Fakulta managementu UK pomôže remeselníkom rozbehnúť podnikanie

Univerzita Komenského v Bratislave je prostredníctvom svojej Fakulty managementu zapojená v medzinárodnom projekte OER-CRAFT (Open Educational Resources for Arts & Crafts), ktorého cieľovou skupinou sú výrobcovia ručne zhotovených a umelecko-remeselných výrobkov.


Hlavným cieľom projektu je vytvorenie otvorenej online vzdelávacej platformy, ktorá bude obsahovať osvedčené postupy a rady podporujúce vznik a rozvoj mikro-podnikov v oblasti ručne zhotovených výrobkov a umeleckých remesiel (napr. textil, keramika, šperky a pod.).

Projekt sa zameriava na súčasných aj budúcich drobných výrobcov, ktorým často na rozbehnutie ich podnikania a plné využitie jeho potenciálu chýbajú potrebné skúsenosti, rady či moderné postupy. Cieľom projektu je ich podporiť, aby svoje výrobky presadzovali nielen na tradičných lokálnych troch, ale aj na národnej či dokonca medzinárodnej úrovni. S týmto cieľom im projekt poskytne voľne dostupné on-line kurzy s praktickými informáciami, poznatkami, návodmi a príkladmi.

Súčasťou projektu budú tiež školenia, na ktorých sa výrobcovia budú môcť bezplatne zúčastniť. Viac informácií o projekte, ako aj o jeho výstupoch (ktoré budú postupne pribúdať) možno nájsť na stránke www.craftstraining.eu.

Projekt OER-CRAFT bol podporený Európskou úniou v rámci programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 2, akcie „Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže“. Erasmus+ je novým programom Európskej únie zameraným na podporu vzdelávania, tréningu, mládeže a športu, v súlade so stratégiou Európa 2020, ktorý prebieha v období rokov 2014 - 2020. Hlavným koordinátorom projektu OER-CRAFT je Univerzita v Malage, Španielsko. Univerzitu Komenského v projekte zastupuje tím docentky Anny Pilkovej z Katedry stratégie a podnikania Fakulty managementu UK. Celkovo je v projekte zapojených osem partnerských organizácií zo šiestich krajín Európy. Projekt potrvá dva roky.

Mgr. Marian Holienka, PhD., FM UK