Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Slovenská ekonomická spoločnosť v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave (UK) a Fakultou managementu UK zorganizovala v dňoch 21. – 22. septembra 2018 v priestoroch Fakulty managementu UK výročnú konferenciu Slovenskej ekonomickej spoločnosti SEAM 2018 (Slovak Economic Association Meeting 2018).


Konferenciu otvorili predseda SEA Martin Kahanec, rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta a dekan Fakulty managementu UK Jozef Komorník. Rektor UK Karol Mičieta ubezpečil, že podpora investícií do ľudského potenciálu je jednou z priorít univerzity. „Verím, že vaša účasť na tomto fóre a vaše profesionálne a osobné zaangažovanie je dôležitým krokom smerujúcim k vzniku nových ekonomických elít,“ uviedol rektor UK.

Súčasťou konferencie bol aj workshop pre mladých ekonómov „Starting a research career in economics“ a panelová diskusia o ekonomickom vzdelávaní na Slovensku. „Slovensko už takmer vyčerpalo zdroje ekonomického rastu a pre ďalšie zvyšovanie prosperity potrebuje kvalitne pripravených a kreatívnych absolventov do hospodárskej praxe, analytickej sféry, ako aj výskumu a vývoja. Aj prostredníctvom takýchto workshopov a diskusií SEA prispieva k skvalitňovaniu ekonomického vzdelávania a vedy na Slovensku,“ zdôraznil Martin Kahanec, predseda SEA. Počas konferencie bolo prezentovaných viac ako 100 vedeckých štúdií od 160 autorov a spoluautorov, reprezentujúcich viac ako 100 inštitúcií z 23 krajín sveta. Pokryté boli prakticky všetky oblasti ekonomického výskumu, od histórie ekonomického myslenia cez financie, makroekonómiu, menovú a fiškálnu politiku, trh práce, teórie rastu, finančnú stabilitu, ekonómiu obchodu, vzdelávania, zdravotníctva a nerovností, ekonometriu až po regionálnu, experimentálnu a behaviorálnu ekonómiu. „Obzvlášť potešujúce je, že viacerí mladí slovenskí výskumníci prezentovali práce na vysokej profesionálnej úrovni a otvorene diskutovali so skúsenými výskumníkmi zo zahraničia. Druhým dôležitým prínosom je, že viacerí z najlepších slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí takto udržujú kontakt so Slovenskom,“ uviedol predseda vedeckého výboru konferencie Martin Šuster.

Počas konferencie udelila SEA Cenu pre mladého ekonóma (do 35 rokov) za najlepší výskumný článok prezentovaný na konferencii. Vedecký výbor konferencie zvolil z 22 príspevkov prihlásených do súťaže prácu Dagmary Celik Katreniak z Higher School of Economics v Moskve s názvom „Persistent over confidence: Evidence from a randomized control trial in Uganda“. Spoločnosť tiež po prvýkrát odovzdala cenu Martina Filka za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku Andrejovi Svorenčíkovi z Univerzity v Mannheime.

Hlavnými prednášajúcimi boli Wendy Carlin (University College London) a Gérard Roland (University of California, Berkeley). Wendy Carlin je profesorkou ekonómie na University College London a expertnou poradkyňou britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť. Venuje sa výskumu tranzitívnych ekonomík, makroekonómii a reforme ekonomického vzdelávania. V prednáške s názvom „The Economics 101 paradigm is broken – what is the alternative?“ (Paradigma základného kurzu ekonómie je rozbitá – aká je alternatíva?) argumentovala, že problémy súčasných ekonomík ako nerovnosti, budúcnosť práce, globalizácia, finančné nestability či udržateľnosť životného prostredia vyžadujú, aby sme študentov učili inak. Dokážeme do učební vniesť najnovší ekonomický výskum a vychovať novú generáciu tvorcov hospodárskych politík, novinárov a aktívnych občanov. Gérard Roland je belgický ekonóm a politológ pôsobiaci na University of California Berkeley. Je jedným z najuznávanejších výskumníkov v oblasti tranzitívnych a postkomunistických ekonomík. Vo svojej prednáške na tému „The Evolution of Post-Communist Systems: Eastern Europe versus China“ (Vývoj postkomunistických systémov: východná Európa vs. Čína) porovnával rozdielny prístup k ekonomickej transformácii v Číne a strednej a východnej Európe. V Číne hospodárstvo rýchlo rástlo, ale krajina si zachovala inštitucionálnu kontrolu komunistickej strany. Krajiny strednej Európy robili rýchle reformy na začiatku, ale pre nedostatočne rozvinuté inštitúcie často skĺzli ku kleptokratickému štátu. Členstvo v EÚ a rozvinutejšia občianska spoločnosť pomohli niektorým európskym krajinám k lepším výsledkom.

Na záver konferencie sa konalo valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Členovia zvolili nové predstavenstvo v zložení Martin Šuster, Eduard Baumöhl, Marcela Veselková, Andrej Svorenčík, Tomáš Výrost, Tatiana Kluvánková, Jana Péliová, Ján Fidrmuc a Zuzana Fungáčová.

Konferenciu podporili Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Útvar hodnoty za peniaze, spoločnosti Bureau van Dijk, BPUG Slovensko a vydavateľstvo Signis.

Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA) je vedecké a odborné združenie ekonómov. Je to občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať a podporovať teoretický a aplikovaný výskum v ekonomických vedách. Podporuje pokrok v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku s dôrazom na podporu mladých ekonomických talentov. Slovenská ekonomická spoločnosť zastupuje Slovensko v Medzinárodnej ekonomickej spoločnosti (IEA).

Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska univerzita, ktorá je dlhodobo silnou značkou kvality na poli slovenského vysokoškolského vzdelávania. Nezaostáva však ani v medzinárodnom meradle a ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje vo viacerých prestížnych celosvetových rebríčkoch najlepších svetových univerzít.

Fakulta managementu UK je prvou slovenskou fakultou špecializovanou na výučbu manažmentu. Absolventi sa uplatňujú v domácich, zahraničných i nadnárodných spoločnostiach, v poradenských firmách i verejnom sektore. Prepojenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, spolu s rozvíjaním kontaktov s manažérskou praxou, vníma ako účinnú cestu k presadzovaniu trendov budovania znalostnej spoločnosti.

Viac informácií a program konferencie.