Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Stanka


14. 06. 2016 10.55 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

7. júla 2016 o 11,00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Stanka
externého doktoranda FM UK, na tému:

Implementácia BASEL III a dopady na likviditu bánk

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú: 
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.
doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.

Školiteľom je prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v.r.
dekan fakulty