Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie AS FM UK


14. 05. 2020 13.00 hod.

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si informovať Vás o plánovanom zasadnutí AS FMUK, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14.5.2020 o 13:00, s ohľadom na aktuálne okolnosti prostredníctvom MS Teams.

Pozvánka a program

Môžete sa k nám pripojiť cez tento link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8236cfebf9cd4197ae4e100ba3574f88%40thread.tacv2/1588166674895?context=%7b%22Tid%22%3a%227f129263-689c-4c46-ac78-47dd605e1187%22%2c%22Oid%22%3a%223cabcc26-8dd0-494d-9512-1fe72bf6f62c%22%7d

Paulína Stachová
predsedníčka AS FMUK