Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Jozefa Jackuliaka


08. 06. 2016 15.31 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

8. júla 2016 o 10,00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Jozefa Jackuliaka
doktoranda FM UK, na tému:

Využitie markovovských reťazcov na meranie finančných rizík

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú: 
prof. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.

Školiteľkou je doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v.r.
dekan fakulty