  In: Nové trendy v manažérstve kvality. - ISBN 80-227-1894-7. - Trnava: Materiálovotechnologická fakulta, 2003. - S. 157-163
 95. BED Význam účtovníctva v podnikovej praxi / Jana Kajanová
  In: Moderné prístupy k manažérstvu podnikov. - ISBN 80-227-1706-1. - Trnava: Materiálovotechnologická fakulta, 2002. - S. 108-110
 96. BED Účtovníctvo ako zdroj informácií / Jana Kajanová
  In: Nové trendy v manažmente podniku. - ISBN 80-227-1612-X. - Bratislava: STU, 2001. - S. 65-68
 97. BED Vplyv daňovej politiky na rozvoj podnikateľskej činnosti / Jana Kajanová
  In: Podnikateľské prostredie v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy III. - ISBN 80-225-1426-8. - Bratislava: FPM, 2001. - S. 90-93
 98. BED Daň z príjmov - výdavky neovplyvňújúce základ dane / Jana Kajanová
  In: Podnikateľské prostredie v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy II. - ISBN 80-225-1323-7. - Bratislava: EU, 2000. - S. 100-101
 99. BED International Accounting Standards / Jana Kajanová
  In: Global Business and Economic Development. Vol.: East European Perspective. Accounting and Legal Issues. - Bratislava: UK, 2001. - S. 1-5
 100. BFA Current accounting changes-challenges for entrepreneurs (Slovakia case) / Jana Kajanová, Viera Ölvecká
  In: ICEM-2016 : Programme and collected abstracts. - ISBN 978-80-214-5355-5. - Brno: University of technology, 2016. - S. 127
 101. BFA Corporate organization structures for predictive analytics / Jana Kajanová, Bastian Ringsdorf
  In: ICEM-2016 : Programme and collected abstracts. - ISBN 978-80-214-5355-5. - Brno: University of technology, 2016. - S. 172
 102. DAI Účtovanie nákladov a výnosov / Jana Kajanová; školiteľ Zoltán Takács
  Bratislava : Fakulta managementu UK, 2004
 103. EDI Elena Šúbertová „Podnikateľské prostredie v Európskej únii” / Jana Kajanová
  In: Maneko. - roč. 7, č. 1 (2015), s. 133-134
 104. EDI Irina Bondareva : "Finančná analýza v kontexte udržateľného rozvoja podnikateľského subjektu" / Jana Kajanová
  In: Maneko. - roč. 5, č. 2 (2013), s. 308-309
 105. EDI Monika Zatrochová „Vybrané kapitoly z finančného trhu” / Jana Kajanová
  In: Maneko. - Roč. 3, č. 2 (2011), s. 329-330
 106. EDJ Riadenie vzťahov so zákazníkmi / Jana Kajanová
  In: Vinič a víno. - Roč. 7, č. 5 (2007), s. 112-113
 107. EDJ Záverečné hodnotenia a analýzy / Jana Kajanová
  In: Vinič a víno. - Roč. 6, č. 6 (2006), s. 131-132
 108. EDJ Populárne verzus nepopulárne zvyšovanie cien / Jana Kajanová
  In: Vinič a víno. - Roč. 6, č. 4 (2006), s. 85
 109. EDJ SWOT analýza - cesta ku konkurencieschopnosti firny i k finančným zdrojom / Jana Kajanová
  In: Vinič a víno. - Roč. 6, č. 2 (2006), s. 42-43
 110. FAI Horizonty podnikateľského prostredia / zost. Jana Kajanová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 111. FAI Horizonty podnikateľského prostredia II. / zost. Jana Kajanová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 112. FAI Slovenská republika - členský štát EÚ / ed. Jana Kajanová, René Pawera, Darina Saxunová
  Plzeň : Aleš Čeněk, 2014
 113. FAI Ekonomické a manažérske výzvy podnikateľského prostredia [elektronický zdroj] : . / ed. Jana Kajanová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 114. FAI Horizonty podnikateľského prostredia [elektronický zdroj] : 3. / ed. Jana Kajanová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 115. FAI Moderné prístupy k manažmentu podniku / zost. Jana Kajanová
  Bratislava : STU, 2006
 116. FAI Moderné prístupy k manažmentu podniku / zost. Jana Kajanová
  Bratislava : STU, 2007