Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

PODPIS MOU A SPOLUPRÁCA medzi FBERG TUKE & FM UK

PODPIS MOU A SPOLUPRÁCA V OBLASTI STRATEGICKÉHO ROZVOJA, PROJEKTOV, INOVÁCIÍ A SPOLUPRÁCE S PRIEMYSELNOU PRAXOU MEDZI FBERG TUKE & FM UK


18. 12. 2023 20.11 hod.

S radosťou sme privítali návštevu z FBERG TUKE v zastúpení dekana Dr.h.c. prof. Ing. Michala Cehlára, PhD. a prof. Ing. Juraja Janočku, PhD. z Ústavu geovied.

S TUKE - FBERG, jej vedením, ako i ďalšími zamestnancami má prodekanka pre strategický rozvoj, projekty a inovácie, prof. Dagmar Cagáňová viac ako 10 ročnú spoluprácu. Sme radi, že sme mohli oficiálne podpísať Memorandum o spolupráci (MOU) dekanmi fakúlt, prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD. za FM UK a Dr.h.c. prof. Ing. Michalom Cehlárom, PhD. za FBERG TUKE.

V rámci rokovania boli identifikované priority na najbližšie obdobie. Konkrétne išlo o manažment surovín a zemských zdrojov v 3 prioritných oblastiach:

a) vzdelávanie

b) veda a výskum

c) projekty.

Nadväzuje sa na pripravované projekty v medzinárodných konzorciách, ale budeme pokračovať i v identifikovaní ďalších projektových príležitostí v kontexte už realizovaných spoločných zahraničných mobilít a vyžiadaných prednášok na tému Smart City a iné.

Osobitná pozornosť bola venovaná téme internacionalizácie, networkingu a spolupráci s praxou.

Tešíme sa na návštevu FBERG a jej laboratórií v Košiciach, ale zároveň pripravujeme spoločné projektové stretnutie v polovici januára 2024 na pôde Fakulty managementu UK aj za účasti Vysokej školy báňskej - Technickej univerzity Ostrava, či iných pracovísk.

Link na LinkedIn

Link na FB