Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Davida Dalalishviliho


14. 06. 2016 10.53 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

7. júla 2016 o 9,30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Davida Dalalishviliho
zahraničného doktoranda FM UK, na tému:

Vplyv globálnej finančnej krízy na krajiny Východného partnerstva Európskej únii

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú: 
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Školiteľom je prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v.r.
dekan fakulty