Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Usmernenia pre študentov a zamestnancov počas prerušenia prezenčnej výučby 9. – 21. 3.

Prečo sme pristúpili k prerušeniu prezenčnej výučby?


Univerzita je rizikové prostredie: študenti z rôznych miest a krajín sa stretávajú na prednáškach, vzájomne komunikujú, navštevujú spoločenské podujatia, cestujú po celom meste. Ak študent navštívi niekoľko prednášok denne, často na rôznych miestach, potom príde do Mlynskej doliny, prípadne sa zúčastní spoločenskej akcie, tak za jeden deň môže byť v kontakte so stovkami iných ľudí. Riziko, že študenti prídu do kontaktu s niekým nakazeným, bude každým dňom vyššie. Internáty v Mlynskej doline združujú na pomerne malom priestore kriticky veľké množstvo ľudí. V zmysle odporúčaní epidemiológov sa snažíme zabrániť vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste, keďže by to spôsobilo značné bezpečnostné, logistické a organizačné problémy. Vírus síce nie je podľa všetkého nebezpečný pre mladých a zdravých ľudí, ale väčšina z nich cestuje každý týždeň domov. Mohli by nákazu šíriť ďalej vo svojej rodine a vo svojej komunite. Krízový štáb sa zhodol, že bude lepšie, ak prezenčnú výučbu zrušíme skôr, ako počet prípadov narastie. Aj keď sme ešte v piatok plánovali menej rázne opatrenia, informácie o nových prípadoch a nových podozreniach nás motivovali konať čo najrýchlejšie. V sobotu sme vyhodnocovali všetky dostupné informácie a konzultovali s relevantnými expertmi a orgánmi. Na nedeľu sme zvolali krízový štáb, kde sa zúčastnili aj špičkoví odborníci na epidemiológiu. Rozhodli sme sa poslať študentov domov skôr, než sa vyskytnú prvé prípady v Mlynskej doline a celé študentské mestečko alebo jeho časť by muselo ísť do karantény. Chceme chrániť zdravie študentov, ale aj ich rodinných príslušníkov, a samozrejme našich zamestnancov.

Uvedomujeme si, že toto rozhodnutie mnohým skomplikovalo život. Či už študentom, ktorí sa informáciu dozvedeli po návrate do Bratislavy, alebo študentom, ktorých čakali štátnice. Snažíme sa všetky prípady riešiť tak, aby sme negatívny dosah mimoriadnej situácie čo najviac zmiernili. Veríme však, že benefity tohto kroku výrazne prevýšia diskomfort, ktorý spôsobil. Spomaliť šírenie nákazy je v záujme nás všetkých. Podstatné je aj to, že neprerušujeme štúdium: prednášajúci budú v kontakte so svojimi študentami, dajú im cez e-mail pokyny, na čom majú individuálne pracovať v období bez prezenčnej výučby. Nevieme ešte, ako dlho bude toto obdobie trvať, ale veríme, že sa k normálnemu stavu vrátime čo najskôr.

Prišlo nám od vás viacero otázok. Odpovede sme sa snažili zhrnúť v týchto bodoch:

  1. Prerušenie výučby sa týka rovnako študentov denného i externého štúdia, ako aj študentov celoživotného vzdelávania.
  2. Prerušenie výučby znamená aj zrušenie všetkých skúšok, štátnic, atestácií, konzultačných hodín a pod. V prípade individuálnych otázok sa obráťte na svojich vyučujúcich prostredníctvom e-mailu.
  3. Počas daného obdobia budú knižnice a študijné oddelenia uzavreté alebo fungovať len vo výrazne obmedzenom režime (sledujte web fakulty).
  4. Príkaz sa týka všetkých fakúlt a súčastí rovnako vrátane Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Centra ďalšieho vzdelávania UK a ďalších.
  5. Študentom bývajúcim na internátoch odporúčame dočasne sa odsťahovať domov. Toto odporúčanie neplatí pre zahraničných študentov alebo študentov, ktorí nemajú kam ísť. Zmyslom opatrenia je znížiť počet ubytovaných na minimum. V prípade výskytu nákazy na internátoch môže byť nariadená povinná karanténa, ktorej sa ubytovaní budú musieť podvoliť. Sledujte pokyny riaditeľov internátov, ktorí priebežne situáciu vyhodnocujú. Je vysoko pravdepodobné, že budeme nútení opatrenia sprísniť.
  6. Usmernenia pre pedagógov o spôsobe výučby určí dekan príslušnej fakulty. Pedagógovia by mali študentom odporučiť samoštúdium, dištančnú alebo inú vhodnú metódu vzdelávania počas najbližších dvoch týždňov.
  7. Zamestnanci Rektorátu UK dostanú usmernenia od svojich vedúcich pracovníkov. Časť zamestnancov dostane nariadenie práce z domu, povinné čerpanie dovolenky, resp. poskytnuté pracovné voľno. Zamestnanci pracujúci na zmeny, zabezpečujúci nepretržitú prevádzku, prípadne takí, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná, budú naďalej vykonávať prácu na určenom pracovisku.
  8. Všetky plánované podujatia počas 9. – 21. marca sú zrušené vrátane Univerzitnej kvapky krvi (9. – 18. 3.), profesorskej prednášky Koronavírus – mýty a fakty (11. 3.), Kariérnych dní Farmaceutov (10. – 11. 3.), odbornej konferencie CĎV (16. – 17. 3.), zasadnutí akademických senátov, kolégií a ďalších orgánov UK. Prosíme vás, vyhnite sa účasti na hromadných podujatiach a miestam s veľkým počtom ľudí.
  9. Dodržiavajte hygienické odporúčania a sledujte univerzitné maily, webovú stránku a oficiálne sociálne siete UK.

Po dvoch týždňoch situáciu vyhodnotíme a buď v prípade potreby predĺžime dištančnú formu výučby, alebo obnovíme prezenčnú výučbu.

Ďakujeme všetkým za porozumenie a spoluprácu. Spolu túto náročnú situáciu zvládneme.