Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KANADSKO - SLOVENSKÁ MEDZIUNIVERZITNÁ SPOLUPRÁCA

Stretnutia pokračovali na Katedre Marketingu s doc. Colin Baril, riaditeľ pre Alumni a budovanie komunitných partnerstiev.


28. 11. 2023 13.16 hod.

KANADSKO - SLOVENSKÁ MEDZIUNIVERZITNÁ SPOLUPRÁCA

Stretnutia pokračovali na Katedre Marketingu s doc. Colin Baril, riaditeľ pre Alumni a budovanie komunitných partnerstiev. V úvode oboznámil prof. Mgr. Dagmar Cagáňovú, PhD., prodekanka pre strategický rozvoj, projekty a inovácie a Ing. Natáliu Horňákovú, PhD. s 2 smermi aktivít, jednak ako oni podporujú a sponzorujú rôzne komunity a na druhej strane, podpora fakulty jej absolventmi.
Doc. Colina Barila zaujala téma Smart Life Summit, Bratislava, ktorá mu počas rokovania bola bližšie predstavená, a to aj z dôvodu, že korešponduje s ich 4 piliermi:

  • Zdravšia
  • Šťastnejšia
  • Zelenšia
  • Prosperujúcejšia

Významná pozornosť je na Telfer School of Management, University of Ottawa venovaná budovaniu rodinných podnikov, ale i  baníctvu, ktoré je v Kanade rozšíreným odvetvím.

Následne boli sieťovým analytikom na University of Ottawa, Tara Zarrung, predstavené IT služby, ktoré tímovo zabezpečuje pre celú univerzitu, včítane aktuálnych úloh, na ktorých pracujú.

Návšteva Telfer School of Management pokračovala rokovaniami s pani prodekankou pre oblasť výskumu, Dr. Silvia Bonaccio, na ktorých boli prediskutované možnosti spolupráce a skúsenosti týkajúce sa podobnej prodekanskej agendy. Ťažiskovými oblastami Dr. Silvii Bonaccio sú diverzita a inklúzia, či ľudské zdroje. Zdravie a šťastie sú jej piliermi.

Za zmienku stojí i fakt, že na fakulte zamestnávajú aj ľudí s rôznymi znevýhodneniami, čo prispieva k podporujúcej a inkluzívnej pracovnej atmosfére. Hlavnými princípmi, na ktoré sú evidentne obzvlášť hrdí sú hrdosť, rešpekt, integrita a udržateľnosť, v duchu ktorých realizujú i všetky aktivity na fakulte.

Prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. a Ing. Natália Horňáková, PhD. by sa rady poďakovali kolegyniam a kolegom z Telfer School of Management za podnetné rokovania, ako aj za čas, ktorý im venovali a zároveň inšpirovali novým, resp. iným pohľadom na spoločné témy.

Ďalšie fotografie a správy