Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Zuzany Šmehýlovej


14. 06. 2016 10.46 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

30. júna 2016 o 9,00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

PhDr. Zuzany Šmehýlovej
doktorandky FM UK, na tému:

Manažment rovnosti príležitostí na trhu práce Slovenskej republiky
 v iniciatívach Európskeho sociálneho fondu

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú: 
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc.
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.
doc. PhDr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c.

Školiteľom je doc. PhDr. René Pawera, CSc.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v.r.
dekan fakulty